V šesté části seriálu o použití assembleru v Linuxu se seznámíme se základními způsoby manipulace se zásobníkem na mikroprocesorech s architekturami i386 a x86_64. Popíšeme si především instrukce CALL, RET, PUSH a POP i použití relativního adresování při přístupu k parametrům volaných funkcí, což je základ pro vytváření takzvaných zásobníkových rámců – stack frames.

Obsah

1. Použití assembleru v Linuxu: volání podprogramů a použití zásobníku

2. Strojová instrukce CALL

3. Strojová instrukce RET

4. Vytvoření podprogramů (subrutin) v assembleru

5. První demonstrační příklad: otestování chování instrukcí CALL a RET

6. Použití zásobníku pro předávání parametrů volané funkci

7. Meziuložení návratové adresy podprogramu v pracovním registru

8. Druhý demonstrační příklad: ukládání parametrů na zásobník

9. Relativní adresování hodnot uložených na zásobníku

10. Třetí demonstrační příklad: volací sekvence, v níž parametry odstraňuje volající kód

11. Repositář s demonstračními příklady

12. Odkazy na Internetu

1. Použití assembleru v Linuxu: volání podprogramů, použití zásobníku

V předchozích částech tohoto seriálu jsme se seznámili se základními instrukcemi, které nalezneme u většiny mikroprocesorových architektur. Připomeňme si, že se jednalo především o instrukce určené pro přenosy dat mezi pracovními registry, dále pak o instrukce používané pro načítání a ukládání dat z/do operační paměti, základní aritmetické instrukce (součet, rozdíl), instrukci pro porovnání dvou operandů (v podstatě rozdíl bez uložení výsledku) a v neposlední řadě jsme se zmínili i o podmíněných a nepodmíněných skocích i o jejich použití při implementaci programových smyček a rozhodovacích struktur.

To však samozřejmě není vše, protože nesmíme zapomenout na to, že programy, a to i mnohé programy psané v assembleru, jsou rozděleny do relativně samostatných subrutin (podprogramů) a procesory tedy musí obsahovat nějaké instrukce určené pro volání těchto subrutin, pro návrat ze subrutin a pro případné předání parametrů volaným subrutinám. Při volání subrutiny je nutné si nějakým způsobem zapamatovat adresu, na níž se řízení programu vrátí po provedení celé subrutiny. V závislosti na architektuře procesoru se návratové adresy ukládají buď na zásobník (i386, x86_64) či do takzvaného link registru (ARM a některé další RISCové architektury).

2. Strojová instrukce CALL

Pro implementaci podprogramů, které je možné v případě potřeby volat i rekurzivně, obsahuje většina mikroprocesorových architektur speciální instrukce určené pro skok do podprogramu a taktéž instrukci či instrukce starající se o návrat z podprogramu. Dnes si řekneme, jak jsou tyto instrukce implementovány na mikroprocesorech s architekturou i386 (a odvozeně i s architekturou x86_64). Instrukce pro skok do podprogramu se jmenuje CALL (význam tohoto jména je pravděpodobně zřejmý) a o návrat z podprogramu se stará instrukce RET (odvozeno od slova return).

Skok do podprogramu je realizován prakticky stejným způsobem jako běžný skok, což konkrétně znamená, že adresa zapsaná za operačním kódem instrukce je vložena do registru PC, čímž dojde k přemístění řízení na uvedenou adresu. Ovšem původní hodnota registru PC je ještě před provedením skoku uložena na zásobník, takže si mikroprocesor vlastně zapamatuje, na které adrese se před skokem do podprogramu nacházel (ukazatel na vrchol zásobníku je uschován v registru SP, s nímž se dnes ještě setkáme).

3. Strojová instrukce RET

Instrukce RET vyjme hodnotu uloženou na vrcholu zásobníku a přenese ji do pracovního registru PC (ve skutečnosti se ovšem během operací CALL/RET do tohoto registru přenese hodnota zvýšená o konstantu 5, protože samotná instrukce CALL má v 32bitovém režimu mikroprocesorů Intel délku přesně pěti bajtů). To znamená, že po provedení instrukce RET se řízení programu vrátí na adresu, která leží těsně za původní instrukcí CALL.

