Nedílnou součástí většiny programů psaných v assembleru jsou i instrukce provádějící logické a bitové operace. Do této skupiny patří zejména instrukce NOT, AND, OR a XOR doplněné o instrukci nazvanou jednoduše TEST. Nesmíme ovšem zapomenout ani na bitové rotace, bitové posuny a aritmetický posun doprava, tedy na instrukce s mnemotechnickými zkratkami ROL, ROR, RCL, RCR, SHL, SHR a konečně SAR.

Obsah

1. Logické a bitové operace na mikroprocesorech řady x86

2. Strojová instrukce NOT: negace bit po bitu

3. Strojová instrukce TEST a příklady jejího využití

4. Strojová instrukce AND

5. Strojová instrukce OR

6. Strojová instrukce XOR

7. Bitová rotace doprava a doleva

8. Bitové rotace prováděné přes příznak přenosu

9. Bitové posuny doprava a doleva

10. Aritmetický posun doprava

11. Odkazy na Internetu

1. Logické a bitové operace na mikroprocesorech řady x86

Naprostá většina aritmeticko-logických jednotek použitých v mikroprocesorech podporuje provádění nejméně čtyř základních logických operací (aplikovaných bit po bitu), ke kterým se v některých případech mohou přidat i operace další. Jedná se o operaci logického bitového součinu (AND) nad všemi korespondujícími bity pracovních registrů či jednoho pracovního registru a buňky operační paměti či konstanty, dále pak o operaci logického součtu (OR), nonekvivalenci (XOR či EOR) a konečně o operaci bitové negace (COM popř. ,NOT) všech bitů jednoho z pracovních registrů. První tři zmíněné operace, tj. logický součin, logický součet a nonekvivalence, jsou operacemi binárními, což znamená, že vyžadují dva operandy (většinou dva pracovní registry, registr a konstantu či registr a buňku v operační paměti), poslední operace – negace –, je operací unární, tj. na vstupu vyžaduje pouze obsah pracovního registru či buňku v operační paměti.

V dnešním článku se zaměříme na způsob implementace těchto operací na mikroprocesorech s 32bitovou architekturou x86 i s 64bitovou architekturou x86-64. U těchto procesorů nalezneme i instrukci TEST, která vlastně provádí prakticky stejnou operaci jako instrukce AND, ovšem bez uložení výsledku zpět do pracovního registru (jedná se tedy o obdobu dvojice instrukcí SUB a CMP). Posléze si popíšeme i další důležité a relativně často používané operace, konkrétně bitové posuny a rotace.

2. Strojová instrukce NOT: negace bit po bitu

Nejjednodušší strojovou instrukcí manipulující s jednotlivými bity zvoleného pracovního registru či buňky operační paměti je instrukce nazvaná NOT. Tato instrukce zneguje každý bit svého jediného operandu, přitom se však, na rozdíl od všech dalších dále popsaných instrukcí, nijak neovlivní hodnoty příznakových bitů. Ohledně mnemotechnické zkratky této instrukce panuje poměrně velký zmatek, protože někteří výrobci mikroprocesorů (kteří většinou současně zkratky instrukcí pro svoje výrobky definují) používají zkratku NEG či COM, a jiní naopak zkratku NEG vyhradili pro instrukci určenou pro vytvoření dvojkového doplňku, tj. změny znaménka čísla (což je i případ mikroprocesorů Intel řady x86). Podívejme se, jak tato instrukce pracuje při použití šestnáctibitového registru:

dec bez znaménka dec se znaménkem hex binárně
původní hodnota registru 0 0 0000 0000000000000000
po provedení NOT 65535 -1 FFFF 1111111111111111
původní hodnota 42 42 002A 0000000000101010
po provedení NOT 65493 -43 FFD5 1111111111010101
původní hodnota 12345 12345 3039 0011000000111001
po provedení NOT 53190 -12346 CFC6 1100111111000110

Poznámka: instrukce NEG skutečně pouze neguje všechny bity, pokud potřebujete získat číslo s opačným znaménkem, použijte instrukci NEG.

Nastavení bitových příznaků uložených v registru EFLAGS:

Příznak Nastavení
Zero flag nezměněn
Sign flag nezměněn
Carry flag nezměněn
Overflow flag nezměněn

Podporované adresovací režimy:

Operand
osmibitový registr
16bitový registr
32bitový registr
64bitový registr
osmibitová hodnota v RAM
16bitová hodnota v RAM
32bitová hodnota v RAM
64bitová hodnota v RAM

Vidíme, že adresování operandu je u této instrukce velmi jednoduché, protože je použit jediný operand.

