V pořadí již devátém článku o použití assembleru v operačním systému Linux dokončíme popis makrosystému GNU Assembleru. Minule jsme se seznámili se způsobem vytvoření jednoduchých maker s případnými parametry, ovšem ve skutečnosti GNU Assembler nabízí programátorům i další možnosti, například zápis podmínek, výrazů, vkládání souborů (include) atd.

Obsah

1. Použití assembleru v Linuxu: makra v GNU Assembleru (dokončení)

2. Využití direktivy .print při ladění maker

3. První demonstrační příklad – použití direktivy .print

4. Volání makra z jiného makra

5. Druhý demonstrační příklad – ukázka volání makra z jiného makra

6. Výrazy v direktivách

7. Třetí demonstrační příklad – vytvoření vysokoúrovňových rozhodovacích konstrukcí pomocí maker

8. Použití direktivy pro zápis podmínek – .if a .endif

9. Porovnání číselných hodnot a řetězců

10. Čtvrtý demonstrační příklad – porovnání řetězců

11. Direktiva .include

12. Pátý demonstrační příklad – použití direktivy .include

13. Repositář s demonstračními příklady

14. Odkazy na Internetu

1. Použití assembleru v Linuxu: makra v GNU Assembleru (dokončení)

V předchozím článku jsme se seznámili se způsobem tvorby jednoduchých maker v GNU Assembleru. Připomeňme si, že makra je možné použít například ve chvíli, kdy se v kódu opakuje nějaká sekvence instrukcí; typicky se jedná o volání knihovní či systémové funkce s přípravou parametrů. Díky uživatelsky definovaným makrům lze volání knihovních i systémových funkcí zapisovat způsobem, který se podobá zápisu používaném ve vyšších programovacích jazycích. Velmi jednoduchým příkladem může být makro pojmenované exit, které slouží k ukončení aktuálního procesu. Zápis makra vypadá následovně:

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm

Použití tohoto makra (bez parametrů) je ještě jednodušší:

_start:
    ...
    ... vlastni kod programu
    ...
    exit             # ukonceni aplikace

Ještě si připomeňme způsob vytvoření nepatrně složitějšího makra s parametry:

# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm

Použití tohoto makra je následující:

writeMessage message1,message1len

Povšimněte si, že jsme se skutečně nepatrně přiblížili k zápisu podobnému vyšším programovacím jazykům.

Makrosystém GNU Assembleru je ovšem ve skutečnosti mnohem sofistikovanější a nabízí programátorům i další možnosti, nejenom „pouhou“ expanzi maker provedenou před samotným překladem. S některými dalšími možnostmi se seznámíme v dnešním článku. Jedná se například o použití výrazů, podmínkových konstrukcí typu if-then-else či direktivy pojmenované .print, která může být užitečná například při ladění maker (výhodnější je však sledování expandovaného kódu). Taktéž si ukážeme, co se stane ve chvíli, kdy se v jednom makru volá jiné makro – tuto funkcionalitu GNU Assembler samozřejmě taktéž podporuje. Poslední potenciálně velmi užitečnou direktivou je direktiva nazvaná .include, která umožňuje vložení jednoho zdrojového kódu do kódu jiného, podobně jako céčkovská direktiva #include. S využitím této direktivy je možné si vytvořit sadu maker snadno použitelných v celém projektu (jen tak je možné si udržet pořádek v rozsáhlejších projektech).

2. Využití direktivy .print při ladění maker

Při ladění maker je v mnoha případech důležité se přesvědčit o tom, že skutečně došlo k expanzi makra popř. že assembler při zpracování zdrojového kódu překládaného programu došel na určitý řádek. Jedno z možných a velmi jednoduše použitelných řešení spočívá v použití direktivy .print. Této direktivě se předá řetězec, který se při zpracování direktivy jednoduše vytiskne na standardní výstup:

.print "Hello world!"

Užitečnost této direktivy se ještě zvyšuje díky tomu, že uvnitř makra (ale nikde jinde!) lze do řetězce přidat i symbol \@, s nímž jsme se seznámili minule. Připomeňme si, že tento symbol se používá jako počitadlo volání maker a je možné ho použít mj. i pro vytváření unikátních názvů návěští. I tento zápis je tedy legální:

.print "Aktuální hodnota počitadla maker: \@"

3. První demonstrační příklad – použití direktivy .print

Podívejme se nyní na způsob použití výše popsané direktivy .print, a to v demonstračním příkladu, s nímž jsme se již seznámili minule. V tomto příkladu je deklarováno makro writeMessageRepeatedly, ve kterém jsme vytvářeli unikátní názvy návěští pomocí počitadla \@. Bylo by tedy vhodné se přesvědčit o tom, jak přesně tato návěští vypadají, což je přesný úkol právě pro direktivu .print. Upravené makro vypadá následovně:

# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
    <strong>.print "Declaring label loop\@"</strong>
loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop\@         # opakovani smycky
.endm

Upravené makro zařadíme do zdrojového kódu demonstračního příkladu:

# asmsyntax=as

# Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - pouziti direktivy .print pro vypis pocitadla
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
    .print "Declaring label loop\@"
loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop\@         # opakovani smycky
.endm#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:
    .string "Hello world\n"
message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy

message3:
    .string "Assembler je fajn\n"
message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
    writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
    writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
    exit             # ukonceni aplikace# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
write_message:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80
    ret

Nejzajímavější bude sledovat, co se bude dít při překladu:

<strong>as -g --32 print_directive.s -o print_directive.o</strong>
 
Declaring label loop0
Declaring label loop1
Declaring label loop2

Vidíme, že jak počitadlo volání maker \@, tak i direktiva .print skutečně pracují korektně.