Pokud se volaný podprogram postará o automatickou obnovu obsahu všech pracovních registrů, je možné takový podprogram (subrutinu) zavolat prakticky kdekoli, a to bez strachu z toho, že se nějakým způsobem „pokazí“ běh hlavního programu (ostatně podobně by se měly v ideálním případě chovat i funkce či metody deklarované ve vyšších programovacích jazycích). Samozřejmě zbývá vyřešit problematiku předávání parametrů volným podprogramům a taktéž předávání návratové hodnoty (hodnot) zpět do volajícího kódu. Uvidíme, že se tento problém dá řešit hned několika různými způsoby.

Poznámka: instrukci RET je možné v případě potřeby použít ve funkci „aritmetického GOTO“. Jedná se o příkaz známý například z některých interpretů programovacího jazyka Basic, ve kterých bylo možné provádět skok na řádek, jehož číslo bylo vypočtené pomocí aritmetického výrazu (podobně se však používá i přímý skok realizovaný instrukcí JMP s pracovním registrem použitým namísto konstantní adresy). V dobách masivního používání ručně optimalizovaného assembleru se tato technika využívala poměrně často, například při implementaci rozhodovacích tabulek (decision tables), popřípadě jako náhrada za strukturovaný příkaz typu switch-case.

Tento způsob využití (či spíše přesněji řečeno většinou zneužití) zásobníku je v některých případech použit například i při pokusu o napadení nativních aplikací, kdy se útočník snaží změnit vstupní data takovým způsobem, aby se poškodila návratová adresa uložená na zásobníku a následně se provedl skok na nějakou pro útočníka „zajímavou“ funkci (login atd.).

4. Vytvoření podprogramů (subrutin) v assembleru

Strojové instrukce CALL a RET jsou použity i v dnešním prvním demonstračním příkladu. Samotné tělo tohoto demonstračního příkladu je tvořeno pouhými třemi instrukcemi, které postupně zavolají podprogramy určené pro vytištění první zprávy na standardní výstup, následně pro vytištění druhé zprávy (opět na standardní výstup) a nakonec se zavolá podprogram, který celý proces ukončí (samozřejmě s využitím příslušného syscallu). Ve skutečnosti je zajištěno, že se z tohoto posledního podprogramu již řízení zpět nikdy nevrátí, takže by zde mohla být namísto instrukce CALL použita instrukce JMP pro provedení nepodmíněného skoku.

Z úryvku zdrojového kódu je zřejmé, jak se instrukce CALL zapisuje společně s návěštím podprogramu (konkrétní adresa, na níž je podprogram uložen, se vypočte automaticky assemblerem a uvidíme ji při pohledu do vygenerovaného objektového kódu):

call writeFirstMessage   # zavolani podprogramu pro vytisteni prvni zpravy
call writeSecondMessage   # zavolani podprogramu pro vytisteni druhe zpravy
call exit          # zavolani podprogramu pro ukonceni procesu

Jednotlivé podprogramy vždy musí končit instrukcí RET, která zajistí přečtení návratové adresy ze zásobníku a skok na tuto adresu. Příkladem je podprogram určený pro vytištění první zprávy, který naplní pracovní registry ECX a EDX a nakonec zavolá další podprogram:

writeFirstMessage:
    mov  ecx, offset message1  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, message1len    # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call writeMessage      # zavolani podprogramu pro vytisteni zpravy
    ret             # navrat z podprogramu

Podprogram začínající na návěští writeMessage očekává, že v pracovních registrech ECX a EDX bude předána adresa zprávy a její délka. Následně se naplní obsahy dalších dvou pracovních registrů EAX a EBX a provede se syscall (zavolání služby jádra operačního systému):

writeMessage:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
    ret             # navrat z podprogramu

5. První demonstrační příklad: otestování chování instrukcí CALL a RET

Výše uvedené fragmenty podprogramů jsou použity v dnešním prvním demonstračním příkladu, jehož úplný zdrojový kód je vypsán pod tímto odstavcem:

# asmsyntax=as

# Program pro otestovani chovani instrukci CALL a RET
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:             # adresa prvni zpravy
    .string "Hello World\n"
message1len = $ - message1 - 1   # delka prvni zpravy

message2:             # adresa druhe zpravy
    .string "Assembler je fajn\n"
message2len = $ - message2 - 1   # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    call writeFirstMessage   # zavolani podprogramu pro vytisteni prvni zpravy
    call writeSecondMessage   # zavolani podprogramu pro vytisteni druhe zpravy
    call exit          # zavolani podprogramu pro ukonceni procesu# Podprogram pro vytisteni prvni zpravy
writeFirstMessage:
    mov  ecx, offset message1  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, message1len    # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call writeMessage      # zavolani podprogramu pro vytisteni zpravy
    ret             # navrat z podprogramu# Podprogram pro vytisteni druhe zpravy
writeSecondMessage:
    mov  ecx, offset message2  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, message2len    # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call writeMessage      # zavolani podprogramu pro vytisteni zpravy
    ret             # navrat z podprogramu# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
writeMessage:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
    ret             # navrat z podprogramu# Podprogram pro ukonceni procesu zavolanim syscallu
exit:
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

# finito

Při překladu a linkování si musíme dát pozor na to, aby se generoval 32bitový kód. Je tomu tak z toho důvodu, že v 64bitovém režimu není možné na zásobník ukládat 32bitové konstanty. Příklad by samozřejmě bylo možné pro plně 64bitový systém upravit, ovšem této relativně obsáhlé problematice se budeme věnovat později (navíc bude 32bitový kód na 64bitovém systému fungovat). Povšimněte si, že v prvním kroku (spuštění assembleru) používáme přepínač --32 a ve druhém kroku (spuštění linkeru) naopak přepínač -m elf_i386:

as -g --32 subroutines-1.s -o subroutines-1.o
ld -m elf_i386 -s subroutines-1.o

Zajímavé bude se podívat na obsah vygenerovaného objektového kódu, zejména na tu část, v níž jsou použity instrukce CALL a RET:

<strong>objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h subroutines-1.o</strong>

subroutines-1.o:   file format elf32-i386
architecture: i386, flags 0x00000011:
HAS_RELOC, HAS_SYMS
start address 0x00000000

Sections:
Idx Name     Size   VMA    LMA    File off Algn
 0 .text     00000048 00000000 00000000 00000034 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
 1 .data     00000020 00000000 00000000 0000007c 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 2 .bss     00000000 00000000 00000000 0000009c 2**0
         ALLOC
SYMBOL TABLE:
00000000 l  d .text	00000000 .text
00000000 l  d .data	00000000 .data
00000000 l  d .bss	00000000 .bss
00000001 l    *ABS*	00000000 sys_exit
00000004 l    *ABS*	00000000 sys_write
00000000 l    *ABS*	00000000 std_input
00000001 l    *ABS*	00000000 std_output
00000000 l    .data	00000000 message1
0000000c l    *ABS*	00000000 message1len
0000000d l    .data	00000000 message2
00000012 l    *ABS*	00000000 message2len
0000000f l    .text	00000000 writeFirstMessage
0000001f l    .text	00000000 writeSecondMessage
0000003c l    .text	00000000 exit
0000002f l    .text	00000000 writeMessage
00000000 g    .text	00000000 _startDisassembly of section .text:

00000000 <_start>:
  0:	e8 0a 00 00 00    	call  f <writeFirstMessage>
  5:	e8 15 00 00 00    	call  1f <writeSecondMessage>
  a:	e8 2d 00 00 00    	call  3c <exit>

0000000f <writeFirstMessage>:
  f:	b9 00 00 00 00    	mov  ecx,0x0
 14:	ba 0c 00 00 00    	mov  edx,0xc
 19:	e8 11 00 00 00    	call  2f <writeMessage>
 1e:	c3          	ret  