3. Strojová instrukce TEST a příklady jejího využití

Strojová instrukce TEST slouží k provedení logické operace konjunkce (and) bit po bitu s požadovanou dvojicí pracovních registrů, popř. s jedním pracovním registrem a obsahem buňky načtené z operační paměti (zpracovat lze jednotlivé bajty, 16bitová slova, 32bitová slova a nově i 64bitová slova). Jinými slovy se jedná o stejnou funkci, jakou provádí dále popsaná instrukce AND. Jediný, zato však podstatný rozdíl spočívá v tom, že zatímco instrukce AND uložila výsledek operace do pracovního registru, který byl jejím prvním operandem, tak instrukce TEST výsledek operace ihned „zapomene“, tj. obsah žádného pracovního registru se nezmění. K čemu je však vlastně tato instrukce užitečná, když se výsledek operace AND ihned zapomene? Asi jste již správně uhodli, že výsledkem spuštění této instrukce budou pozměněné příznakové bity, podobně jako tomu bylo u minule popsané strojové instrukce CMP.

Instrukce TEST nastaví čtveřici příznakových bitů. Jedná se o Carry Flag (CF), Zero Flag (ZF), Sign Flag (SF) i Overflow Flag (OF). Carry Flag a Overflow Flag jsou touto instrukcí vynulovány, čehož je možné využít k některým optimalizacím. Příznakový bit Zero flag se nastaví v závislosti na tom, zda je výsledek konjunkce nulový či nenulový. A konečně Sign Flag je nastaven podle nejvyššího bitu výsledku konjunkce. Tato instrukce se používá především při implementaci různých podmínek či programových smyček, podobně jako minule popsaná instrukce CMP. K čemu lze tuto znalost využít? Například pro otestování znaménka hodnoty uložené v nějakém registru:

TEST EAX, EAX
JS je_zaporne

Na rozdíl od instrukce CMP EAX, 0 je TEST EAX, EAX kratší (nenačítá se konstanta) a ve většině případů i o několik strojových cyklů rychlejší.

Nastavení příznaku Zero flag po provedení operace TEST nad dvojicí šestnáctibitových registrů:

hex binárně Zero flag
operand 1 0000 0000000000000000
operand 2 0000 0000000000000000
výsledek 0000 0000000000000000 1
operand 1 2A2A 0010101000101010
operand 2 00FF 0000000011111111
výsledek 002A 0000000000101010 0
operand 1 0FF0 0000111111110000
operand 2 FF00 1111111100000000
výsledek 0F00 0000111100000000 0
operand 1 00FF 0000000011111111
operand 2 FF00 1111111100000000
výsledek 0000 0000000000000000 1

Nastavení bitových příznaků uložených v registru EFLAGS:

Příznak Nastavení
Zero flag nastaven, pokud je výsledek operace AND provedené bit po bitu nulový
Sign flag nastaven na základě nejvyššího bitu operace AND provedené bit po bitu
Carry flag vynulován
Overflow flag vynulován

Podporované adresovací režimy:

Operand 1 Operand 2
osmibitový registr osmibitový registr
osmibitový registr osmibitová hodnota v RAM
osmibitový registr osmibitová konstanta
osmibitová hodnota v RAM osmibitová konstanta
16bitový registr 16bitový registr
16bitový registr 16bitová hodnota v RAM
16bitový registr 16bitová konstanta
16bitová hodnota v RAM 16bitová konstanta
32bitový registr 32bitový registr
32bitový registr 32bitová hodnota v RAM
32bitový registr 32bitová konstanta
32bitová hodnota v RAM 32bitová konstanta
64bitový registr 64bitový registr
64bitový registr 64bitová hodnota v RAM
64bitový registr 64bitová konstanta
64bitová hodnota v RAM 64bitová konstanta

4. Strojová instrukce AND

V programech či jejich částech psaných ve strojovém kódu nebo jazyku symbolických instrukcí se velmi často používá logická operace AND, která provádí logický součin obsahu vybraného pracovního registru s obsahem jiného pracovního registru či s obsahem vybrané buňky (buněk) načtených z operační paměti (popř. lze použít i konstantu). Logický součin je při použití této instrukce prováděn bit po bitu. Výsledek je uložen do jednoho z pracovních registrů v závislosti na adresní části instrukce.