Výpis expandovaných maker se získá jednoduše přepínačem -alm kombinovaném s přepínačem -g (viz též předchozí část tohoto seriálu):

as -alm -g --32 print_directive.s -o print_directive.o

Výsledek expanze:

GAS LISTING print_directive.s          page 1


  1          # asmsyntax=as
  2          
  3          # Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - pouziti direktivy .print pro vypis pocitadla
  4          # - pouzita je "Intel" syntaxe.
  5          #
  6          # Autor: Pavel Tisnovsky
  7          
  8          .intel_syntax noprefix
  9          
 10          
 11          # Linux kernel system call table
 12          sys_exit  = 1
 13          sys_write = 4
 14          
 15          # Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
 16          std_input = 0
 17          std_output = 1
 18          
 19          
 20          
 21          #-----------------------------------------------------------------------------
 22          
 23          # Deklarace makra pro ukonceni aplikace
 24          .macro exit
 25              mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
 26              mov  ebx, 0         # exit code = 0
 27              int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 28          .endm
 29          
 30          
 31          
 32          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 33          .macro writeMessage message,messageLength
 34              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 35              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 36              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 37          .endm
 38          
 39          
 40          
 41          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 42          .macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
 43              mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
 44              .print "Declaring label loop\@"
 45          loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
 46              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 47              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 48              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 49              dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
 50              jnz  loop\@         # opakovani smycky
 51          .endm
 52          
 53          
 54          
 55          #-----------------------------------------------------------------------------
 56          .section .data
 57          message1:


GAS LISTING print_directive.s          page 2


 58 0000 48656C6C       .string "Hello world\n"
 58   6F20776F 
 58   726C640A 
 58   00
 59          message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy
 60          
 61          message2:
 62 000d 56697465       .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
 62   6A746520 
 62   6E61206D 
 62   6F6A6566 
 62   65646F72 
 63          message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy
 64          
 65          message3:
 66 0027 41737365       .string "Assembler je fajn\n"
 66   6D626C65 
 66   72206A65 
 66   2066616A 
 66   6E0A00
 67          message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy
 68          
 69          
 70          
 71          #-----------------------------------------------------------------------------
 72          .section .bss
 73          
 74          
 75          
 76          #-----------------------------------------------------------------------------
 77          .section .text
 78              .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 79          
 80          _start:
 81              writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
 81 0000 BD0A0000   > mov ebp,10
 81   00
 81          > .print "Declaring label loop0"
 81          > loop0:
 81 0005 B9000000   > mov ecx,offset message1
 81   00
 81 000a BA0D0000   > mov edx,message1len
 81   00
 81 000f E83D0000   > call write_message
 81   00
 81 0014 4D      > dec ebp
 81 0015 75EE     > jnz loop0
 82              writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
 82 0017 BD020000   > mov ebp,2
 82   00
 82          > .print "Declaring label loop1"
 82          > loop1:
 82 001c B90D0000   > mov ecx,offset message2
 82   00
 82 0021 BA1A0000   > mov edx,message2len
 82   00
 82 0026 E8260000   > call write_message


GAS LISTING print_directive.s          page 3


 82   00
 82 002b 4D      > dec ebp
 82 002c 75EE     > jnz loop1
 83              writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
 83 002e BD070000   > mov ebp,7
 83   00
 83          > .print "Declaring label loop2"
 83          > loop2:
 83 0033 B9270000   > mov ecx,offset message3
 83   00
 83 0038 BA130000   > mov edx,message3len
 83   00
 83 003d E80F0000   > call write_message
 83   00
 83 0042 4D      > dec ebp
 83 0043 75EE     > jnz loop2
 84              exit             # ukonceni aplikace
 84 0045 B8010000   > mov eax,sys_exit
 84   00
 84 004a BB000000   > mov ebx,0
 84   00
 84 004f CD80     > int 0x80
 85          
 86          
 87          
 88          # Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 89          # Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
 90          write_message:
 91 0051 B8040000       mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
 91   00
 92 0056 BB010000       mov  ebx, std_output    # standardni vystup
 92   00
 93 005b CD80         int  0x80
 94 005d C3          ret
 95          

Povšimněte si především toho, že expandované makro se pozná jednoduše podle znaku > na příslušném řádku.