0000001f <writeSecondMessage>:
 1f:	b9 0d 00 00 00    	mov  ecx,0xd
 24:	ba 12 00 00 00    	mov  edx,0x12
 29:	e8 01 00 00 00    	call  2f <writeMessage>
 2e:	c3          	ret  

0000002f <writeMessage>:
 2f:	b8 04 00 00 00    	mov  eax,0x4
 34:	bb 01 00 00 00    	mov  ebx,0x1
 39:	cd 80        	int  0x80
 3b:	c3          	ret  

0000003c <exit>:
 3c:	b8 01 00 00 00    	mov  eax,0x1
 41:	bb 00 00 00 00    	mov  ebx,0x0
 46:	cd 80        	int  0x80

Povšimněte si rozdílného kódování instrukcí CALL pro volání subrutiny nazvané writeMessage. První volání nalezneme na adrese 0x00000019, druhé volání pak na adrese 0x00000029:

 19:	e8 11 00 00 00    	call  2f <writeMessage>

 29:	e8 01 00 00 00    	call  2f <writeMessage>

0000002f <writeMessage>:

Samotná subrutina writeMessage je uložena na adrese 0x0000002f, ovšem v prvním instrukčním slovu vidíme adresu 0x00000011 (zakódovanou v sekvenci bajtů 0x11 0x00 0x00 0x00, první bajt s hodnotou 0xe8 je kód instrukce CALL) a ve druhém instrukčním slovu vidíme adresu 0x00000001. Je tomu tak z toho důvodu, že se ve skutečnosti jedná o relativní adresu: v prvním případě 0x00000019+0x11=0x0000002a, což se od skutečné absolutní adresy 0x0000002f liší přesně o hodnotu 5, tedy o délku instrukce CALL. Podobně je tomu samozřejmě i ve druhém případě. Mimochodem – díky tomu, že se pro cíle skoků nepoužívají absolutní adresy, ale adresy relativní, je možné takové programy nebo jejich části přesouvat v operační paměti. Takovému kódu se říká pozičně nezávislý kód (position-independent code – PIC), i když je samozřejmě nutné dodržet i některé další požadavky.

Instrukce RET je naproti tomu až absurdně jednoduchá – je zakódována v jediném bajtu.

Poznámka: ve skutečnosti existuje hned několik adresovacích režimů podporovaných instrukcí CALL, viz též jejich popis na stránce https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2007/readings/i386/CALL.htm.

6. Použití zásobníku pro předávání parametrů volané funkci

Problematika předávání parametrů podprogramům je většinou řešena buď předáváním parametrů na zásobníku či alternativně předáváním parametrů v pracovních registrech. Druhý způsob – použití pracovních registrů – jsme si již vlastně ukázali v předchozím demonstračním příkladu, takže se nyní podívejme, jak lze pro tento účel využít zásobník. Ve skutečnosti to není nic těžkého, protože instrukční soubor mikroprocesorů s architekturou i386 i x86_64 pro tento účel obsahuje dvojici instrukcí PUSH a POP. Instrukce PUSH slouží pro uložení konstanty či obsahu pracovního registru na vrchol zásobníku (ukazatel uložený v pracovním registru SP se automaticky změní).

Opakem instrukce PUSH je instrukce nazvaná POP, která naopak přenese data ze zásobníku do zvoleného pracovního registru. Předpokládejme například, že podprogram writeMessage očekává, že při jeho zavolání budou na zásobníku uloženy tři hodnoty: návratová adresa (vložená instrukcí CALL), počet znaků, které se mají vytisknout (tj. délka zprávy) a adresa zprávy. Připomeňme si, že zásobník je struktura typu LIFO (Last In, First Out), tj. naposledy vložená hodnota je ze zásobníku načtena jako první.

