Ve všech předchozích částech tohoto seriálu jsme se zabývali především psaním programového kódu pro mikroprocesory s architekturami x86, x86-64 a 32bitovou architekturou ARM. Ovšem stále častěji se můžeme setkat se zařízeními, v nichž je použit nějaký mikroprocesor s architekturou AArch64, tedy se 64bitovým ARMem. Právě této architektuře, která je samozřejmě podporována i Fedorou, se budeme poněkud podrobněji věnovat v dnešním článku.

Obsah

1. Použití assembleru v Linuxu: RISCová architektura AArch64

2. Důvody pro vznik architektury AArch64

3. Rodina ARMv8-A

4. Architektura AArch64 z pohledu programátora

5. Pracovní registry

6. Význam třicátého druhého registru

7. Operace s 32bitovými a 64bitovými operandy

8. Možnosti adresování

9. Zjednodušení instrukční sady

10. První demonstrační příklad – šablona pro AArch64

11. Disassemblovaný objektový kód prvního příkladu

12. Druhý demonstrační příklad – tisk řetězce na standardní výstup

13. Disassemblovaný objektový kód druhého příkladu

14. Odkazy na Internetu

1. Použití assembleru v Linuxu: RISCová architektura AArch64

V poměrně velkém množství moderních elektronických zařízení se můžeme setkat s mikroprocesory založenými na 64bitové architektuře AArch64. Tato architektura je sice do jisté míry odvozena od původní „klasické“ 32bitové RISCové architektury ARM (dnes pro odlišení nazývané ARM32), ovšem při přechodu na 64bitový systém došlo k mnoha podstatným změnám, které se týkají jak počtu a funkce pracovních registrů, tak i instrukční sady, která se v některých ohledech od původní RISCové sady odlišuje. Vzhledem k tomu, že architektura AArch64 je dnes podporována mj. i Fedorou (vlastně se jedná o druhý primární systém, ihned po čipech x86-64), zaslouží si podrobnější popis. Nejprve si řekneme, s jakými rozdíly je nutné počítat při práci v assembleru a následně si postupně převedeme jednotlivé demonstrační příklady, s nimiž jsme se již setkali, do 64bitové podoby.

Mikroprocesory a mikrořadiče ARM za sebou mají dlouhou dobu vývoje, takže není divu, že postupně vznikaly různé generace těchto čipů, které se od sebe odlišovaly jak svým výpočetním výkonem, tak i různými změnami v instrukční sadě, uspořádáním cache, počtem řezů (pipeline), použitými submoduly (hardwarová násobička, dělička, jednotka pro SIMD operace, matematický koprocesor) atd. Čipy ARM je možné rozlišit podle architektury, přičemž základní dělení je naznačeno v následující tabulce:

# Architektura Adresová/datová sběrnice Jádro Poznámka/profil (u Cortex)
1 ARMv1 26/32 bitů ARM1 první implementace, technologické demo
2 ARMv2 26/32 bitů ARM2, ARM3 přidána HW násobička a MMU
3 ARMv3 26/32 bitů ARM6, ARM7
4 ARMv4 26/32 bitů ARM8 patří sem mj. i řada čipů StrongARM
5 ARMv5 32 bitů ARM7EJ, ARM9E, ARM10E lze najít ve starších zařízeních
6 ARMv6 32 bitů ARM11 dodnes používaná jádra
7 ARMv6-M 32 bitů Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M1 mikrořadiče (M v názvu)
8 ARMv7-M 32 bitů Cortex-M3 mikrořadiče (poznáme podle M v názvu)
9 ARMv7E-M 32 bitů Cortex-M4, Cortex-M7 mikrořadiče (M v názvu)
10 ARMv7-R 32 bitů Cortex-R4, Cortex-R5, Cortex-R7 realtime aplikace (R v názvu)
11 ARMv7-A 32 bitů Cortex-A5, Cortex-A7, Cortex-A8, Cortex-A9, Cortex-A12, Cortex-A15, Cortex-A17 smartphony atd.
12 ARMv8-A 32/64 bitů Cortex-A35, Cortex-A53, A57, A72 a A73 smartphony atd.