4. Volání makra z jiného makra

Při používání maker se velmi často dostaneme do situace, kdy je zapotřebí z jednoho makra volat jiné makro. To samozřejmě GNU Assembler podporuje, protože „volání makra“ není nic jiného, než textová expanze jeho těla. Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí se podívat na předchozí demonstrační příklad, v němž jsou deklarována dvě makra, která používají shodnou sekvenci instrukcí:

# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
    .print "Declaring label loop\@"
loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop\@         # opakovani smycky
.endm

Povšimněte si, že v makru writeMessageRepeatedly vlastně můžeme volat makro writeMessage, takže úprava bude jednoduchá a výsledné makro writeMessageRepeatedly bude kratší a přehlednější:

# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
    .print "Declaring label loop\@"
loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
    writeMessage \message, \messageLength
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop\@         # opakovani smycky
.endm

5. Druhý demonstrační příklad – ukázka volání makra z jiného makra

V dnešním druhém demonstračním příkladu je použito upravené makro writeMessageRepeatedly. Zajímavý není ani tak zápis zdrojového kódu uvedený pod tímto odstavcem, ale způsob, jakým je zpracováno počitadlo \@ a co se bude dít při expanzi:

# asmsyntax=as

# Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - volani makra z jineho makra
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
    .print "Declaring label loop\@"
loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
    writeMessage \message, \messageLength
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop\@         # opakovani smycky
.endm#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:
    .string "Hello world\n"
message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy

message3:
    .string "Assembler je fajn\n"
message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
    writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
    writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
    exit             # ukonceni aplikace# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
write_message:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80
    ret

Při překladu se stane zajímavá věc – direktiva .print vypíše názvy vytvořených unikátních návěští, jejichž hodnoty se liší o dvojku a nikoli o jedničku. Je tomu tak z toho důvodu, že \@ počítá jakoukoli expanzi makra, tedy i makra zanořeného do jiného makra:

Declaring label loop0
Declaring label loop2
Declaring label loop4

Opět se podívejme na výsledek expanze maker:

GAS LISTING nested_macros.s           page 1


  1          # asmsyntax=as
  2          
  3          # Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - volani makra z jineho makra
  4          # - pouzita je "Intel" syntaxe.
  5          #
  6          # Autor: Pavel Tisnovsky
  7          
  8          .intel_syntax noprefix
  9          
 10          
 11          # Linux kernel system call table
 12          sys_exit  = 1
 13          sys_write = 4
 14          
 15          # Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
 16          std_input = 0
 17          std_output = 1
 18          
 19          
 20          
 21          #-----------------------------------------------------------------------------
 22          
 23          # Deklarace makra pro ukonceni aplikace
 24          .macro exit
 25              mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
 26              mov  ebx, 0         # exit code = 0
 27              int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 28          .endm
 29          
 30          
 31          
 32          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 33          .macro writeMessage message,messageLength
 34              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 35              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 36              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 37          .endm
 38          
 39          
 40          
 41          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 42          .macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
 43              mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
 44              .print "Declaring label loop\@"
 45          loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
 46              writeMessage \message, \messageLength
 47              dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
 48              jnz  loop\@         # opakovani smycky
 49          .endm
 50          
 51          
 52          
 53          #-----------------------------------------------------------------------------
 54          .section .data
 55          message1:
 56 0000 48656C6C       .string "Hello world\n"
 56   6F20776F 


GAS LISTING nested_macros.s          page 2


 56   726C640A 
 56   00
 57          message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy
 58          
 59          message2:
 60 000d 56697465       .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
 60   6A746520 
 60   6E61206D 
 60   6F6A6566 
 60   65646F72 
 61          message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy
 62          
 63          message3:
 64 0027 41737365       .string "Assembler je fajn\n"
 64   6D626C65 
 64   72206A65 
 64   2066616A 
 64   6E0A00
 65          message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy
 66          
 67          
 68          
 69          #-----------------------------------------------------------------------------
 70          .section .bss
 71          
 72          
 73          
 74          #-----------------------------------------------------------------------------
 75          .section .text
 76              .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 77          
 78          _start:
 79              writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
 79 0000 BD0A0000   > mov ebp,10
 79   00
 79          > .print "Declaring label loop0"
 79          > loop0:
 79          > writeMessage message1,message1len
 79 0005 B9000000   >> mov ecx,offset message1
 79   00
 79 000a BA0D0000   >> mov edx,message1len
 79   00
 79 000f E83D0000   >> call write_message
 79   00
 79 0014 4D      > dec ebp
 79 0015 75EE     > jnz loop0
 80              writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
 80 0017 BD020000   > mov ebp,2
 80   00
 80          > .print "Declaring label loop2"
 80          > loop2:
 80          > writeMessage message2,message2len
 80 001c B90D0000   >> mov ecx,offset message2
 80   00
 80 0021 BA1A0000   >> mov edx,message2len
 80   00
 80 0026 E8260000   >> call write_message