Volání podprogramu nazvaného writeMessage je tedy ve skutečnosti velmi jednoduché, pouze si musíme dát pozor na pořadí hodnot ukládaných na zásobník:

# Podprogram pro vytisteni prvni zpravy
writeFirstMessage:
    push offset message1    # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    push message1len      # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call writeMessage      # zavolani podprogramu pro vytisteni zpravy
    ret             # navrat z podprogramu

7. Meziuložení návratové adresy podprogramu v pracovním registru

Poněkud složitější je situace uvnitř podprogramu, neboť zde potřebujeme ze zásobníku získat délku zprávy a její adresu. Při použití instrukce POP nám na vrcholu zásobníku „přebývá“ návratová adresa, kterou nesmíme ztratit, protože bude na konci podprogramu použita instrukcí RET. Jedno z možných řešení je následující – návratovou adresu si na chvíli uložíme do nějakého nepoužívaného pracovního registru (například EBP) a těsně před provedením instrukce RET obsah tohoto registru opět vložíme na zásobník. Výsledek sice není ideální, ale jeho předností je, že ho lze použít i na procesorech s omezenými adresovacími schopnostmi:

writeMessage:
    pop  ebp          # ulozime na chvili navratovou adresu do EBP
    pop  edx          # ziskame v poradi druhy ulozeny parametr
    pop  ecx          # ziskame v poradi prvni ulozeny parametr
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
    push ebp          # obnovime navratovou adresu
    ret             # navrat z podprogramu

Povšimněte si, že si při operaci se zásobníkem stále vystačíme pouze s instrukcemi PUSH a POP (nepřímo též CALL a RET). Zásobník je „vyvážený“ v tom smyslu, že hodnoty uložené do něj volajícím kódem jsou v podprogramu nazvaném writeMessage automaticky odstraněny, takže po návratu z tohoto podprogramu má zásobník opět takovou kapacitu, jako před uložením parametrů tohoto podprogramu.

8. Druhý demonstrační příklad: ukládání parametrů na zásobník

Podívejme se nyní na úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu, v němž se používá výše popsané předávání parametrů volaným subrutinám přes zásobník:

# asmsyntax=as

# Program pro otestovani chovani instrukci CALL a RET spolecne
# s ukladanim parametru na zasobnik
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:             # adresa prvni zpravy
    .string "Hello World\n"
message1len = $ - message1 - 1   # delka prvni zpravy

message2:             # adresa druhe zpravy
    .string "Assembler je fajn\n"
message2len = $ - message2 - 1   # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    call writeFirstMessage   # zavolani podprogramu pro vytisteni prvni zpravy
    call writeSecondMessage   # zavolani podprogramu pro vytisteni druhe zpravy
    call exit          # zavolani podprogramu pro ukonceni procesu# Podprogram pro vytisteni prvni zpravy
writeFirstMessage:
    push offset message1    # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    push message1len      # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call writeMessage      # zavolani podprogramu pro vytisteni zpravy
    ret             # navrat z podprogramu# Podprogram pro vytisteni druhe zpravy
writeSecondMessage:
    push offset message2    # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    push message2len      # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call writeMessage      # zavolani podprogramu pro vytisteni zpravy
    ret             # navrat z podprogramu# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
writeMessage:
    pop  ebp          # ulozime na chvili navratovou adresu do EBP
    pop  edx          # ziskame v poradi druhy ulozeny parametr
    pop  ecx          # ziskame v poradi prvni ulozeny parametr
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
    push ebp          # obnovime navratovou adresu
    ret             # navrat z podprogramu# Podprogram pro ukonceni procesu zavolanim syscallu
exit:
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

# finito

Překlad se opět provede v režimu 32bitových procesorů Intel:

as -g --32 subroutines-2.s -o subroutines-2.o
ld -m elf_i386 -s subroutines-2.o

Na disassemblovaném výpisu se můžeme podívat na způsob kódování instrukčních slov CALL, RET, PUSH, POP atd.:

<strong>objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h subroutines-2.o</strong>

subroutines-2.o:   file format elf32-i386
architecture: i386, flags 0x00000011:
HAS_RELOC, HAS_SYMS
start address 0x00000000