Podle výsledku operace je nastaven příznak Zero flag (výsledek je nulový či nenulový) a Sign Flag (podle nejvyššího bitu výsledku), naopak příznaky Carry Flag a Overflow Flag jsou vynulovány. Tato operace slouží jak k implementaci logického součinu s pravdivostními hodnotami (pracovní registry v tomto případě typicky obsahují hodnoty 0x00000000 nebo 0xFFFFFFFF), tak i k maskování vybraných bitů jednoho z pracovních registrů. Obsah druhého pracovního registru slouží jako takzvaná maska: pokud je nějaký bit masky roven nule, je vynulován i příslušný bit prvního pracovního registru. Následují příklady použití této instrukce:

hex binárně Zero flag
operand 1 0000 0000000000000000
operand 2 0000 0000000000000000
výsledek 0000 0000000000000000 1
operand 1 2A2A 0010101000101010
operand 2 00FF 0000000011111111
výsledek 002A 0000000000101010 0
operand 1 0FF0 0000111111110000
operand 2 FF00 1111111100000000
výsledek 0F00 0000111100000000 0
operand 1 00FF 0000000011111111
operand 2 FF00 1111111100000000
výsledek 0000 0000000000000000 1

Nastavení bitových příznaků uložených v registru EFLAGS:

Příznak Nastavení
Zero flag nastaven, pokud je výsledek operace AND provedené bit po bitu nulový
Sign flag nastaven na základě nejvyššího bitu operace AND provedené bit po bitu
Carry flag vynulován
Overflow flag vynulován

Podporované adresovací režimy:

Operand 1 Operand 2
osmibitový registr osmibitový registr
osmibitový registr osmibitová hodnota v RAM
osmibitový registr osmibitová konstanta
osmibitová hodnota v RAM osmibitová konstanta
16bitový registr 16bitový registr
16bitový registr 16bitová hodnota v RAM
16bitový registr 16bitová konstanta
16bitová hodnota v RAM 16bitová konstanta
32bitový registr 32bitový registr
32bitový registr 32bitová hodnota v RAM
32bitový registr 32bitová konstanta
32bitová hodnota v RAM 32bitová konstanta
64bitový registr 64bitový registr
64bitový registr 64bitová hodnota v RAM
64bitový registr 64bitová konstanta
64bitová hodnota v RAM 64bitová konstanta

5. Strojová instrukce OR

Strojová instrukce OR je určena k provedení logického součtu (opět bit po bitu) s obsahy dvou pracovních registrů, popř. registru a obsahu vybrané buňky operační paměti. Výsledek je uložen do registru, který tvoří první parametr instrukce, tj. je uveden na prvním místě při zápisu instrukce v assembleru. Tato operace se používá například pro nastavení určených bitů pracovního registru na jedničku (jedná se ve skutečnosti opět o maskování, i když opačného významu, než tomu bylo u instrukce AND) nebo pro implementaci booleovských (pravdivostních) výrazů. Podle výsledku aplikace operace OR se nastaví příznaky Zero flag a Sign flag, zatímco obsahy příznaků Carry flag a Overflow flag jsou vynulovány:

hex binárně Zero flag
operand 1 0000 0000000000000000
operand 2 0000 0000000000000000
výsledek 0000 0000000000000000 1
operand 1 2A2A 0010101000101010
operand 2 00FF 0000000011111111
výsledek 2AFF 0010101011111111 0
operand 1 0FF0 0000111111110000
operand 2 FF00 1111111100000000
výsledek FFF0 1111111111110000 0
operand 1 00FF 0000000011111111
operand 2 FF00 1111111100000000
výsledek FFFF 1111111111111111 0

Nastavení bitových příznaků uložených v registru EFLAGS:

Příznak Nastavení
Zero flag nastaven, pokud je výsledek operace OR provedené bit po bitu nulový
Sign flag nastaven na základě nejvyššího bitu operace OR provedené bit po bitu
Carry flag vynulován
Overflow flag vynulován

Podporované adresovací režimy:

Operand 1 Operand 2
osmibitový registr osmibitový registr
osmibitový registr osmibitová hodnota v RAM
osmibitový registr osmibitová konstanta
osmibitová hodnota v RAM osmibitová konstanta
16bitový registr 16bitový registr
16bitový registr 16bitová hodnota v RAM
16bitový registr 16bitová konstanta
16bitová hodnota v RAM 16bitová konstanta
32bitový registr 32bitový registr
32bitový registr 32bitová hodnota v RAM
32bitový registr 32bitová konstanta
32bitová hodnota v RAM 32bitová konstanta
64bitový registr 64bitový registr
64bitový registr 64bitová hodnota v RAM
64bitový registr 64bitová konstanta
64bitová hodnota v RAM 64bitová konstanta

6. Strojová instrukce XOR

S využitím strojové instrukce XOR, která bývá v některých assemblerech označována mnemotechnickou zkratkou EOR, se provádí operace nonekvivalence, tj. exkluzivní (výlučný) logický součet obou zadaných operandů a to opět, stejně jako u předchozích dvou instrukcí, bit po bitu. Podle výsledku této instrukce jsou nastaveny příznaky Zero flag a Sign flag, podobně jako u výše uvedených operací AND a OR.

Zatímco logický součet i součin se mj. používá pro implementaci logických výrazů známých z vyšších programovacích jazyků, je operace nonekvivalence používána k selektivní negaci vybraných bitů, protože ve chvíli, kdy jsou oba korespondující bity nastaveny na logickou jedničku, je výsledkem logická nula. Tuto instrukci lze využít v mnoha oblastech, například v počítačové grafice, šifrování, generátorech pseudonáhodných posloupností čísel (RND), konstrukci kontrolních součtů či cyklických kódů (CRC) atd. Je přitom využito faktu, že dvojí použití operace XOR se stejným druhým operandem vede k tomu, že výsledkem je původní hodnota, předaná operaci v prvním kroku. Následují příklady použití, ve kterých stojí za povšimnutí „negující“ vlastnost této instrukce (poslední příklad) i to, že aplikace nonekvivalence na tu samou hodnotu dává nulový výsledek (třetí příklad).

hex binárně Zero flag
operand 1 0000 0000000000000000
operand 2 0000 0000000000000000
výsledek 0000 0000000000000000 1
operand 1 2A2A 0010101000101010
operand 2 00FF 0000000011111111
výsledek 2AD5 0010101011010101 0
operand 1 2A2A 0010101000101010
operand 2 2A2A 0010101000101010
výsledek 0000 0000000000000000 1
operand 1 0FF0 0000111111110000
operand 2 FF00 1111111100000000
výsledek F0F0 1111000011110000 0
operand 1 00FF 0000000011111111
operand 2 FF00 1111111100000000
výsledek FFFF 1111111111111111 0
operand 1 002A 0000000000101010
operand 2 FFFF 1111111111111111
výsledek FFD5 1111111111010101 0

Nastavení bitových příznaků uložených v registru EFLAGS:

Příznak Nastavení
Zero flag nastaven, pokud je výsledek operace XOR provedené bit po bitu nulový
Sign flag nastaven na základě nejvyššího bitu operace XOR provedené bit po bitu
Carry flag vynulován
Overflow flag vynulován

Podporované adresovací režimy:

Operand 1 Operand 2
osmibitový registr osmibitový registr
osmibitový registr osmibitová hodnota v RAM
osmibitový registr osmibitová konstanta
osmibitová hodnota v RAM osmibitová konstanta
16bitový registr 16bitový registr
16bitový registr 16bitová hodnota v RAM
16bitový registr 16bitová konstanta
16bitová hodnota v RAM 16bitová konstanta
32bitový registr 32bitový registr
32bitový registr 32bitová hodnota v RAM
32bitový registr 32bitová konstanta
32bitová hodnota v RAM 32bitová konstanta
64bitový registr 64bitový registr
64bitový registr 64bitová hodnota v RAM
64bitový registr 64bitová konstanta
64bitová hodnota v RAM 64bitová konstanta

