Osmá část seriálu o použití assembleru v Linuxu je věnována makrům, které je možné využít pro zjednodušení popř. pro zpřehlednění zápisů zdrojových kódů pro GNU Assembler. Seznámíme se především se způsobem předávání parametrů volaným makrům a taktéž s použitím interního čítače GNU Assembleru při deklaraci návěští (labels).

Obsah

1. Použití assembleru v Linuxu: makra v GNU Assembleru

2. Vytvoření jednoduchého makra bez parametrů

3. Vytvoření makra s parametry

4. První demonstrační příklad – makra pro vytištění zprávy a ukončení aplikace

5. Výpis zdrojového kódu po expanzi maker a překladu

6. Použití návěští v makrech

7. Druhý demonstrační příklad – nefunkční použití návěští v makru

8. Využití počitadla volání makra pro vytvoření unikátního návěští

9. Třetí demonstrační příklad – použití počitadla při tvorbě návěští v makrech

10. Repositář s demonstračními příklady

11. Odkazy na Internetu

1. Použití assembleru v Linuxu: makra v GNU Assembleru

Nástroje typu „assembler“ je možné podle principu jejich práce rozdělit do několika kategorií. Do první kategorie spadají assemblery interaktivní, které uživateli nabízejí poměrně komfortní vývojové prostředí, v němž je v případě potřeby možné zapisovat jednotlivé instrukce, spouštět programy, krokovat je, vypisovat obsahy pracovních registrů mikroprocesoru, prohlížet si obsah operační paměti, zásobníku atd. Výhodou byla nezávislost těchto assemblerů na rychlém externím paměťovém médiu, proto jsme se s nimi mohli setkat například na osmibitových domácích mikropočítačích či dnes na různých zařízeních typu IoT (i když zde úlohu pouhého interaktivního assembleru mnohdy přebírá interaktivní debugger). Druhý typ assemblerů je široce používán dodnes – jedná se vlastně o běžné překladače, kterým se na vstupu předloží zdrojový kód a po překladu se výsledný nativní kód taktéž uloží na paměťové médium (odkud ho lze přímo spustit, což se dělo například v operačním systému DOS, popř. ho ještě před spuštěním slinkovat, což je případ Linuxu a dalších moderních operačních systémů).

Assemblery spadající do druhé kategorie jsou mnohdy vybaveny více či méně dokonalým systémem maker; odtud ostatně pochází i jejich často používané označení macroassembler. Makra, která se většinou aplikují na zdrojový kód v první fázi překladu, je možné použít pro různé činnosti, ať již se jedná o zjednodušení zápisu kódu či o jeho zkrácení a zpřehlednění. Existují například sady poměrně složitých maker, které do assembleru přidávají některé konstrukce známé z vyšších programovacích jazyků – rozvětvení, programové smyčky, deklaraci objektů atd. GNU Assembler, ale i v předchozích dílech tohoto seriálu zmiňovaný NASM (Netwide Assembler), podobně jako prakticky všechny další moderní assemblery, práci s makry podporují, i když se způsob zápisu maker i jejich základní vlastnosti od sebe odlišují. Z tohoto důvodu se v dnešním článku budeme věnovat (prozatím) pouze makrům v GNU Assembleru. Ukážeme si i řešení některých častých problémů, které mohou při deklaraci maker nastat, například práci s návěštími (labels) apod.

2. Vytvoření jednoduchého makra bez parametrů

Makra v assembleru, tedy i v GNU Assembleru, provádí textové substituce, což mj. znamená, že expanze maker je vykonána v první fázi překladu. V GNU Assembleru deklarace makra začíná direktivou .macro a končí direktivou .endm (obě direktivy se zapisují včetně teček na začátku). Za direktivou .macro musí následovat jméno makra a popř. i jeho parametry. Na dalších řádcích je pak vlastní text makra. Použití makra je ještě jednodušší než jeho deklarace – kdekoli se prostě uvede jméno makra s případnými parametry. Jakmile GNU Assembler zjistí, že se ve zdrojovém kódu nachází jméno makra, provede jeho expanzi, takže se vlastně případné instrukce, ze kterých se text makra skládá, přímo vloží do kódu na místo volání makra.

