Smyslem tohoto měření bylo porovnat energetickou náročnost prohlížeče Firefox na různých platformách při zobrazení Flashe a HTML5. Během testu bylo simulováno prohlížení webových stránek a byl sledován příkon celého systému (na straně AC). Měření bylo provedeno na následujících operačních systémech: Fedora 15, Fedora 16 a Windows 7.

Vždy byl nejdříve změřen průměrný příkon systému v klidu (tzv. Active Idle) a tato hodnota pak byla použita jako referenční. Příkon Firefoxu byl stanoven jako rozdíl naměřené střední hodnoty a referenční (klidové) hodnoty příkonu.

Popis testu

Prohlížení stránek bylo „naskriptováno“ pomocí rozšíření prohlížeče iMacros. Při testu se simulovalo prohlížení na třech kartách. Na první kartě byla přehrávána videa ze serveru YouTube. V první fázi testu byla videa přehrávána pomocí Flashe, ve druhé fázi pomocí HTML5. Na druhé kartě byly zobrazovány články ze serveru Novinky.cz a bylo simulováno jejich čtení (posouvání stránky). Na třetí kartě bylo simulováno vyhledávání pomocí Googlu – vložení vyhledávaného slova, prohlížení výsledků a jejich otevírání. Každé měření trvalo třicet minut a bylo opakováno třikrát. Výsledná hodnota byla stanovena jako průměrná hodnota z těchto tří měření. Před každým měřením byl systém ponechán třicet minut v klidu, aby se stabilizoval.

Použitý hardware

Jako testovaný hardware byl použit HP Proliant DL360 G6 s procesorem Intel Xeon E5504@2 GHz a s 6 GB Single-bit ECC RAM. Nastavení BIOS nebylo modifikováno. Měření bylo provedeno pomocí wattmetru Chroma 66202, který splňuje požadavky ENERGY STAR/IEC 62301. Aby nedošlo k ovlivnění měření, byla data z wattmetru vyčítána přes rozhraní USB druhým nezávislým počítačem.

Použitý software

V následující tabulce jsou uvedeny verze použitého operačního systému a aplikačního softwaru (64bit). Operační systém i aplikační software byly instalovány s výchozím nastavením. Politika správy napájení u jednotlivých systémů byla ponechána na výchozím nastavení. Při měření byly použity binární verze prohlížeče Firefoxu ze stránek Mozilly. Na Windows byla použita stejná verze Firefoxu jako na Fedoře 15, protože obě měření byla provedena v době vydání Fedory 15. Hodnoty pro Fedoru 16 byly doměřeny později s novějšími verzemi softwaru. Měření na Windows a Fedoře 15 nebylo zatím opakováno s novějšími verzemi prohlížeče Firefox.

Tabulka 1: Použitý software.

Systém

Verze jádra / OS Build

Verze Firefoxu

Verze Adobe Flashe

Fedora 15 2.6.38.8-35 5 11.0.d1.98 Beta 2
Fedora 16 3.1.1-2 7.0.1 11.1.102.55
Windows 7 6.1.7601 5 11.0.d1.98 Beta 2

Výsledky měření

V další tabulce jsou uvedeny relativní hodnoty – energie spotřebovaná činností prohlížeče Firefox a odpovídající relativní střední příkon. Tyto relativní hodnoty byly stanoveny jako rozdíl naměřených hodnot a hodnot v klidovém režimu (viz tabulka 3). Pro režim s Flashem a pro režim s HTML5 je v tabulce vždy uvedena střední hodnota příkonu ve W a spotřebovaná energie ve Wh.

Tabulka 2: Relativní spotřeba prohlížeče Firefox.

Systém

Flash

HTML5

PFF1AVG
[W]

EFF1AVG
[Wh]

PFF2AVG
[W]

EFF2AVG
[Wh]

Fedora 15 12,9962 6,4981 9,7211 4,8606
Fedora 16 15,1285 7,5643 9,3659 4,6830
Windows 7 8,6877 4,3439 6,2563 3,1282

Z tabulky 2 lze vidět, že spotřeba energie vychází při přehrávání YouTube videa výrazně nižší v režimu HTML5, a to u všech měřených systémů. Porovnání systémů pro jednotlivé režimy je rozlišeno barevně, kdy zelená určuje nejlepší výsledek a červená nejhorší. Lze vidět, že v obou režimech bylo dosaženo nejnižší spotřeby energie u Windows. U nové verze Flashe lze na Fedoře 16 pozorovat nárůst spotřeby energie. Naopak u HTML5 došlo k mírnému snížení spotřeby.

Celkovou spotřebovanou energii a odpovídající střední příkon lze vidět v další tabulce, kde jsou uvedeny absolutní naměřené hodnoty pro klidový režim, režim s Flashem a režim s HTML5.

Tabulka 3: Celková spotřeba systému.

Systém

Klidový režim

Flash

HTML5

PIAVG
[W]

EIAVG
[Wh]

PFF1AVG
[W]

EFF1AVG
[Wh]

PFF2AVG
[W]

EFF2AVG
[Wh]

Fedora 15 55,9613 27,9807 68,9575 34,4788 65,6824 32,8413
Fedora 16 56,1119 28,0560 71,2404 35,6203 65,4778 32,7390
Windows 7 59,5583 29,7792 68,2460 34,1231 65,8146 32,9074

Z tabulky lze vyčíst, že klidová spotřeba byla na testovaném hardwaru nejvyšší u Windows. Příčinu tohoto rozdílu se nepodařilo zjistit, přestože na testovaném systému byly nainstalovány poslední verze všech ovladačů a ve správci zařízení nebylo zobrazeno žádné varování ani konflikt.

Pokud vezmeme v úvahu odchylku jednotlivých měření – odhad odchylky výběru základního souboru vyšel pro PIAVG cca 0,05 W –, je klidová spotřeba Fedory 15 na testovaném systému téměř srovnatelná s Fedorou 16. V absolutních číslech pak na testovaném systému vychází nejefektivněji Fedora 16 s HTML5.

Průběhy okamžitých hodnot příkonů během jednoho měření lze vidět na dalších obrázcích. Na prvním obrázku je zobrazen průběh pro klidový režim, na druhém pro režim s Flashem a na posledním pro režim s HTML5.

Průběh okamžité hodnoty příkonu v klidovém režimu

Průběh okamžité hodnoty příkonu v klidovém režimu

Průběh okamžité hodnoty příkonu v režimu s Flashem

Průběh okamžité hodnoty příkonu v režimu s Flashem

Průběh okamžité hodnoty příkonu v režimu s HTML5

Průběh okamžité hodnoty příkonu v režimu s HTML5

Závěr

Z provedeného měření vyplývá, že energeticky výhodnější je použití HTML5 místo Flashe. Též je patrné, že novější verze prohlížeče Firefoxu na Fedoře 16 vykazuje mírně sníženou spotřebu při zpracování HTML5, ale je zde nárůst spotřeby v případě použití novější verze Flashe. Nejnižší spotřeba prohlížeče Firefox byla dosažena na Windows. Taktéž v případě použití Flashe vychází Firefox na Windows výrazně lépe. Nicméně vzhledem k vyšší klidové spotřebě Windows na testovaném systému (jejíž příčinu se nepodařilo odhalit) vyšla v absolutních číslech nejúsporněji Fedora 16 s HTML5. Při porovnání bylo použito výchozí nastavení a možnosti vyladění jednotlivých systémů pro minimální spotřebu nebyly uvažovány.

Autor děkuje za spolupráci  Janu Kalužovi, který prováděl měření.