7. Bitová rotace doprava a doleva

V assembleru se poměrně často používají instrukce provádějící takzvané bitové rotace. O co se vlastně jedná? Jde o posun všech bitů v některém z pracovních registrů, ovšem takovým způsobem, že se jedná o uzavřenou smyčku, tj. obsah bitu, který by se provedením posunu ztratil (byl by vysunut), je naopak zkopírován na vstup. Kromě toho se tento bit zkopíruje do příznakového bitu Carry flag, což není samoúčelné, protože se této skutečnosti dá využít pro provedení skoku v závislosti na hodnotě jednoho konkrétního bitu, implementaci generátoru pseudonáhodných čísel nebo při programování aritmetických operací násobení a dělení (to však již na moderních mikroprocesorech postrádá význam). Pro takto chápanou bitovou rotaci existují dvě instrukce, první pro rotaci obsahu pracovního registru doleva a druhá pro rotaci doprava. Každá instrukce způsobí rotaci buď pouze o jeden bit, popř. o zadaný počet bitů (mikroprocesory však kvůli optimalizacím maskují čítač rotace, takže se maximálně provede 32 či 64 rotací). Nákres rotace doleva i doprava, je naznačen na obrázku:

01

Obrázek 1: Bitová rotace doleva a doprava (zde ukázána se 16bitovým operandem).

Instrukce pro rotaci doleva se jmenuje ROL, instrukce pro rotaci doprava logicky ROR. Kromě příznaku Carry flag může být nastaven i příznak Overflow flag, ovšem pouze za toho předpokladu, že se rotuje o jediný bit (v jiném případě chybí správná sémantika pro tento příznak):

Příznak Nastavení
Zero flag nezměněn
Sign flag nezměněn
Carry flag bit, který byl rotací přesunut na začátek/konec registru
Overflow flag nastaven pouze při rotaci o jediný bit, má význam jako při sčítání a odčítání

8. Bitové rotace prováděné přes příznak přenosu

Kromě běžných bitových rotací popsaných v předchozí kapitole se setkáme i s rotacemi prováděnými přes příznak přenosu (Carry flag). V podstatě se jedná o rozšíření bitové šířky rotovaného registru o jeden bit, který je představovaný právě příznakem přenosu, tj. neprovádí se rotace 8, 16, 32 či 64 bitů, ale bitů devíti, 17, 33 či 65. Použití těchto typů rotací spočívá například v implementaci víceslovní aritmetiky (rotuje se přes větší množství slov), popř. při požadavku na vložení hodnoty příznaku přenosu do určeného bitu pracovního registru (booleovské operace). Nákres rotace doleva i doprava přes příznak přenosu, je naznačen na obrázku:

02

Obrázek 2: Bitová rotace doleva a doprava přes příznak přenosu (zde ukázána se 16bitovým operandem).

Instrukce pro rotaci doleva přes příznak přenosu se jmenuje RCL, instrukce pro rotaci doprava přes příznak přenosu pak RCR. Kromě příznaku Carry flag může být, podobně jako tomu bylo u instrukcí ROL a ROR nastaven i příznak Overflow flag, ovšem pouze za toho předpokladu, že se rotuje o jediný bit (v jiném případě chybí správná sémantika pro tento příznak):

Příznak Nastavení
Zero flag nezměněn
Sign flag nezměněn
Carry flag bit, který byl rotací přesunut na začátek/konec registru
Overflow flag nastaven pouze při rotaci o jediný bit, má význam jako při sčítání a odčítání

Poznámka: u jiných typů mikroprocesorů se setkáme s odlišnými mnemotechnickými zkratkami těchto instrukcí, například namísto RCL se používá RLC či jen RL.

9. Bitové posuny doprava a doleva

Další dvě strojové instrukce, s nimiž se dnes alespoň ve stručnosti seznámíme, mají mnemotechnické zkratky SHL a SHR. Tyto zkratky znamenají Shift Left a Shift Right, tedy bitový posun doleva a doprava. Od rotací se bitové posuny odliší především tím, že se při posunu doleva do nejnižšího bitu vždy vloží nula a při posunu doprava se do nejvyššího bitu taktéž uloží nula (při rotacích se naproti tomu namísto nuly použil příznak přenosu). K čemu je možné tyto instrukce využít? Typickým příkladem je optimalizace násobení mocninou dvou (instrukce SHL) či naopak dělení mocninou dvou (instrukce SHR). Musíme však mít na paměti důležitý fakt, že SHR lze použít pouze pro hodnoty bez znaménka (unsigned). Pro hodnoty se znaménkem je nutné použít instrukci SAR popsanou v navazující kapitole.