Sections:
Idx Name     Size   VMA    LMA    File off Algn
 0 .text     00000046 00000000 00000000 00000034 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
 1 .data     00000020 00000000 00000000 0000007a 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 2 .bss     00000000 00000000 00000000 0000009a 2**0
         ALLOC
SYMBOL TABLE:
00000000 l  d .text	00000000 .text
00000000 l  d .data	00000000 .data
00000000 l  d .bss	00000000 .bss
00000001 l    *ABS*	00000000 sys_exit
00000004 l    *ABS*	00000000 sys_write
00000000 l    *ABS*	00000000 std_input
00000001 l    *ABS*	00000000 std_output
00000000 l    .data	00000000 message1
0000000c l    *ABS*	00000000 message1len
0000000d l    .data	00000000 message2
00000012 l    *ABS*	00000000 message2len
0000000f l    .text	00000000 writeFirstMessage
0000001c l    .text	00000000 writeSecondMessage
0000003a l    .text	00000000 exit
00000029 l    .text	00000000 writeMessage
00000000 g    .text	00000000 _startDisassembly of section .text:

00000000 <_start>:
  0:	e8 0a 00 00 00    	call  f <writeFirstMessage>
  5:	e8 12 00 00 00    	call  1c <writeSecondMessage>
  a:	e8 2b 00 00 00    	call  3a <exit>

0000000f <writeFirstMessage>:
  f:	68 00 00 00 00    	push  0x0
 14:	6a 0c        	push  0xc
 16:	e8 0e 00 00 00    	call  29 <writeMessage>
 1b:	c3          	ret  

0000001c <writeSecondMessage>:
 1c:	68 0d 00 00 00    	push  0xd
 21:	6a 12        	push  0x12
 23:	e8 01 00 00 00    	call  29 <writeMessage>
 28:	c3          	ret  

00000029 <writeMessage>:
 29:	5d          	pop  ebp
 2a:	5a          	pop  edx
 2b:	59          	pop  ecx
 2c:	b8 04 00 00 00    	mov  eax,0x4
 31:	bb 01 00 00 00    	mov  ebx,0x1
 36:	cd 80        	int  0x80
 38:	55          	push  ebp
 39:	c3          	ret  

0000003a <exit>:
 3a:	b8 01 00 00 00    	mov  eax,0x1
 3f:	bb 00 00 00 00    	mov  ebx,0x0
 44:	cd 80        	int  0x80

Za zmínku stojí fakt, že instrukce PUSH a POP pracující s registrem mají délku pouhý jeden bajt. Ještě zajímavější je kódování instrukce PUSH s konstantou:

Instrukce Význam Kódování
push offset message1 uložení 32bitové adresy/konstanty 0x6a + jeden bajt
push message1len uložení 8bitové konstanty 0x68 + čtyři bajty

9. Relativní adresování hodnot uložených na zásobníku

Způsobů, jak předávat parametry volaným subrutinám, existuje větší množství. Jeden ze způsobů, který je (po dalších úpravách) používán, spočívá v tom, že se o obnovu původního obsahu zásobníku stará volající kód. Ten tedy nejprve uloží na zásobník všechny parametry volané subrutiny, následně subrutinu skutečně zavolá (uloží na ni tedy ještě návratovou adresu) a po návratu zásobník obnoví. V našem případě to znamená uvolnění celkem osmi bajtů, což zajistí buď dvě operace POP nebo jednodušeji operace snižující ukazatel na vrchol zásobníku o hodnotu osm (ADD ESP, 8):

writeFirstMessage:
    push offset message1    # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    push message1len      # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call writeMessage      # zavolani podprogramu pro vytisteni zpravy
    add  esp, 8         # obnoveni puvodni adresy vrcholu zasobniku
    ret             # navrat z podprogramu

V subrutině taktéž dojde ke změně – parametry se ze zásobníku nemusí (a nesmí) odstraňovat, takže je můžeme adresovat relativně přes registr ESP. Na adrese [ESP] je uložena návratová adresa subrutiny, na adrese [ESP+4] poslední (zde druhý) parametr, na adrese [ESP+8] předposlední (zde první) parametr atd.:

# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
writeMessage:
    mov  edx, [esp+4]      # precteni v poradi druheho parametru ze zasobniku
    mov  ecx, [esp+8]      # precteni v poradi prvniho parametru ze zasobniku
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
    ret             # navrat z podprogramu

Po mírných úpravách se tento způsob používá pro vytváření zásobníkových rámců, které si popíšeme příště.