GAS LISTING nested_macros.s          page 3


 80   00
 80 002b 4D      > dec ebp
 80 002c 75EE     > jnz loop2
 81              writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
 81 002e BD070000   > mov ebp,7
 81   00
 81          > .print "Declaring label loop4"
 81          > loop4:
 81          > writeMessage message3,message3len
 81 0033 B9270000   >> mov ecx,offset message3
 81   00
 81 0038 BA130000   >> mov edx,message3len
 81   00
 81 003d E80F0000   >> call write_message
 81   00
 81 0042 4D      > dec ebp
 81 0043 75EE     > jnz loop4
 82              exit             # ukonceni aplikace
 82 0045 B8010000   > mov eax,sys_exit
 82   00
 82 004a BB000000   > mov ebx,0
 82   00
 82 004f CD80     > int 0x80
 83          
 84          
 85          
 86          # Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 87          # Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
 88          write_message:
 89 0051 B8040000       mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
 89   00
 90 0056 BB010000       mov  ebx, std_output    # standardni vystup
 90   00
 91 005b CD80         int  0x80
 92 005d C3          ret
 93          

Zajímavé jsou například následující řádky, z nichž je patrné, že makro volané z jiného makra poznáme snadno podle většího počtu znaků >:

 81          > loop4:
 81          > writeMessage message3,message3len
 81 0033 B9270000   >> mov ecx,offset message3
 81   00
 81 0038 BA130000   >> mov edx,message3len
 81   00
 81 003d E80F0000   >> call write_message
 81   00
 81 0042 4D      > dec ebp

6. Výrazy v direktivách

Při vytváření konstant či maker lze v GNU Assembleru používat výrazy, v nichž se vyskytují numerické konstanty. Tyto výrazy lze použít například při výpočtu adresy (při překladu), což je až překvapivě častá operace. Zápis výrazů do značné míry odpovídá zvyklostem známým z céčka (až na dvě výjimky), liší se však priority operátorů, což je naznačeno v následující tabulce:

Priorita Operátory
nejvyšší * / % << >>
střední | & ^ (XOR) ! (OR NOT – rozdílné od céčka!)
nižší + - == <> (nerovnost, rozdílné od céčka!) < <= > >=
nejnižší && ||

Navíc ještě existují dva unární operátory, tj. operátory, u nichž se jediný operand zapisuje za operátor:

Operátor Význam
- dvojkový doplněk
~ bitová negace

7. Třetí demonstrační příklad – vytvoření vysokoúrovňových rozhodovacích konstrukcí pomocí maker

V GNU Assembleru je možné napsat i relativně sofistikovaná makra, která programátorům nabízí obdobu rozhodovacích konstrukcí typu if-then-else. Tato makra typicky převedou konstrukci s podmínkou na sekvenci instrukcí cmp, jump(podmínka), jump(negace-podmínky), což může vést ke zjednodušení zápisu celého programu (vlastně se tak nepatrně přiblížíme k vysokoúrovňovým programovacím jazykům). V takovém případě je však nutné generovat vhodné názvy návěští, což lze řešit s využitím výrazů v direktivách, například takto:

.set _if_label_counter, 0

.macro make_label counter
 xxx\counter:
.endm

.macro jump_to_label counter
    jz xxx\counter
.endm

# Makro pro oznaceni zacatku podminky
.macro _if_equal
    .set _if_label_counter, _if_label_counter+1
    jump_to_label _if_label_counter
.endm

.macro _endif
    make_label _if_label_counter
.endm

Povšimněte si, že zde není možné použít počitadlo \@, a to z toho prostého důvodu, že by počitadlo bylo zvyšováno při každém volání makra, tedy ihned po _if_equal by již makro _endif použilo jinou hodnotu. Navíc se jedná o globální počitadlo, nad nímž nemáme žádnou kontrolu.

Použití nově nadefinovaných „rozhodovacích konstrukcí“:

_start:
    writeMessage message1,message1len

    cmp eax, eax
    _if_equal
      writeMessage message2,message2len
    _endif

    cmp eax, eax
    _if_equal
      writeMessage message2,message2len
    _endif

    writeMessage message3,message3len
    exit

Tato makra i jejich volání jsou součástí dalšího demonstračního příkladu, jehož úplný zdrojový kód vypadá následovně:

# asmsyntax=as

# Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - if-then atd.
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix

# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm


.set _if_label_counter, 0

.macro make_label counter
 xxx\counter:
.endm

.macro jump_to_label counter
    jz xxx\counter
.endm

# Makro pro oznaceni zacatku podminky
.macro _if_equal
    .set _if_label_counter, _if_label_counter+1
    jump_to_label _if_label_counter
.endm

.macro _endif
    make_label _if_label_counter
.endm#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:
    .string "Hello world\n"
message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy

message3:
    .string "Assembler je fajn\n"
message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    writeMessage message1,message1len
    cmp eax, eax
    _if_equal
    writeMessage message2,message2len
    _endif

    cmp eax, eax
    _if_equal
    writeMessage message2,message2len
    _endif

    writeMessage message3,message3len
    exit             # ukonceni aplikace# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
write_message:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80
    ret