V dalším textu nás budou zajímat především čipy s architekturou ARMv8-A, která je vypsána na posledním řádku tabulky.

2. Důvody pro vznik architektury AArch64

Existuje hned několik důvodů, proč se společnost ARM Holdings rozhodla k poměrně rizikovému a velmi pravděpodobně i finančně náročnému kroku, tj. k vývoji zcela nové a zpětně nekompatibilní architektury. Mikroprocesory ARM se totiž začaly používat v nových oblastech, například pro některé servery, kde již možnosti 32bitových adres nemusely být dostačující. Navíc původní 32bitová architektura začala vykazovat určité známky zastaralosti, což pravděpodobně není až tak překvapivé, zvláště když si uvědomíme, že první RISCové ARMy začaly být testovány již v roce 1985, tj. před 31 roky. Bylo tedy jen logické, že se vylepšení původní architektury a současně přechod na 64bitovou aritmeticko-logickou jednotku a adresování, provede v jednom kroku a současně se zachová původní portfolia mikroprocesorů a mikrořadičů. Nová architektura i s ní spojená instrukční sada byly navrženy s ohledem na moderní překladače a virtuální stroje. Společnost ARM se v tomto ohledu mohla opřít o mnohaleté studium chování existujících aplikací (ostatně právě na základě tohoto studia byly v minulosti vytvořeny instrukční sady Thumb a Thumb-2).

3. Rodina ARMv8-A

V současnosti používané 64bitové čipy ARM patří do rodiny ARMv8-A. Nalezneme zde jádra Cortex-A35, Cortex-A53, Cortex-A57, Cortex-A72 a Cortex-A73, které se od sebe odlišují především výpočetním výkonem. Čipy s těmito jádry lze nalézt ve výkonných tabletech, ale i serverech. Vzhledem k tomu, že u ARMv8-A je zaručena zpětná kompatibilita s existující 32bitovou architekturou ARMv7-A, znamená to, že mikroprocesory je možné přepnout mezi 32bitovým kompatibilním režimem a plnohodnotným 64bitovým režimem (ve skutečnosti se v 32bitovém režimu je možné provést přepnutí mezi A32 a T32, tj. mezi původními RISCovými instrukcemi a instrukcemi Thumb/Thumb2).

4. Architektura AArch64 z pohledu programátora

Z pohledu programátora pracujícího v assembleru je architektura AArch64 v několika ohledech odlišná od původní 32bitové architektury. Především se zvýšil počet pracovních registrů z patnácti na 31. Všechny registry se navíc rozšířily z třiceti dvou bitů na 64 bitů. Ovšem mnohé operace stále podporují i 32bitové operandy – v tomto případě se použije ta samá skupina registrů, z nichž se ovšem využije jen spodních 32 bitů (nedochází zde tedy k rozdvojení každého 64bitového registru na dva registry 32bitové, jak to známe z jiných typů procesorů). Podporován je i matematický koprocesor, jehož struktura se v mnoha ohledech blíží VPS. Nesmíme zapomenout ani na změny v instrukční sadě, které budou popsány níže. Poslední důležitým vylepšením je „zadrátování“ podpory pro AES, SHA-1 a SHA-256, což je využitelné jak na tabletech či smartphonech, tak i na serverech (o podrobnostech se zmíníme v dalších částech tohoto seriálu).

Zajímavé je, že se designéři AArch64 vrátili k původní myšlence RISC a i z tohoto důvodu mají všechny instrukce konstantní šířku třiceti dvou bitů (na rozdíl od Thumb a Thumb-2).

5. Pracovní registry

Původních patnáct pracovních registrů pojmenovaných R0R14 bylo rozšířeno na 31 registrů, z nichž každý má šířku 64 bitů. Z tohoto důvodu muselo dojít k úpravě pojmenování registrů způsobem, který je naznačený v následující tabulce:

Jméno Význam
r0..r30 použito například v dokumentaci, popisu ABI atd.
x0..x30 celý 64bitový registr použitý jako zdroj či cíl
w0..w30 spodních 32 bitů registru (horních 32 bitů výsledku je buď vynulováno nebo znaménkově rozšířeno)

Všechny tyto registry mají v instrukční sadě stejné postavení, na rozdíl od instrukční sady Thumb, v níž se pro některé instrukce může použít jen spodních osm registrů.