Podívejme se nyní na velmi jednoduchý příklad, kterým je makro bez parametrů. Toto makro jsme nazvali exit a v jeho těle se zavolá syscall sloužící k ukončení procesu:

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace (procesu)
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm

Povšimněte si, že v těle makra se může nacházet libovolný text, včetně komentářů, symbolů deklarovaných mimo makro (sys_exit) atd. Volání makra nazvaného exit vypadá takto:

#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    ...
    libovolné instrukce či volání jiných maker
    ...
    exit             # ukonceni aplikace

Poznámka: ve skutečnosti se nejedná o volání makra ve smyslu volání subrutiny, ale skutečně pouze o textovou expanzi prováděnou v době překladu programu ze zdrojového kódu do kódu objektového.

3. Vytvoření makra s parametry

Makra mohou v případě potřeby (ta je poměrně častá) akceptovat i parametry, ovšem práce s nimi může být zpočátku poněkud neobvyklá. Jména parametrů se zadávají již v hlavičce makra přímo za jeho názvem, tedy následujícím způsobem:

.macro jméno_makra parametr1, parametr2, ...

Důležitější ovšem je, že přímo v těle makra se před jméno parametru musí vložit znak zpětného lomítka, jinak nedojde k náhradě názvu parametru jeho skutečným obsahem (to má svůj význam, protože nemůže nastat situace, že by se nějaký text nahrazoval parametrem makra omylem). Podívejme se na praktický příklad – makro určené pro výpis zprávy na standardní výstup. Tomuto makru se předává adresa řetězce a jeho délka. Uvnitř těla makra se před parametry skutečně zapisuje zpětné lomítko:

# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm

Příklad volání tohoto makra:

writeMessage message1,message1len

To už vypadá podobně, jako by se program zapisoval ve vyšším programovacím jazyce 🙂

4. První demonstrační příklad – makra pro vytištění zprávy a ukončení aplikace

V dnešním prvním demonstračním příkladu je ukázáno jak použití maker bez parametrů, tak i použití maker s parametry. Tento demonstrační příklad by po svém spuštění měl na standardní výstup vypsat trojici zpráv (textových řádků). O výpis zpráv se stará makro nazvané writeMessage z předchozí kapitoly, o ukončení programu pak makro nazvané exit zmíněné ve druhé kapitole. Makro writeMessage navíc využívá subrutinu nazvanou write_message:

# asmsyntax=as

# Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:
    .string "Hello world\n"
message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy

message3:
    .string "Assembler je fajn\n"
message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    writeMessage message1,message1len
    writeMessage message2,message2len
    writeMessage message3,message3len
    exit             # ukonceni aplikace# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
write_message:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80
    ret

Překlad tohoto programu proveďte následujícím skriptem:

as -g --32 macros.s -o macros.o
ld -m elf_i386 -s macros.o

Pro zajímavost si můžete vyzkoušet i zpětný překlad (disassembling):

objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h macros.o

Z výsledku je patrné, jakým způsobem se makra expandovala:

macros.o:   file format elf32-i386
architecture: i386, flags 0x00000011:
HAS_RELOC, HAS_SYMS
start address 0x00000000

Sections:
Idx Name     Size   VMA    LMA    File off Algn
 0 .text     00000046 00000000 00000000 00000034 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
 1 .data     0000003a 00000000 00000000 0000007a 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 2 .bss     00000000 00000000 00000000 000000b4 2**0
         ALLOC
 3 .debug_line  00000040 00000000 00000000 000000b4 2**0
         CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
 4 .debug_info  00000063 00000000 00000000 000000f4 2**0
         CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
 5 .debug_abbrev 00000014 00000000 00000000 00000157 2**0
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 6 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 00000170 2**3
         CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
SYMBOL TABLE:
00000000 l  d .text 00000000 .text
00000000 l  d .data 00000000 .data
00000000 l  d .bss  00000000 .bss
00000001 l    *ABS* 00000000 sys_exit
00000004 l    *ABS* 00000000 sys_write
00000000 l    *ABS* 00000000 std_input
00000001 l    *ABS* 00000000 std_output
00000000 l    .data 00000000 message1
0000000d l    *ABS* 00000000 message1len
0000000d l    .data 00000000 message2
0000001a l    *ABS* 00000000 message2len
00000027 l    .data 00000000 message3
00000013 l    *ABS* 00000000 message3len
00000039 l    .text 00000000 write_message
00000000 l  d .debug_info  00000000 .debug_info
00000000 l  d .debug_abbrev 00000000 .debug_abbrev
00000000 l  d .debug_line  00000000 .debug_line
00000000 l  d .debug_aranges 00000000 .debug_aranges
00000000 g    .text 00000000 _startDisassembly of section .text:

00000000 <_start>:
  0:  b9 00 00 00 00     mov  ecx,0x0
  5:  ba 0d 00 00 00     mov  edx,0xd
  a:  e8 2a 00 00 00     call  39 <write_message>
  f:  b9 0d 00 00 00     mov  ecx,0xd
 14:  ba 1a 00 00 00     mov  edx,0x1a
 19:  e8 1b 00 00 00     call  39 <write_message>
 1e:  b9 27 00 00 00     mov  ecx,0x27
 23:  ba 13 00 00 00     mov  edx,0x13
 28:  e8 0c 00 00 00     call  39 <write_message>
 2d:  b8 01 00 00 00     mov  eax,0x1
 32:  bb 00 00 00 00     mov  ebx,0x0
 37:  cd 80          int  0x80

00000039 <write_message>:
 39:  b8 04 00 00 00     mov  eax,0x4
 3e:  bb 01 00 00 00     mov  ebx,0x1
 43:  cd 80          int  0x80
 45:  c3           ret

5. Výpis zdrojového kódu po expanzi maker a překladu

Při zápisu maker či při jejich volání může dojít k situaci, kdy se makro neexpanduje podle našich předpokladů a je nutné zjistit, kde nastal problém. GNU Assembler sice neexpanduje makra samostatným preprocesorem (jak je tomu v céčku a jeho preprocesoru nazvaném cpp), ovšem obsahuje možnost nechat si vygenerovat výpis původního zdrojového kódu kombinovaného s přeloženým objektovým kódem, přesněji řečeno s objektovým kódem zapsaným v hexadecimálním tvaru. Jedná se o mnohdy velmi užitečnou vlastnost, kterou nalezneme u mnoha assemblerů, a to i u některých starších nástrojů. Takový výpis se na historických mainframech bez obrazovky většinou posílal přímo na tiskárnu, takže obsahoval i vepsané chyby nalezené překladačem. A právě v tomto výpisu se mohou objevit expandovaná makra. Podívejme se, co se stane, pokud při překladu použijeme volbu -alm (resp. volbu -a s dalšími příznaky l a m) kombinovanou s volbou -g:

as -alm -g --32 macros.s -o macros.o

Na standardní výstup by se měl vypsat následující výpis:

GAS LISTING macros.s          page 1


  1          # asmsyntax=as
  2
  3          # Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru
  4          # - pouzita je "Intel" syntaxe.
  5          #
  6          # Autor: Pavel Tisnovsky
  7
  8          .intel_syntax noprefix
  9
 10
 11          # Linux kernel system call table
 12          sys_exit  = 1
 13          sys_write = 4
 14
 15          # Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
 16          std_input = 0
 17          std_output = 1
 18
 19
 20
 21          #-----------------------------------------------------------------------------
 22
 23          # Deklarace makra pro ukonceni aplikace
 24          .macro exit
 25              mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
 26              mov  ebx, 0         # exit code = 0
 27              int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 28          .endm
 29
 30
 31
 32          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 33          .macro writeMessage message,messageLength
 34              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 35              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 36              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 37          .endm
 38
 39
 40
 41          #-----------------------------------------------------------------------------
 42          .section .data
 43          message1:
 44 0000 48656C6C       .string "Hello world\n"
 44   6F20776F 
 44   726C640A 
 44   00
 45          message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy
 46
 47          message2:
 48 000d 56697465       .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
 48   6A746520 
 48   6E61206D 
 48   6F6A6566 
 48   65646F72 
 49          message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy
 50