Poznámka: zkuste upravit nějakou podmínku například následovně:

mov ebx, eax
inc ebx
cmp eax, ebx

8. Použití direktivy pro zápis podmínek – .if a .endif

V souvislosti s výrazy a konstantami (ať již numerickými či textovými) je vhodné se zmínit o podpoře pro podmíněný překlad. Makrosystém GNU Assembleru totiž podporuje tvorbu podmínek typu if-then-else, přičemž v podmínce je možné testovat buď hodnotu nějakého řetězce či provést porovnání dvou numerických výrazů. Při zápisu podmínek je nutné si uvědomit, že celý makrosystém slouží k „úpravám“ zdrojového kódu před jeho překladem. Všechny podmínky se tedy vyhodnotí již při překladu (resp. těsně před ním), což znamená, že se v žádném případě nejedná o podmínky vyhodnocované v době běhu programu.

Základní podmínky se zapisují direktivami .if, .else a .endif, což je patrné i z následujícího velmi jednoduchého příkladu. Samozřejmě je nutné, aby se všechny výrazy použité v podmínce vyhodnotily již při překladu (viz též předchozí kapitolu):

# asmsyntax=as

x=42
y=10

.if x > y
  .print "vetsi"
.else
  .print "mensi"
.endif

.if x % 2 == 0
  .print "suda"
.else
  .print "licha"
.endif

Po spuštění GNU Assembleru získáme na standardním výstupu dvě zprávy:

<strong>as test.s</strong>
 
vetsi
suda

Podobným způsobem lze zařídit podmíněný překlad některých částí kódu:

# asmsyntax=as

# Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - direktivy .if a .endif
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix

printFirstMessage = 1
printSecondMessage = 0
printThirdMessage = 1


# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
    .print "Declaring label loop\@"
loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
    writeMessage \message, \messageLength
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop\@         # opakovani smycky
.endm#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:
    .string "Hello world\n"
message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy

message3:
    .string "Assembler je fajn\n"
message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    .if printFirstMessage
    writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
    .endif

    .if printSecondMessage
    writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
    .endif

    .if printThirdMessage
    writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
    .endif

    exit             # ukonceni aplikace# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
write_message:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80
    ret

Po spuštění získáme následující výstup:

Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Assembler je fajn
Assembler je fajn
Assembler je fajn
Assembler je fajn
Assembler je fajn
Assembler je fajn
Assembler je fajn

Expanze maker:

GAS LISTING if_endif.s          page 1


  1          # asmsyntax=as
  2          
  3          # Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - volani makra z jineho makra
  4          # - pouzita je "Intel" syntaxe.
  5          #
  6          # Autor: Pavel Tisnovsky
  7          
  8          .intel_syntax noprefix
  9          
 10          printFirstMessage = 1
 11          printSecondMessage = 0
 12          printThirdMessage = 1
 13          
 14          
 15          # Linux kernel system call table
 16          sys_exit  = 1
 17          sys_write = 4
 18          
 19          # Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
 20          std_input = 0
 21          std_output = 1
 22          
 23          
 24          
 25          #-----------------------------------------------------------------------------
 26          
 27          # Deklarace makra pro ukonceni aplikace
 28          .macro exit
 29              mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
 30              mov  ebx, 0         # exit code = 0
 31              int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 32          .endm
 33          
 34          
 35          
 36          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 37          .macro writeMessage message,messageLength
 38              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 39              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 40              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 41          .endm
 42          
 43          
 44          
 45          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 46          .macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
 47              mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
 48              .print "Declaring label loop\@"
 49          loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
 50              writeMessage \message, \messageLength
 51              dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
 52              jnz  loop\@         # opakovani smycky
 53          .endm
 54          
 55          
 56          
 57          #-----------------------------------------------------------------------------


GAS LISTING if_endif.s             page 2


 58          .section .data
 59          message1:
 60 0000 48656C6C       .string "Hello world\n"
 60   6F20776F 
 60   726C640A 
 60   00
 61          message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy
 62          
 63          message2:
 64 000d 56697465       .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
 64   6A746520 
 64   6E61206D 
 64   6F6A6566 
 64   65646F72 
 65          message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy
 66          
 67          message3:
 68 0027 41737365       .string "Assembler je fajn\n"
 68   6D626C65 
 68   72206A65 
 68   2066616A 
 68   6E0A00
 69          message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy
 70          
 71          
 72          
 73          #-----------------------------------------------------------------------------
 74          .section .bss
 75          
 76          
 77          
 78          #-----------------------------------------------------------------------------
 79          .section .text
 80              .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 81          
 82          _start:
 83              .if printFirstMessage
 84              writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
 84 0000 BD0A0000   > mov ebp,10
 84   00
 84          > .print "Declaring label loop0"
 84          > loop0:
 84          > writeMessage message1,message1len
 84 0005 B9000000   >> mov ecx,offset message1
 84   00
 84 000a BA0D0000   >> mov edx,message1len
 84   00
 84 000f E8260000   >> call write_message
 84   00
 84 0014 4D      > dec ebp
 84 0015 75EE     > jnz loop0
 85              .endif
 86          
 87              .if printSecondMessage
 88              writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
 89              .endif
 90          