6. Význam třicátého druhého registru

Třicátý druhý registr, tj. registr se jménem x31 či w31, není ve skutečnosti běžným pracovním registrem, protože má dva speciální významy. V případě použití tohoto registru v aritmetických či logických instrukcích se při použití ve funkci vstupního operandu tento registr chová jako konstantní nula a při použití ve funkci operandu výstupního jako /dev/null (výsledek se zahodí a neovlivní skutečnou hodnotu uloženou do registru). Proto se v assembleru může pro pojmenování tohoto registru použít jméno xzr či wzr. U instrukcí pracujících se zásobníkem se tento registr chová jako ukazatel na vrchol zásobníku a proto se pro něj v assembleru používá jméno rsp či jen SP (na velikosti písmen u jmen registrů samozřejmě nezáleží).

Poznámky:

 1. Registr x30 se používá ve funkci LR (Link Register).
 2. Registr PC není přímo dostupný.

7. Operace s 32bitovými a 64bitovými operandy

U aritmetických instrukcí je možné zvolit, zda se mají operace provádět s 32bitovými či 64bitovými operandy. U 64bitových operandů je vlastní provedení instrukce jednoduché, ovšem u 32bitových operandů je nutné zajistit, aby měl výsledek operace smysl i ve chvíli, kdy se převede na 64 bitů. Z tohoto důvodu je při použití 32bitového zdrojového operandu horních 32 bitů původně 64bitového registru ignorováno a při použití 32bitového cílového operandu se horních 32 bitů buď vynuluje (většina instrukcí) či znaménkově rozšíří. U 32bitových operací se navíc příznaky (zero, carry, negative...) nastavují pouze na základě 32bitového výsledku. Některé výjimky, které se týkají například bitových posunů a rotací, si popíšeme u jednotlivých demonstračních příkladů, kde se tyto instrukce použijí.

8. Možnosti adresování

Díky použití pracovních registrů se šířkou 64 bitů se samozřejmě dosti podstatným způsobem rozšířil adresní prostor, který by jinak byl omezen na „pouhých“ 32 bitů. Teoretický adresový rozsah 64 bitů je u architektury AArch64 ve skutečnosti snížen na 49 bitů virtuální adresy, což je však podle všeho dostačující, a to i pro relativně vzdálenou budoucnost. Navíc se horních osm bitů adresy ignoruje, což znamená, že do této oblasti registru použitého pro adresování je možné uložit „tag“. Tato technika se v některých programovacích jazycích používá pro rozlišení datového typu (příkladem mohou být jazyky odvozené od LISPu).

Některé další omezení je způsobeno tím, že všechny instrukce mají konstantní šířku 32 bitů:

 • Pro podmíněné skoky může cíl skoku ležet v rozsahu ±1 MB
 • Pro relativní skoky může cíl opět ležet v rozsahu ±1 MB
 • U nepodmíněných skoků je rozsah větší, celých ±128 MB (což by mělo dostačovat pro prakticky všechny účely)
 • Generování adresy (ukládané do registru) lze implementovat dvojicí instrukcí pro rozsah 4GB

9. Zjednodušení instrukční sady

Instrukční sada AArch64 se oproti původní 32bitové RISCové sadě v několika ohledech liší, především pak v následujících oblastech:

 1. Byly odstraněny instrukce LDM, STM, PUSH a POP ve variantě s bitovým polem registru
 2. Naproti tomu lze použít instrukce LDP a STP pracující s libovolnými dvěma registry (zajímavá myšlenka na využití 32bitového slova)
 3. Byly odstraněny prefixy pro podmínku, nyní jsou podmínky použity jen u skoků a několika dalších vybraných instrukcí
 4. Byl odstraněn prefix IT známý z Thumb-2

Tyto změny jsou založeny na výsledcích benchmarků, protože současné prediktory skoků jsou již velmi kvalitní. Navíc odstranění podmínkových bitů umožnilo použití více bitů v instrukčním slově pro jiné účely.

