Assembler v Linuxu se v současnosti používá převážně v těch situacích, kdy je zapotřebí efektivně provést pouze určité specifické paměťově či výpočetně náročné operace. Zbytek aplikace se přitom vytváří v některém vyšším programovacím jazyku, například v C či C++. Z tohoto důvodu je užitečné vědět, jak je možné assembler (resp. kód psaný v assembleru) kombinovat se zdrojovým kódem psaným v C či C++. Právě této problematice je věnován dnešní článek.

Obsah

1. Použití assembleru v Linuxu: assembler a jazyk C

2. Příkazy asm a __asm__

3. Jak se příkazy asm a __asm__ zpracovávají?

4. Blok vytvořený v assembleru bez vstupních a výstupních operandů

5. Specifikace výstupních operandů

6. Přesné určení registrů pro výstupní operandy

7. Specifikace vstupních operandů

8. Explicitní určení registru pro výstupní operand

9. Explicitní určení registrů pro vstupní operandy i výstupní operand

10. Stejný registr použitý pro vstupní i výstupní operand

11. Vliv optimalizací na generovaný kód

12. Použití syntaxe používané firmou Intel

13. Repositář s demonstračními příklady

14. Odkazy na Internetu

1. Použití assembleru v Linuxu: assembler a jazyk C

Pokud je nutné v nějaké nativní aplikaci, tj. v aplikaci překládané do strojového kódu, určitou kritickou část naprogramovat v assembleru, mají vývojáři k dispozici hned několik možností:

 • Ta část, která je psaná v assembleru, může být přeložena ze samostatných zdrojových kódů libovolným assemblerem (GNU Assembler, NASM atd.) a následně staticky slinkována se zbytkem aplikace, což jsme si již v tomto seriálu ukázali. Připomeňme si, že kód v assembleru lze v případě potřeby přímo překládat zavoláním gcc, nikoli as, což nám mj. umožní implicitně volat linker (pokud je to zapotřebí). V assembleru jsme v tomto případě omezeni na tvorbu subrutin, které se volají z céčkového kódu, tj. nelze například naprogramovat jen vnitřní smyčku v assembleru.
 • Část psanou v assembleru lze přeložit běžným způsobem (opět s využitím GNU Assembleru, NASMu atd.) a následně objektový kód uložit do dynamické knihovny (so). Tato knihovna se bude k aplikaci linkovat až po spuštění programu. Platí pro nás prakticky stejná omezení, jaká byla zmíněna v předchozím bodu.
 • V jediném zdrojovém kódu lze kombinovat céčko (či C++) a assembler. Tato možnost přináší některé výhody, například zápis instrukcí v assembleru přímo do funkce (optimalizace vnitřních smyček), ovšem i některé nevýhody, protože zdrojový kód se stane nepřenositelným na další platformy (s využitím podmíněného překladu je však možné pro další platformy připravit alternativní kód). I přesto si tento způsob dnes vysvětlíme; taktéž si ukážeme, jak se do části psané v assembleru předávají parametry.

Poznámka: všechny demonstrační příklady byly vyzkoušeny s překladačem GCC a nemusí být plně přenositelné na další typy překladačů:

<strong>gcc --version</strong>
gcc (GCC) 6.3.1 20161221 (Red Hat 6.3.1-1)
Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

2. Příkazy asm a __asm__

V mnoha překladačích programovacího jazyka C popř. jazyka C++ nalezneme příkaz asm, za kterým následuje buď programový blok umístěný ve složených závorkách (tento způsob se používal například u kdysi populárních překladačů společnosti Borland) nebo blok umístěný v závorkách kulatých. V případě překladače GNU C se používá druhý způsob. Ovšem vzhledem k tomu, že asm není rezervované klíčové slovo specifikované ve standardech C, nebude tento blok správně rozeznán při překladu s volbami -ansi a/nebo -std. Z tohoto důvodu se doporučuje namísto asm používat __asm__ a pro překlad zdrojového kódu na jiných překladačích navíc do pro jistotu hlavičky či na úvod doplnit:

#ifndef __GNUC__
#define __asm__ asm
#endif

Bližší informace o této problematice je možné v případě potřeby najít například na stránce Alternate Keywords.