GAS LISTING if_endif.s             page 3


 91              .if printThirdMessage
 92              writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
 92 0017 BD070000   > mov ebp,7
 92   00
 92          > .print "Declaring label loop2"
 92          > loop2:
 92          > writeMessage message3,message3len
 92 001c B9270000   >> mov ecx,offset message3
 92   00
 92 0021 BA130000   >> mov edx,message3len
 92   00
 92 0026 E80F0000   >> call write_message
 92   00
 92 002b 4D      > dec ebp
 92 002c 75EE     > jnz loop2
 93              .endif
 94          
 95              exit             # ukonceni aplikace
 95 002e B8010000   > mov eax,sys_exit
 95   00
 95 0033 BB000000   > mov ebx,0
 95   00
 95 0038 CD80     > int 0x80
 96          
 97          
 98          
 99          # Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 100          # Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
 101          write_message:
 102 003a B8040000       mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
 102   00
 103 003f BB010000       mov  ebx, std_output    # standardni vystup
 103   00
 104 0044 CD80         int  0x80
 105 0046 C3          ret
 106          

9. Porovnání číselných hodnot a řetězců

Ve skutečnosti existuje hned několik dalších variant direktivy typu .if, které se od sebe odlišují podle toho, jaký typ podmínky se testuje – zda se například testuje hodnota řetězce či zda se porovnávají dvě numerické konstanty. Podívejme se na následující tabulku, kde jsou jednotlivé direktivy pro přehlednost vypsány:

# Direktiva Význam direktivy
1 .if test na výsledek výrazu
2 .ifne alias pro předchozí direktivu
3 .ifdef test, zda symbol existuje
4 .ifndef test, zda symbol neexistuje
5 .ifnotdef alias pro předchozí direktivu
6 .ifc porovnání dvou řetězců na rovnost
7 .ifeqs alias pro předchozí direktivu (EQual Strings)
8 .ifnc porovnání dvou řetězců na nerovnost
9 .ifnes alias pro předchozí direktivu (Not Equal Strings))
10 .ifeq test výrazu na nulu
11 .ifge test výrazu na kladné číslo či nulu
12 .ifgt test výrazu na kladné číslo
13 .ifle test výrazu na záporné číslo či nulu
14 .iflt test výrazu na záporné číslo

Vidíme, že z názvů direktiv lze snadno poznat, jaká podmínka (či její negace) se makrosystémem GNU Debuggeru testuje.

10. Čtvrtý demonstrační příklad – porovnání řetězců

Použití direktiv pro porovnání řetězců si ukažme na velmi jednoduchém (umělém) příkladu:

# asmsyntax=as

# Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - direktivy pro porovnani retezcu
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix.print ".ifc"

.ifc "Hello", "World"
  .print "Hello == World"
.else
  .print "Hello != World"
.endif

.ifc "Hello", "Hello"
  .print "Hello == Hello"
.else
  .print "Hello != Hello"
.endif

.ifc "", ""
  .print "empty strings are equal"
.else
  .print "empty strings are not equal"
.endif.print "\n.ifeqs"

.ifeqs "Hello", "World"
  .print "Hello == World"
.else
  .print "Hello != World"
.endif

.ifeqs "Hello", "Hello"
  .print "Hello == Hello"
.else
  .print "Hello != Hello"
.endif

.ifeqs "", ""
  .print "empty strings are equal"
.else
  .print "empty strings are not equal"
.endif.print "\n.ifnes"

.ifnes "Hello", "World"
  .print "Hello != World"
.else
  .print "Hello == World"
.endif

.ifnes "Hello", "Hello"
  .print "Hello != Hello"
.else
  .print "Hello == Hello"
.endif

.ifnes "", ""
  .print "empty strings are not equal"
.else
  .print "empty strings are equal"
.endif

Při překladu se na standardní výstup vypíšou následující zprávy:

.ifc
Hello != World
Hello == Hello
empty strings are equal

.ifeqs
Hello != World
Hello == Hello
empty strings are equal

.ifnes
Hello != World
Hello == Hello
empty strings are equal

11. Direktiva .include

Při psaní rozsáhlejších projektů se velmi často programátor dostane do situace, kdy je nutné projekt rozdělit do většího množství souborů, které se samostatně překládají a následně linkují. Ovšem mnoho maker by bylo vhodné využít v dalších souborech a sdílet je tak v rámci celého projektu. Vzhledem k tomu, že linkování je až posledním krokem při překladu a sestavování programu, je nutné pro sdílení maker použít odlišnou techniku. Ta spočívá v použití direktivy .include, která má stejný význam jako direktiva #include v programovacích jazycích C a C++: do souboru, v němž se .include použije se při překladu vloží jiný specifikovaný soubor a až teprve poté dojde k případné expanzi maker a následně k překladu (ve skutečnosti lze všechny tři fáze provádět v „pipeline“, čímž se překlad urychlí a navíc se ušetří značná část kapacity operační paměti).