10. První demonstrační příklad – šablona pro AArch64

Podívejme se nyní na velmi jednoduchý demonstrační příklad. Jedná se o šablonu, kterou jsme si již ukázali pro jiné architektury (x86, PowerPC, s390, 32bitový ARM):

# asmsyntax=as

# Sablona pro zdrojovy kod Linuxoveho programu naprogramovaneho
# v assembleru GNU AS pro architekturu AArch64.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky# Linux kernel system call table
sys_exit=93#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start     // tento symbol ma byt dostupny i z linkeru

_start:
    mov x8, #sys_exit   // cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov x0, #0       // exit code = 0
    svc 0         // volani Linuxoveho kernelu

Pro porovnání si ukažme stejný příklad, ovšem pro ARM 32:

# asmsyntax=as

# Sablona pro zdrojovy kod Linuxoveho programu naprogramovaneho
# v assembleru GNU AS.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky# Linux kernel system call table
sys_exit=1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start     @ tento symbol ma byt dostupny i z linkeru

_start:
    mov  r7,$sys_exit   @ cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  r0,#0       @ exit code = 0
    svc  0         @ volani Linuxoveho kernelu

Změny, které musely být provedeny, jsou následující:

 1. U AArch64 se poznámky zapisují „logicky“ pomocí znaků //
 2. Namísto 32bitových registrů r0r14 se používají registry x0x30
 3. Číslo syscallu se ukládá do registru x8, nikoli do r7 (pomůcka: ARMv8 - x8, ARMv7 - r7)
 4. Čísla syscallů jsou na AArch64 zcela odlišná!

11. Disassemblovaný objektový kód prvního příkladu

Náš demonstrační příklad přeložíme a slinkujeme následujícím způsobem:

as aarch64.s -o aarch64.o
ld -s aarch64.o

Pro zajímavost se podívejme na obsah vytvořeného spustitelného binárního souboru a.out. Tento obsah získáme příkazem:

objdump -f -d -t -h a.out
a.out:   file format elf64-littleaarch64
architecture: aarch64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x0000000000400078

Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     0000000c 0000000000400078 0000000000400078 00000078 2**2
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

0000000000400078 <.text>:
 400078:    d2800ba8    mov   x8, #0x5d            // #93
 40007c:    d2800000    mov   x0, #0x0            // #0
 400080:    d4000001    svc   #0x0

Povšimněte si, že všechny instrukce mají skutečně konstantní šířku 32 bitů. Navíc je zajímavé, že obě instrukce mov pracují se skutečnými konstantami uloženými přímo v instrukčním slově.

12. Druhý demonstrační příklad – tisk řetězce na standardní výstup

Druhý demonstrační příklad je nepatrně složitější, protože se jedná o aplikaci typu Hello world, v níž musíme volat dvě funkce jádra – sys_write pro zápis na standardní výstup a sys_exit pro ukončení aplikace. Opět si povšimněte, že se čísla syscallů zcela odlišují od hodnot, s nimiž jsme se až doposud setkali:

# asmsyntax=as

# Jednoducha aplikace typu "Hello world!" naprogramovana
# v assembleru GNU as.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky# Linux kernel system call table
sys_exit=93
sys_write=64#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data

hello_lbl:
    .string "Hello World!\n"

#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start     // tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    mov x8, #sys_write   // cislo sycallu pro funkci "write"
    mov x0, #1       // standardni vystup
    ldr x1, =hello_lbl   // adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov x2, #13      // pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc 0         // volani Linuxoveho kernelu

    mov x8, #sys_exit   // cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov x0, #0       // exit code = 0
    svc 0         // volani Linuxoveho kernelu

Za povšimnutí stojí použití pseudoinstrukce ldr pro načtení adresy počátečního znaku v řetězci.