GAS LISTING macros.s          page 2


 51          message3:
 52 0027 41737365       .string "Assembler je fajn\n"
 52   6D626C65 
 52   72206A65 
 52   2066616A 
 52   6E0A00
 53          message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy
 54
 55
 56
 57          #-----------------------------------------------------------------------------
 58          .section .bss
 59
 60
 61
 62          #-----------------------------------------------------------------------------
 63          .section .text
 64              .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 65
 66          _start:
 67              writeMessage message1,message1len
 67 0000 B9000000   > mov ecx,offset message1
 67   00
 67 0005 BA0D0000   > mov edx,message1len
 67   00
 67 000a E82A0000   > call write_message
 67   00
 68              writeMessage message2,message2len
 68 000f B90D0000   > mov ecx,offset message2
 68   00
 68 0014 BA1A0000   > mov edx,message2len
 68   00
 68 0019 E81B0000   > call write_message
 68   00
 69              writeMessage message3,message3len
 69 001e B9270000   > mov ecx,offset message3
 69   00
 69 0023 BA130000   > mov edx,message3len
 69   00
 69 0028 E80C0000   > call write_message
 69   00
 70              exit             # ukonceni aplikace
 70 002d B8010000   > mov eax,sys_exit
 70   00
 70 0032 BB000000   > mov ebx,0
 70   00
 70 0037 CD80     > int 0x80
 71
 72
 73
 74          # Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 75          # Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
 76          write_message:
 77 0039 B8040000       mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
 77   00
 78 003e BB010000       mov  ebx, std_output    # standardni vystup
 78   00


GAS LISTING macros.s          page 3


 79 0043 CD80         int  0x80
 80 0045 C3          ret
 81

Vidíme, že se skutečně jedná o formátovaný výstup určený pro tisk, ovšem podstatné je, že došlo jak k expanzi maker, tak i k umístění značek > do těch částí kódu, kde byla makra umístěna.

6. Použití návěští v makrech

V tělech mnoha maker se používají instrukce skoku, což mj. znamená, že se mnohdy nevyhneme použití návěští. Zkusme si například vytvořit makro, které vytiskne nějakou zprávu na standardní výstup, a to několikrát za sebou, přičemž počet opakování je zadán dalším (třetím) parametrem makra. První verze takového makra by mohla vypadat následovně:

.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
loop:                # globalni navesti!!!
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop          # opakovani smycky
.endm

Toto makro sice bude (alespoň zdánlivě) fungovat, ale pouze v tom případě, že bude použito jen jedinkrát. Pokud makro použijeme dvakrát (či samozřejmě vícekrát), vytvoří se v překládaném kódu větší množství návěští se shodným názvem loop, což samozřejmě povede k chybě při překladu. Ostatně můžeme si to vyzkoušet v dalším demonstračním příkladu popsaném v navazující kapitole.

7. Druhý demonstrační příklad – nefunkční použití návěští v makru

V dnešním druhém demonstračním příkladu se pokusíme o použití makra uvedeného v předchozí kapitole, a to několikrát za sebou:

_start:
    writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
    writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
    writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
    exit             # ukonceni aplikace

Nejprve si uveďme zdrojový kód a teprve poté se podíváme na vypisovaná chybová hlášení:

# asmsyntax=as

# Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - problem s navestimi v makrech
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
# - zdrojovy kod nelze prelozit (to je v poradku!)
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
loop:                # globalni navesti!!!
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop          # opakovani smycky
.endm#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:
    .string "Hello world\n"
message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy

message3:
    .string "Assembler je fajn\n"
message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
    writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
    writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
    exit             # ukonceni aplikace# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
write_message:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80
    ret

Skript pro překlad vypadá následovně:

as -g --32 macro_labels.s -o macro_labels.o
ld -m elf_i386 -s macro_labels.o

Při spuštění výše uvedeného skriptu dojde k očekávané chybě:

macro_labels.s: Assembler messages:
macro_labels.s:82: Error: symbol `loop' is already defined
macro_labels.s:83: Error: symbol `loop' is already defined
ld: cannot find macro_labels.o: No such file or directory

Pro zajímavost se podívejme, jak vypadá listing překládaného programu při výskytu takové chyby:

as -alm -g --32 macro_labels.s -o macro_labels.o
ld -m elf_i386 -s macro_labels.o
GAS LISTING macro_labels.s           page 1