10. Třetí demonstrační příklad: volací sekvence, v níž parametry odstraňuje volající kód

Opět se podívejme na implementaci výše popsaného předávání a čtení parametrů v demonstračním příkladu:

# asmsyntax=as

# Program pro otestovani chovani instrukci CALL a RET spolecne
# s ukladanim parametru na zasobnik
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit  = 1
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
message1:             # adresa prvni zpravy
    .string "Hello World\n"
message1len = $ - message1 - 1   # delka prvni zpravy

message2:             # adresa druhe zpravy
    .string "Assembler je fajn\n"
message2len = $ - message2 - 1   # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    call writeFirstMessage   # zavolani podprogramu pro vytisteni prvni zpravy
    call writeSecondMessage   # zavolani podprogramu pro vytisteni druhe zpravy
    call exit          # zavolani podprogramu pro ukonceni procesu# Podprogram pro vytisteni prvni zpravy
writeFirstMessage:
    push offset message1    # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    push message1len      # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call writeMessage      # zavolani podprogramu pro vytisteni zpravy
    add  esp, 8         # obnoveni puvodni adresy vrcholu zasobniku
    ret             # navrat z podprogramu# Podprogram pro vytisteni druhe zpravy
writeSecondMessage:
    push offset message2    # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    push message2len      # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    call writeMessage      # zavolani podprogramu pro vytisteni zpravy
    add  esp, 8         # obnoveni puvodni adresy vrcholu zasobniku
    ret             # navrat z podprogramu# Podprogram pro vytisteni zpravy na standardni vystup
# Ocekava se, ze v ecx bude adresa zpravy a v edx jeji delka
writeMessage:
    mov  edx, [esp+4]      # precteni v poradi druheho parametru ze zasobniku
    mov  ecx, [esp+8]      # precteni v poradi prvniho parametru ze zasobniku
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output    # standardni vystup
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
    ret             # navrat z podprogramu# Podprogram pro ukonceni procesu zavolanim syscallu
exit:
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

# finito

Překlad tohoto demonstračního příkladu se opět provede v režimu 32bitových procesorů Intel:

as -g --32 subroutines-3.s -o subroutines-3.o
ld -m elf_i386 -s subroutines-3.o

Na disassemblovaném výpisu se podíváme na to, jak vlastně vypadá adresování parametrů uložených na zásobníku:

<strong>objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h subroutines-3.o</strong>

subroutines-3.o:   file format elf32-i386
architecture: i386, flags 0x00000011:
HAS_RELOC, HAS_SYMS
start address 0x00000000

Sections:
Idx Name     Size   VMA    LMA    File off Algn
 0 .text     00000050 00000000 00000000 00000034 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
 1 .data     00000020 00000000 00000000 00000084 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 2 .bss     00000000 00000000 00000000 000000a4 2**0
         ALLOC
SYMBOL TABLE:
00000000 l  d .text	00000000 .text
00000000 l  d .data	00000000 .data
00000000 l  d .bss	00000000 .bss
00000001 l    *ABS*	00000000 sys_exit
00000004 l    *ABS*	00000000 sys_write
00000000 l    *ABS*	00000000 std_input
00000001 l    *ABS*	00000000 std_output
00000000 l    .data	00000000 message1
0000000c l    *ABS*	00000000 message1len
0000000d l    .data	00000000 message2
00000012 l    *ABS*	00000000 message2len
0000000f l    .text	00000000 writeFirstMessage
0000001f l    .text	00000000 writeSecondMessage
00000044 l    .text	00000000 exit
0000002f l    .text	00000000 writeMessage
00000000 g    .text	00000000 _startDisassembly of section .text:

00000000 <_start>:
  0:	e8 0a 00 00 00    	call  f <writeFirstMessage>
  5:	e8 15 00 00 00    	call  1f <writeSecondMessage>
  a:	e8 35 00 00 00    	call  44 <exit>