13. Disassemblovaný objektový kód druhého příkladu

Opět se podívejme na způsob překladu druhého demonstračního příkladu do strojového kódu. Poznámky budou uvedeny pod výpisem zdrojového kódu:

a.out:   file format elf64-littleaarch64
architecture: aarch64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0

Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000028 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**3
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .data     0000000e 00000000004100d8 00000000004100d8 000000d8 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

00000000004000b0 <.text>:
 4000b0:    d2800808    mov   x8, #0x40            // #64
 4000b4:    d2800020    mov   x0, #0x1            // #1
 4000b8:    580000c1    ldr   x1, 0x4000d0
 4000bc:    d28001a2    mov   x2, #0xd            // #13
 4000c0:    d4000001    svc   #0x0
 4000c4:    d2800ba8    mov   x8, #0x5d            // #93
 4000c8:    d2800000    mov   x0, #0x0            // #0
 4000cc:    d4000001    svc   #0x0
 4000d0:    004100d8    .inst  0x004100d8 ; undefined
 4000d4:    00000000    .inst  0x00000000 ; undefined

Jediná instrukce, která se přeložila složitějším způsobem, je instrukce ldr. Ta načítá konstantu uloženou od adresy 4000d0. Tato adresa je 64 bitová, proto je rozepsána na dva řádky:

 4000d0:    004100d8    .inst  0x004100d8 ; undefined
 4000d4:    00000000    .inst  0x00000000 ; undefined

Po složení obou 32bitových slov získáme adresu 0x0000_0000_0041_00d8 ukazující přesně na začátek datové sekce, v níž je uložen řetězec „Hello world!\n“:

 1 .data     0000000e 00000000004100d8 00000000004100d8 000000d8 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA

14. Odkazy na Internetu

 1. Cortex-A35
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a35-processor.php
 2. Cortex-A53
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a53-processor.php
 3. Cortex-A57
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a57-processor.php
 4. Cortex-A72
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a72-processor.php
 5. Cortex-A73
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a73-processor.php
 6. System cally pro AArch64 na Linuxu
  https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/asm-generic/unistd.h
 7. Architectures/AArch64 (FedoraProject.org)
  https://fedoraproject.org/wiki/Architectures/AArch64
 8. SIG pro AArch64 (CentOS)
  https://wiki.centos.org/SpecialInterestGroup/AltArch/AArch64
 9. The ARMv8 instruction sets
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
 10. A64 Instruction Set
  https://developer.arm.com/products/architecture/instruction-sets/a64-instruction-set
 11. Switching between the instruction sets
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
 12. The A64 instruction set
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
 13. Introduction to ARMv8 64-bit Architecture
  https://quequero.org/2014/04/introduction-to-arm-architecture/
 14. MCU market turns to 32-bits and ARM
  http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1280803
 15. Cortex-M0 Processor (ARM Holdings)
  http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m0.php
 16. Cortex-M0+ Processor (ARM Holdings)
  http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m0plus.php
 17. ARM Processors in a Mixed Signal World
  http://www.eeweb.com/blog/arm/arm-processors-in-a-mixed-signal-world
 18. ARM Architecture (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture
 19. ARM Documentation: B, BL, BX, BLX, and BXJ
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0204j/Cihfddaf.html
 20. Branch and Call Sequences Explained
  https://community.arm.com/groups/processors/blog/2013/09/25/branch-and-call-sequences-explained
 21. Improving ARM Code Density and Performance
  New Thumb Extensions to the ARM Architecture Richard Phelan
 22. Aarch64 Register and Instruction Quick Start
  https://wiki.cdot.senecacollege.ca/wiki/Aarch64_Register_and_Instruction_Quick_Start
 23. Exploring AArch64 assembler – Chapter 1
  http://thinkingeek.com/2016/10/08/exploring-aarch64-assembler-chapter1/
 24. Exploring AArch64 assembler – Chapter 2
  http://thinkingeek.com/2016/10/08/exploring-aarch64-assembler-chapter-2/
 25. The ARM Processor Architecture
  http://www.arm.com/products/processors/technologies/instruction-set-architectures.php
 26. Thumb-2 instruction set
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0344c/Beiiegaf.html
 27. Introduction to ARM thumb
  http://www.eetimes.com/discussion/other/4024632/Introduction-to-ARM-thumb
 28. ARM, Thumb, and ThumbEE instruction sets
  http://www.keil.com/support/man/docs/armasm/armasm_CEGBEIJB.htm
 29. An Introduction to ARM Assembly Language
  http://dev.emcelettronica.com/introduction-to-arm-assembly-language
 30. Processors - ARM
  http://www.arm.com/products/processors/index.php
 31. The ARM Instruction Set
  http://simplemachines.it/doc/arm_inst.pdf
 32. ARM Architecture (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture
 33. C Functions Without Arguments
  https://eklitzke.org/c-functions-without-arguments
 34. GNU Assembler Examples
  http://cs.lmu.edu/~ray/notes/gasexamples/
 35. Simply FPU
  http://www.website.masmforum.com/tutorials/fptute/
 36. Art of Assembly language programming: The 80x87 Floating Point Coprocessors
  https://courses.engr.illinois.edu/ece390/books/artofasm/CH14/CH14-3.html
 37. Art of Assembly language programming: The FPU Instruction Set
  https://courses.engr.illinois.edu/ece390/books/artofasm/CH14/CH14-4.html
 38. INTEL 80387 PROGRAMMER'S REFERENCE MANUAL
  http://www.ragestorm.net/downloads/387intel.txt
 39. x86 Instruction Set Reference: FLD
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_100.html
 40. x86 Instruction Set Reference: FLD1/FLDL2T/FLDL2E/FLDPI/FLDLG2/FLDLN2/FLDZ
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_101.html
 41. x86 Instruction Set Reference: FLD
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_100.html
 42. x86 Instruction Set Reference: FST/FSTP
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_117.html
 43. x86 Instruction Set Reference: BTC
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_23.html
 44. x86 Instruction Set Reference: BTR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_24.html
 45. x86 Instruction Set Reference: BTS
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_25.html
 46. x86 Instruction Set Reference: BSF
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_19.html
 47. x86 Instruction Set Reference: BSR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_20.html
 48. x86 Instruction Set Reference: BSWAP
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_21.html
 49. x86 Instruction Set Reference: XCHG
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_328.html
 50. x86 Instruction Set Reference: SETcc
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_288.html
 51. X86 Assembly/Arithmetic
  https://en.wikibooks.org/wiki/X86_Assembly/Arithmetic
 52. Art of Assembly - Arithmetic Instructions
  http://oopweb.com/Assembly/Documents/ArtOfAssembly/Volume/Chapter_6/CH06-2.html
 53. The GNU Assembler Tutorial
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html
 54. The GNU Assembler - macros
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html#SEC109
 55. ARM subroutines & program stack
  http://www.toves.org/books/armsub/
 56. Generating Mixed Source and Assembly List using GCC
  http://www.systutorials.com/240/generate-a-mixed-source-and-assembly-listing-using-gcc/
 57. Calling subroutines
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.kui0100a/armasm_cihcfigg.htm
 58. ARM Assembly Language Programming
  http://peter-cockerell.net/aalp/html/frames.html
 59. ASM Flags
  http://www.cavestory.org/guides/csasm/guide/asm_flags.html
 60. Status Register
  https://en.wikipedia.org/wiki/Status_register
 61. Intel x86 JUMP quick reference
  http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html
 62. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 63. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 64. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 65. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 66. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 67. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 68. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 69. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 70. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 71. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 72. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 73. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 74. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 75. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 76. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 77. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 78. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 79. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 80. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 81. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 82. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 83. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 84. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 85. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 86. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 87. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 88. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 89. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 90. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 91. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 92. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 93. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 94. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 95. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016
 96. The 6502 overflow flag explained mathematically
  http://www.righto.com/2012/12/the-6502-overflow-flag-explained.html
 97. X86 Opcode and Instruction Reference
  http://ref.x86asm.net/coder32.html