  1          # asmsyntax=as
  2
  3          # Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - problem s navestimi v makrech
  4          # - pouzita je "Intel" syntaxe.
  5          # - zdrojovy kod nelze prelozit (to je v poradku!)
  6          #
  7          # Autor: Pavel Tisnovsky
  8
  9          .intel_syntax noprefix
 10
 11
 12          # Linux kernel system call table
 13          sys_exit  = 1
 14          sys_write = 4
 15
 16          # Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
 17          std_input = 0
 18          std_output = 1
 19
 20
 21
 22          #-----------------------------------------------------------------------------
 23
 24          # Deklarace makra pro ukonceni aplikace
 25          .macro exit
 26              mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
 27              mov  ebx, 0         # exit code = 0
 28              int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 29          .endm
 30
 31
 32
 33          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 34          .macro writeMessage message,messageLength
 35              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 36              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 37              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 38          .endm
 39
 40
 41
 42          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 43          .macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
 44              mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
 45          loop:                # globalni navesti!!!
 46              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 47              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 48              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 49              dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
 50              jnz  loop          # opakovani smycky
 51          .endm
 52
 53
 54
 55          #-----------------------------------------------------------------------------
 56          .section .data
 57          message1:
 


GAS LISTING macro_labels.s           page 2


 58 ???? 48656C6C       .string "Hello world\n"
 58   6F20776F 
 58   726C640A 
 58   00
 59          message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy
 60
 61          message2:
 62 ???? 56697465       .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
 62   6A746520 
 62   6E61206D 
 62   6F6A6566 
 62   65646F72 
 63          message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy
 64
 65          message3:
 66 ???? 41737365       .string "Assembler je fajn\n"
 66   6D626C65 
 66   72206A65 
 66   2066616A 
 66   6E0A00
 67          message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy
 68
 69
 70
 71          #-----------------------------------------------------------------------------
 72          .section .bss
 73
 74
 75
 76          #-----------------------------------------------------------------------------
 77          .section .text
 78              .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 79
 80          _start:
 81              writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
 81 ???? BD0A0000   > mov ebp,10
 81   00
 81          > loop:
 81 ???? B9000000   > mov ecx,offset message1
 81   00
 81 ???? BA0D0000   > mov edx,message1len
 81   00
 81 ???? E8000000   > call write_message
 81   00
 81 ???? 4D      > dec ebp
 81 ???? 75      > jnz loop
 82              writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
 82 ???? BD020000   > mov ebp,2
 82   00
 82          > loop:
 82 ???? B9000000   > mov ecx,offset message2
 82   00
 82 ???? BA1A0000   > mov edx,message2len
 82   00
 82 ???? E8000000   > call write_message
 82   00
 82 ???? 4D      > dec ebp


GAS LISTING macro_labels.s           page 3


 82 ???? 75      > jnz loop
 83              writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
 83 ???? BD070000   > mov ebp,7
 83   00
 83          > loop:
 83 ???? B9000000   > mov ecx,offset message3
 83   00
 83 ???? BA130000   > mov edx,message3len
 83   00
 83 ???? E8000000   > call write_message
 83   00
 83 ???? 4D      > dec ebp
 83 ???? 75      > jnz loop
 84              exit             # ukonceni aplikace
 84 ???? B8010000   > mov eax,sys_exit
 84   00
 84 ???? BB000000   > mov ebx,0
 84   00
 84 ???? CD80     > int 0x80
 85
 86
 87
 88          # Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 89          # Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
 90          write_message:
 91 ???? B8040000       mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
 91   00
 92 ???? BB010000       mov  ebx, std_output    # standardni vystup
 92   00
 93 ???? CD80         int  0x80
 94 ???? C3          ret
 95

Vidíme, že se assembleru nepodařilo zjistit všechny adresy (poslední krok překladu), takže na určitá místa musel pouze doplnit otazníky.