Nastavení bitových příznaků uložených v registru EFLAGS:

Příznak Nastavení
Zero flag nastaven při nulovém výsledku
Sign flag nastaven podle nejvyššího bitu výsledku
Carry flag bit, který byl rotací přesunut na začátek/konec registru
Overflow flag nastaven pouze při rotaci o jediný bit, má význam jako při sčítání a odčítání

Poznámka: příznaky nejsou nastaveny ve chvíli, kdy je posun proveden o 0 bitů, i když by se teoreticky Zero flag a Sign flag nastavit mohl.

10. Aritmetický posun doprava

K výše popsané šestici bitových rotací a posunů nalezneme v instrukční sadě mikroprocesorů řady x86 a x86-64 i takzvaný aritmetický posun doprava (SARShift Arithmetic Right). Jedná se vlastně o obdobu bitového posunu doprava (SHR), ovšem s tím rozdílem, že obsah nejvyššího bitu zůstává za všech okolností zachován (a samozřejmě je ještě zkopírován do druhého nejvyššího bitu). Pokud si uvědomíme, jakým způsobem jsou reprezentovány hodnoty v systému dvojkového doplňku (viz předchozí části tohoto seriálu), je zřejmé, že tato instrukce ve většině případů (99,99% u šestnáctibitových čísel) provádí dělení dvěma, a to i pro záporné hodnoty. Pro aritmetický posun doleva žádná specializovaná instrukce není dostupná, protože ji lze nahradit běžným posunem (platí i pro záporná čísla reprezentovaná v systému dvojkového doplňku). Mnoho assemblerů sice nabízí instrukci SAL, ta je však kódována stejným způsobem jako instrukce SHL.

03

Obrázek 3: Aritmetický posun doprava (zde ukázán se 16bitovým operandem).

Nastavení bitových příznaků uložených v registru EFLAGS:

Příznak Nastavení
Zero flag nastaven při nulovém výsledku
Sign flag nastaven podle nejvyššího bitu výsledku
Carry flag bit, který byl rotací přesunut na začátek/konec registru
Overflow flag nastaven pouze při rotaci o jediný bit, má význam jako při sčítání a odčítání

Poznámka: příznaky nejsou nastaveny ve chvíli, kdy je posun proveden o 0 bitů, i když by se teoreticky Zero flag a Sign flag nastavit mohl.

11. Odkazy na Internetu

 1. x86 Instruction Set Reference
  http://x86.renejeschke.de/
 2. x86 Instruction Set Reference: Logical AND
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_12.html
 3. x86 Instruction Set Reference: Logical Inclusive OR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_219.html
 4. x86 Instruction Set Reference: Logical Exclusive OR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_330.html
 5. x86 Instruction Set Reference: One's Complement Negation
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_218.html
 6. x86 Instruction Set Reference: RCL/RCR/ROL/ROR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_273.html
 7. x86 Instruction Set Reference: SAL/SAR/SHL/SHR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_285.html
 8. X86 Assembly/Arithmetic
  https://en.wikibooks.org/wiki/X86_Assembly/Arithmetic
 9. Art of Assembly - Arithmetic Instructions
  http://oopweb.com/Assembly/Documents/ArtOfAssembly/Volume/Chapter_6/CH06-2.html
 10. The GNU Assembler Tutorial
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html
 11. The GNU Assembler - macros
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html#SEC109
 12. ARM subroutines & program stack
  http://www.toves.org/books/armsub/
 13. Generating Mixed Source and Assembly List using GCC
  http://www.systutorials.com/240/generate-a-mixed-source-and-assembly-listing-using-gcc/
 14. Calling subroutines
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.kui0100a/armasm_cihcfigg.htm
 15. ARM Assembly Language Programming
  http://peter-cockerell.net/aalp/html/frames.html
 16. ASM Flags
  http://www.cavestory.org/guides/csasm/guide/asm_flags.html
 17. Status Register
  https://en.wikipedia.org/wiki/Status_register
 18. Intel x86 JUMP quick reference
  http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html
 19. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 20. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 21. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 22. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 23. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 24. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 25. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 26. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 27. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 28. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 29. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 30. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 31. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 32. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 33. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 34. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 35. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 36. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 37. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 38. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 39. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 40. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 41. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 42. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 43. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 44. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 45. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 46. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 47. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 48. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 49. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 50. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 51. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 52. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016
 53. The 6502 overflow flag explained mathematically
  http://www.righto.com/2012/12/the-6502-overflow-flag-explained.html
 54. X86 Opcode and Instruction Reference
  http://ref.x86asm.net/coder32.html