12. Pátý demonstrační příklad – použití direktivy .include

Podívejme se na praktické použití direktivy .include. Předchozí příklady rozdělíme do tří souborů. V prvním z nich bude pouze makro exit:

# asmsyntax=as

# Makro pro ukonceni procesu v Linuxu.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

sys_exit  = 1

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm

Ve druhém souboru jsou deklarována makra pro tisk zprávy a pro opakovaný tisk zprávy:

# asmsyntax=as

# Makro pro tisk zpravy na standardni vystup.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

# Linux kernel system call table
sys_write = 4
std_output = 1


# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
    .print "Declaring label loop\@"
loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
    writeMessage \message, \messageLength
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop\@         # opakovani smycky
.endm# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
write_message:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80
    ret

Třetí soubor použije první dva soubory, protože jsou do něj vloženy direktivou .include:

# asmsyntax=as

# Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - direktiva .include
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix

# Nacteni definice makra pro ukonceni aplikace
.include "exit.s"

# Nacteni maker pro (opakovany) tisk zpravy i prislusne subrutiny
.include "writeMessage.s"#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:
    .string "Hello world\n"
message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy

message3:
    .string "Assembler je fajn\n"
message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
    writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
    writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
    exit             # ukonceni aplikace

O tom, že je vložení souborů a expanze maker provedena korektně, se přesvědčíme na formátovaném listingu:

GAS LISTING include.s          page 1


  1          # asmsyntax=as
  2          
  3          # Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - direktiva .include
  4          # - pouzita je "Intel" syntaxe.
  5          #
  6          # Autor: Pavel Tisnovsky
  7          
  8          .intel_syntax noprefix
  9          
 10          # Nacteni definice makra pro ukonceni aplikace
 11          .include "exit.s"
  1          # asmsyntax=as
  2          
  3          # Makro pro ukonceni procesu v Linuxu.
  4          #
  5          # Autor: Pavel Tisnovsky
  6          
  7          sys_exit  = 1
  8          
  9          # Deklarace makra pro ukonceni aplikace
 10          .macro exit
 11              mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
 12              mov  ebx, 0         # exit code = 0
 13              int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 14          .endm
 15          
 12          
 13          # Nacteni maker pro (opakovany) tisk zpravy i prislusne subrutiny
 14          .include "writeMessage.s"
  1          # asmsyntax=as
  2          
  3          # Makro pro tisk zpravy na standardni vystup.
  4          #
  5          # Autor: Pavel Tisnovsky
  6          
  7          # Linux kernel system call table
  8          sys_write = 4
  9          std_output = 1
 10          
 11          
 12          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 13          .macro writeMessage message,messageLength
 14              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 15              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 16              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 17          .endm
 18          
 19          
 20          
 21          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 22          .macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
 23              mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
 24              .print "Declaring label loop\@"
 25          loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
 26              writeMessage \message, \messageLength
 27              dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
 28              jnz  loop\@         # opakovani smycky


GAS LISTING include.s             page 2


 29          .endm
 30          
 31          
 32          
 33          # Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 34          # Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
 35          write_message:
 36 0000 B8040000       mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
 36   00
 37 0005 BB010000       mov  ebx, std_output    # standardni vystup
 37   00
 38 000a CD80         int  0x80
 39 000c C3          ret
 40          
 15          
 16          
 17          
 18          #-----------------------------------------------------------------------------
 19          .section .data
 20          message1:
 21 0000 48656C6C       .string "Hello world\n"
 21   6F20776F 
 21   726C640A 
 21   00
 22          message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy
 23          
 24          message2:
 25 000d 56697465       .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
 25   6A746520 
 25   6E61206D 
 25   6F6A6566 
 25   65646F72 
 26          message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy
 27          
 28          message3:
 29 0027 41737365       .string "Assembler je fajn\n"
 29   6D626C65 
 29   72206A65 
 29   2066616A 
 29   6E0A00
 30          message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy
 31          
 32          
 33          
 34          #-----------------------------------------------------------------------------
 35          .section .bss
 36          
 37          
 38          
 39          #-----------------------------------------------------------------------------
 40          .section .text
 41              .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 42          
 43          _start:
 44              writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
 44 000d BD0A0000   > mov ebp,10
 44   00