8. Využití počitadla volání makra pro vytvoření unikátního návěští

Vzhledem k tomu, že se při práci s makry velmi často setkáme s nutností vytvořit symboly (například právě návěští) s unikátními jmény, obsahuje GNU Assembler velmi jednoduše použitelný nástroj, který je možné v makrech využít. Jedná se o počitadlo použití maker – při každém použití makra se toto počitadlo automaticky zvýší o jedničku. Pokud tedy hodnotu počitadla spojíme s prefixem návěští, budeme mít jistotu, že se vždycky vytvoří unikátní jméno – nové použití makra zvýší počitadlo o jedničku. Počitadlo je v makrech představováno znakem @, před nějž musíme zapsat zpětné lomítko, ostatně jako i v případě parametrů atd. Upravená verze makra pro výpis zprávy může vypadat následovně:

# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop\@         # opakovani smycky
.endm

Poznámka: symbol @ je platný pouze uvnitř maker.

9. Třetí demonstrační příklad – použití počitadla při tvorbě návěští v makrech

Výše popsané makro writeMessageRepeatedly používající počitadlo je použito v dnešním třetím demonstračním příkladu, který je na rozdíl od předchozího příkladu, již bez problémů přeložitelný:

# asmsyntax=as

# Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - tvorba lokalnich navesti
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------

# Deklarace makra pro ukonceni aplikace
.macro exit
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessage message,messageLength
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
.endm# Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
.macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
    mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
    mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
    dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
    jnz  loop\@         # opakovani smycky
.endm#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:
    .string "Hello world\n"
message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy

message3:
    .string "Assembler je fajn\n"
message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
    writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
    writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
    exit             # ukonceni aplikace# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
write_message:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80
    ret

Překlad se provede tímto skriptem:

as -g --32 local_labels.s -o local_labels.o
ld -m elf_i386 -s local_labels.o

Zpětný překlad (disassembling) ukazuje, že se skutečně vygenerovalo větší množství unikátních návěští loop0, loop1 a loop2:

objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h local_labels.o
local_labels.o:   file format elf32-i386
architecture: i386, flags 0x00000011:
HAS_RELOC, HAS_SYMS
start address 0x00000000

Sections:
Idx Name     Size   VMA    LMA    File off Algn
 0 .text     0000005e 00000000 00000000 00000034 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
 1 .data     0000003a 00000000 00000000 00000092 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 2 .bss     00000000 00000000 00000000 000000cc 2**0
         ALLOC
 3 .debug_line  00000049 00000000 00000000 000000cc 2**0
         CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
 4 .debug_info  0000006f 00000000 00000000 00000115 2**0
         CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
 5 .debug_abbrev 00000014 00000000 00000000 00000184 2**0
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 6 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 00000198 2**3
         CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
SYMBOL TABLE:
00000000 l  d .text	00000000 .text
00000000 l  d .data	00000000 .data
00000000 l  d .bss	00000000 .bss
00000001 l    *ABS*	00000000 sys_exit
00000004 l    *ABS*	00000000 sys_write
00000000 l    *ABS*	00000000 std_input
00000001 l    *ABS*	00000000 std_output
00000000 l    .data	00000000 message1
0000000d l    *ABS*	00000000 message1len
0000000d l    .data	00000000 message2
0000001a l    *ABS*	00000000 message2len
00000027 l    .data	00000000 message3
00000013 l    *ABS*	00000000 message3len
00000005 l    .text	00000000 loop0
00000051 l    .text	00000000 write_message
0000001c l    .text	00000000 loop1
00000033 l    .text	00000000 loop2
00000000 l  d .debug_info	00000000 .debug_info
00000000 l  d .debug_abbrev	00000000 .debug_abbrev
00000000 l  d .debug_line	00000000 .debug_line
00000000 l  d .debug_aranges	00000000 .debug_aranges
00000000 g    .text	00000000 _startDisassembly of section .text:

00000000 <_start>:
  0:	bd 0a 00 00 00    	mov  ebp,0xa

00000005 <loop0>:
  5:	b9 00 00 00 00    	mov  ecx,0x0
  a:	ba 0d 00 00 00    	mov  edx,0xd
  f:	e8 3d 00 00 00    	call  51 <write_message>
 14:	4d          	dec  ebp
 15:	75 ee        	jne  5 <loop0>
 17:	bd 02 00 00 00    	mov  ebp,0x2