0000000f <writeFirstMessage>:
  f:	68 00 00 00 00    	push  0x0
 14:	6a 0c        	push  0xc
 16:	e8 14 00 00 00    	call  2f <writeMessage>
 1b:	83 c4 08       	add  esp,0x8
 1e:	c3          	ret  

0000001f <writeSecondMessage>:
 1f:	68 0d 00 00 00    	push  0xd
 24:	6a 12        	push  0x12
 26:	e8 04 00 00 00    	call  2f <writeMessage>
 2b:	83 c4 08       	add  esp,0x8
 2e:	c3          	ret  

0000002f <writeMessage>:
 2f:	8b 54 24 04     	mov  edx,DWORD PTR [esp+0x4]
 33:	8b 4c 24 08     	mov  ecx,DWORD PTR [esp+0x8]
 37:	b8 04 00 00 00    	mov  eax,0x4
 3c:	bb 01 00 00 00    	mov  ebx,0x1
 41:	cd 80        	int  0x80
 43:	c3          	ret  

00000044 <exit>:
 44:	b8 01 00 00 00    	mov  eax,0x1
 49:	bb 00 00 00 00    	mov  ebx,0x0
 4e:	cd 80        	int  0x80

Instrukce mov edx, [esp+0x04] je zakódována do čtyř bajtů, což je vlastně relativně malá velikost, zvláště když si uvědomíme, že v instrukčním slovu musí být zakódován cílový registr, zdrojový registr a relativní adresa (tedy konstanta):

 2f:	8b 54 24 04     	mov  edx,DWORD PTR [esp+0x4]

Z referenční příručky můžeme zjistit, že kód 0x8B znamená:

MOV  r16/32  r/m16/32

Další bajt 0x54 znamená registr EDX a současně způsob zápisu druhé adresy REG+offset. Třetí bajt 0x24 specifikuje druhý registr, kterým je ESP a čtvrtý bajt 0x04 je kýžený offset (kódování instrukcí u procesorů ARM je značně jednodušší).

11. Repositář s demonstračními příklady

Všechny tři dnes popisované demonstrační příklady byly společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad či naopak pro disassembling uloženy do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/presentations/. Všechny dnešní příklady jsou určené pro GNU Assembler a využívají přitom Intel syntaxi. Následuje tabulka s odkazy na zdrojové kódy příkladů i na již zmíněné podpůrné skripty:

První demonstrační příklad: otestování chování instrukcí CALL a RET

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 subroutines-1.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/15_subroutines-1/subroutines-1.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/15_subroutines-1/assemble
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/15_subroutines-1/assemble

Druhý demonstrační příklad: ukládání parametrů na zásobník

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 subroutines-2.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/16_subroutines-2/subroutines-2.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/16_subroutines-2/assemble
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/16_subroutines-2/disassemble

Třetí demonstrační příklad: volací sekvence, v níž parametry odstraňuje volající kód

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 subroutines-3.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/17_subroutines-3/subroutines-3.s
2 assemble skript pro překlad na procesorech i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/17_subroutines-3/assemble
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/17_subroutines-3/disassemble

12. Odkazy na Internetu

 1. ASM Flags
  http://www.cavestory.org/guides/csasm/guide/asm_flags.html
 2. Status Register
  https://en.wikipedia.org/wiki/Status_register
 3. Intel x86 JUMP quick reference
  http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html
 4. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 5. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 6. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 7. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 8. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 9. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 10. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 11. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 12. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 13. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 14. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 15. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 16. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 17. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 18. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 19. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 20. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 21. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 22. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 23. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 24. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 25. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 26. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 27. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 28. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 29. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 30. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 31. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 32. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 33. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 34. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 35. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 36. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 37. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016
 38. The 6502 overflow flag explained mathematically
  http://www.righto.com/2012/12/the-6502-overflow-flag-explained.html
 39. X86 Opcode and Instruction Reference
  http://ref.x86asm.net/coder32.html