GAS LISTING include.s             page 3


 44          > .print "Declaring label loop0"
 44          > loop0:
 44          > writeMessage message1,message1len
 44 0012 B9000000   >> mov ecx,offset message1
 44   00
 44 0017 BA0D0000   >> mov edx,message1len
 44   00
 44 001c E8DFFFFF   >> call write_message
 44   FF
 44 0021 4D      > dec ebp
 44 0022 75EE     > jnz loop0
 45              writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
 45 0024 BD020000   > mov ebp,2
 45   00
 45          > .print "Declaring label loop2"
 45          > loop2:
 45          > writeMessage message2,message2len
 45 0029 B90D0000   >> mov ecx,offset message2
 45   00
 45 002e BA1A0000   >> mov edx,message2len
 45   00
 45 0033 E8C8FFFF   >> call write_message
 45   FF
 45 0038 4D      > dec ebp
 45 0039 75EE     > jnz loop2
 46              writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
 46 003b BD070000   > mov ebp,7
 46   00
 46          > .print "Declaring label loop4"
 46          > loop4:
 46          > writeMessage message3,message3len
 46 0040 B9270000   >> mov ecx,offset message3
 46   00
 46 0045 BA130000   >> mov edx,message3len
 46   00
 46 004a E8B1FFFF   >> call write_message
 46   FF
 46 004f 4D      > dec ebp
 46 0050 75EE     > jnz loop4
 47              exit             # ukonceni aplikace
 47 0052 B8010000   > mov eax,sys_exit
 47   00
 47 0057 BB000000   > mov ebx,0
 47   00
 47 005c CD80     > int 0x80
 48          

13. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popisované demonstrační příklady byly, podobně jako v předchozích částech tohoto seriálu, společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad či naopak pro disassembling, uloženy do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/presentations/. Všechny příklady jsou určeny pro GNU Assembler a používají Intel syntaxi. Následuje tabulka s odkazy na zdrojové kódy příkladů i na již zmíněné podpůrné skripty:

První demonstrační příklad – použití direktivy .print

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 print_directive.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/23_print_directive/print_directive.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/23_print_directive/assemble
3 assemble_list skript pro překlad a vygenerování listingu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/23_print_directive/assemble_list
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/23_print_directive/disassemble
5 print_directive.list výsledek skriptu assemble.list https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/23_print_directive/print_directive.list

Druhý demonstrační příklad – ukázka volání makra z jiného makra

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 nested_macros.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/24_nested_macros/nested_macros.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/24_nested_macros/assemble
3 assemble_list skript pro překlad a vygenerování listingu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/24_nested_macros/assemble_list
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/24_nested_macros/disassemble
5 nested_macros.list výsledek skriptu assemble.list https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/24_nested_macros/nested_macros.list

Třetí demonstrační příklad – direktivy použité pro zápis podmínek

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 if_endif.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/25_if_endif/if_endif.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/25_if_endif/assemble
3 assemble_list skript pro překlad a vygenerování listingu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/25_if_endif/assemble_list
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/25_if_endif/disassemble
5 if_endif.list výsledek skriptu assemble.list https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/25_if_endif/if_endif.list

Čtvrtý demonstrační příklad – porovnání řetězců

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 string_comparisons.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/26_string_comparisons/string_comparisons.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/26_string_comparisons/assemble
3 assemble_list skript pro překlad a vygenerování listingu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/26_string_comparisons/assemble_list
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/26_string_comparisons/disassemble
5 string_comparisons.list výsledek skriptu assemble.list https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/26_string_comparisons/string_comparisons.list

Pátý demonstrační příklad – použití direktivy .include

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 include.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/27_include/include.s
2 exit.s program pro GNU Assembler, který se vkládá do prvního souboru https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/27_include/exit.s
3 writeMessage.s program pro GNU Assembler, který se vkládá do prvního souboru https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/27_include/writeMessage.s
4 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/27_include/assemble
4 assemble_list skript pro překlad a vygenerování listingu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/27_include/assemble_list
5 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/27_include/disassemble
6 include.list výsledek skriptu assemble.list https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/27_include/include.list

14. Odkazy na Internetu

 1. The GNU Assembler Tutorial
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html
 2. The GNU Assembler - macros
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html#SEC109
 3. ARM subroutines & program stack
  http://www.toves.org/books/armsub/
 4. Generating Mixed Source and Assembly List using GCC
  http://www.systutorials.com/240/generate-a-mixed-source-and-assembly-listing-using-gcc/
 5. Calling subroutines
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.kui0100a/armasm_cihcfigg.htm
 6. ARM Assembly Language Programming
  http://peter-cockerell.net/aalp/html/frames.html
 7. ASM Flags
  http://www.cavestory.org/guides/csasm/guide/asm_flags.html
 8. Status Register
  https://en.wikipedia.org/wiki/Status_register
 9. Intel x86 JUMP quick reference
  http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html
 10. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 11. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 12. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 13. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 14. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 15. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 16. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 17. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 18. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 19. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 20. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 21. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 22. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 23. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 24. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 25. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 26. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 27. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 28. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 29. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 30. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 31. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 32. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 33. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 34. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 35. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 36. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 37. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 38. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 39. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 40. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 41. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 42. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 43. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016
 44. The 6502 overflow flag explained mathematically
  http://www.righto.com/2012/12/the-6502-overflow-flag-explained.html
 45. X86 Opcode and Instruction Reference
  http://ref.x86asm.net/coder32.html