0000001c <loop1>:
 1c:	b9 0d 00 00 00    	mov  ecx,0xd
 21:	ba 1a 00 00 00    	mov  edx,0x1a
 26:	e8 26 00 00 00    	call  51 <write_message>
 2b:	4d          	dec  ebp
 2c:	75 ee        	jne  1c <loop1>
 2e:	bd 07 00 00 00    	mov  ebp,0x7

00000033 <loop2>:
 33:	b9 27 00 00 00    	mov  ecx,0x27
 38:	ba 13 00 00 00    	mov  edx,0x13
 3d:	e8 0f 00 00 00    	call  51 <write_message>
 42:	4d          	dec  ebp
 43:	75 ee        	jne  33 <loop2>
 45:	b8 01 00 00 00    	mov  eax,0x1
 4a:	bb 00 00 00 00    	mov  ebx,0x0
 4f:	cd 80        	int  0x80

00000051 <write_message>:
 51:	b8 04 00 00 00    	mov  eax,0x4
 56:	bb 01 00 00 00    	mov  ebx,0x1
 5b:	cd 80        	int  0x80
 5d:	c3          	ret  

Pro úplnost se ještě podívejme na listing s výsledkem expanze maker a překladu. Opět si povšimněte použití trojice unikátních návěští loop0, loop1 a loop2:

GAS LISTING local_labels.s           page 1


  1          # asmsyntax=as
  2
  3          # Ukazka pouziti maker v GNU Assembleru - tvorba lokalnich navesti
  4          # - pouzita je "Intel" syntaxe.
  5          #
  6          # Autor: Pavel Tisnovsky
  7
  8          .intel_syntax noprefix
  9
 10
 11          # Linux kernel system call table
 12          sys_exit  = 1
 13          sys_write = 4
 14
 15          # Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
 16          std_input = 0
 17          std_output = 1
 18
 19
 20
 21          #-----------------------------------------------------------------------------
 22
 23          # Deklarace makra pro ukonceni aplikace
 24          .macro exit
 25              mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
 26              mov  ebx, 0         # exit code = 0
 27              int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 28          .endm
 29
 30
 31
 32          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 33          .macro writeMessage message,messageLength
 34              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 35              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 36              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 37          .endm
 38
 39
 40
 41          # Deklarace makra pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 42          .macro writeMessageRepeatedly message,messageLength,count
 43              mov  ebp, \count      # nastaveni pocitadla
 44          loop\@:               # lokalni navesti (unikatni)
 45              mov  ecx, offset \message  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 46              mov  edx, \messageLength  # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 47              call write_message     # vytisknout zpravu "Zero flag not set"
 48              dec  ebp          # snizeni hodnoty pocitadla
 49              jnz  loop\@         # opakovani smycky
 50          .endm
 51
 52
 53
 54          #-----------------------------------------------------------------------------
 55          .section .data
 56          message1:
 57 0000 48656C6C       .string "Hello world\n"


GAS LISTING local_labels.s          page 2


 57   6F20776F 
 57   726C640A 
 57   00
 58          message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy
 59
 60          message2:
 61 000d 56697465       .string "Vitejte na mojefedora.cz\n"
 61   6A746520 
 61   6E61206D 
 61   6F6A6566 
 61   65646F72 
 62          message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy
 63
 64          message3:
 65 0027 41737365       .string "Assembler je fajn\n"
 65   6D626C65 
 65   72206A65 
 65   2066616A 
 65   6E0A00
 66          message3len = $ - message3     # delka druhe zpravy
 67
 68
 69
 70          #-----------------------------------------------------------------------------
 71          .section .bss
 72
 73
 74
 75          #-----------------------------------------------------------------------------
 76          .section .text
 77              .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 78
 79          _start:
 80              writeMessageRepeatedly message1,message1len,10
 80 0000 BD0A0000   > mov ebp,10
 80   00
 80          > loop0:
 80 0005 B9000000   > mov ecx,offset message1
 80   00
 80 000a BA0D0000   > mov edx,message1len
 80   00
 80 000f E83D0000   > call write_message
 80   00
 80 0014 4D      > dec ebp
 80 0015 75EE     > jnz loop0
 81              writeMessageRepeatedly message2,message2len,2
 81 0017 BD020000   > mov ebp,2
 81   00
 81          > loop1:
 81 001c B90D0000   > mov ecx,offset message2
 81   00
 81 0021 BA1A0000   > mov edx,message2len
 81   00
 81 0026 E8260000   > call write_message
 81   00
 81 002b 4D      > dec ebp
 81 002c 75EE     > jnz loop1


GAS LISTING local_labels.s          page 3


 82              writeMessageRepeatedly message3,message3len,7
 82 002e BD070000   > mov ebp,7
 82   00
 82          > loop2:
 82 0033 B9270000   > mov ecx,offset message3
 82   00
 82 0038 BA130000   > mov edx,message3len
 82   00
 82 003d E80F0000   > call write_message
 82   00
 82 0042 4D      > dec ebp
 82 0043 75EE     > jnz loop2
 83              exit             # ukonceni aplikace
 83 0045 B8010000   > mov eax,sys_exit
 83   00
 83 004a BB000000   > mov ebx,0
 83   00
 83 004f CD80     > int 0x80
 84
 85
 86
 87          # Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
 88          # Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
 89          write_message:
 90 0051 B8040000       mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
 90   00
 91 0056 BB010000       mov  ebx, std_output    # standardni vystup
 91   00
 92 005b CD80         int  0x80
 93 005d C3          ret
 94

10. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popisované demonstrační příklady byly, podobně jako v předchozích částech tohoto seriálu, společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad či naopak pro disassembling, uloženy do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/presentations/. Všechny příklady jsou určeny pro GNU Assembler a používají Intel syntaxi. Následuje tabulka s odkazy na zdrojové kódy příkladů i na již zmíněné podpůrné skripty:

První demonstrační příklad – makra pro vytištění zprávy a ukončení aplikace

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 macros.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/20_macros/macros.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/20_macros/assemble
3 assemble_list skript pro překlad a vygenerování listingu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/20_macros/assemble_list
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/20_macros/disassemble
5 macros.list výsledek skriptu assemble.list https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/20_macros/macros.list

Druhý demonstrační příklad – nefunkční použití návěští v makru

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 macro_labels.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/21_macro_labels/macro_labels.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/21_macro_labels/assemble
3 assemble_list skript pro překlad a vygenerování listingu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/21_macro_labels/assemble_list
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/21_macro_labels/disassemble
5 macro_labels.list výsledek skriptu assemble.list https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/21_macro_labels/macro_labels.list

Třetí demonstrační příklad – použití počitadla při tvorbě návěští v makrech

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 local_labels.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/22_local_labels/local_labels.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/22_local_labels/assemble
3 assemble_list skript pro překlad a vygenerování listingu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/22_local_labels/assemble_list
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/22_local_labels/disassemble
5 local_labels.list výsledek skriptu assemble.list https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/22_local_labels/local_labels.list

11. Odkazy na Internetu

 1. The GNU Assembler - macros
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html#SEC109
 2. ARM subroutines & program stack
  http://www.toves.org/books/armsub/
 3. Generating Mixed Source and Assembly List using GCC
  http://www.systutorials.com/240/generate-a-mixed-source-and-assembly-listing-using-gcc/
 4. Calling subroutines
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.kui0100a/armasm_cihcfigg.htm
 5. ARM Assembly Language Programming
  http://peter-cockerell.net/aalp/html/frames.html
 6. ASM Flags
  http://www.cavestory.org/guides/csasm/guide/asm_flags.html
 7. Status Register
  https://en.wikipedia.org/wiki/Status_register
 8. Intel x86 JUMP quick reference
  http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html
 9. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 10. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 11. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 12. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 13. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 14. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 15. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 16. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 17. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 18. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 19. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 20. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 21. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 22. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 23. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 24. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 25. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 26. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 27. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 28. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 29. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 30. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 31. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 32. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 33. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 34. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 35. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 36. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 37. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 38. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 39. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 40. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 41. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 42. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016
 43. The 6502 overflow flag explained mathematically
  http://www.righto.com/2012/12/the-6502-overflow-flag-explained.html
 44. X86 Opcode and Instruction Reference
  http://ref.x86asm.net/coder32.html