Poznámka: v demonstračních příkladech navíc používám i deklaraci __volatile__ zabezpečující, že se blok v assembleru nebude žádným způsobem optimalizovat (a tím pádem ani odstraňovat). To je důležité, protože se vyhnete nemilým překvapením při překladu s volbami -Ox apod.

3. Jak se příkazy asm a __asm__ zpracovávají?

Instrukce zapsané v blocích asm či __asm__ se překladačem céčka zpracovávají způsobem, který může vzdáleně připomínat expanzi maker. V podstatě se provádí pouze náhrady čísel parametrů za jména registrů a takto upravený kód se předá do assembleru, a to dokonce včetně znaků pro konce řádků, mezer na začátcích řádků atd. Z tohoto důvodu se již tradičně celý program zapisuje formou řetězce, kde se na každém řádku explicitně uvádí znak pro odřádkování \n a znak tabulátoru \t ve chvíli, kdy se nezapisuje řádek s návěštím (label); zde by naopak tabulátor překážel. Za tímto řetězcem se zapisuje nepovinný seznam výstupních registrů, seznam vstupních registrů a konečně seznam registrů používaných uvnitř kódu (tuto problematiku si blíže vysvětlíme v dalším textu, takže se následujícího kódu moc nelekněte). Jednotlivé seznamy se od sebe oddělují dvojtečkou. Celý zápis může vypadat následovně:

#include <stdio.h>

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "nop  \n\t"
    " nop  \n\t"
    " nop  \n\t"
    "  nop  \n\t"
    "  nop # komentar \n\t"
    : /* zadne vystupni registry */
    : /* zadne vstupni operandy */
    : /* zadne registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  return 0;
}

Podívejme se, jakým způsobem se tento blok zpracuje překladačem céčka. Překladač musíme zavolat s volbou -S, aby se ze zdrojového kódu vygeneroval mezivýsledek předávaný interně do GNU assembleru as. Tento mezivýsledek obsahuje přeložený céčkový kód, případné ladicí informace a taktéž expandované bloky asm:

gcc -S asm_in_c_0.c

Mezivýsledek vypadá zhruba následovně. Povšimněte si zvýrazněných řádků, z nichž je patrné, že se náš „program“ skutečně pouze vložil na správné místo, a to včetně všech mezer a komentářů:

    .file  "asm_in_c_0.c"
    .text
    .globl main
    .type  main, @function
main:
.LFB0:
    .cfi_startproc
    pushq  %rbp
    .cfi_def_cfa_offset 16
    .cfi_offset 6, -16
    movq  %rsp, %rbp
    .cfi_def_cfa_register 6
#APP
# 5 "asm_in_c_0.c" 1
<strong>    nop</strong>
<strong>     nop</strong>
<strong>     nop</strong>
<strong>      nop</strong>
<strong>      nop # komentar </strong>

# 0 "" 2
#NO_APP
    movl  $0, %eax
    popq  %rbp
    .cfi_def_cfa 7, 8
    ret
    .cfi_endproc
.LFE0:
    .size  main, .-main
    .ident "GCC: (GNU) 6.3.1 20161221 (Red Hat 6.3.1-1)"
    .section    .note.GNU-stack,"",@progbits

Poznámka: pozor na to, že komentáře jsou na jiných platformách zapisovány odlišnými znaky!

4. Blok vytvořený v assembleru bez vstupních a výstupních operandů

V případě, že je v assemblerovském bloku potřeba vykonat nějaké instrukce, a to nezávisle na okolním céčkovém kódu, není nutné specifikovat žádné vstupní registry ani výstupní operandy. Jestliže se navíc v takovém bloku nemění obsah jiných registrů (samozřejmě kromě PC neboli čítače instrukcí), je i poslední seznam registrů prázdný. Celý blok lze zapsat dvěma způsoby. Rozsáhlejším s explicitním uvedením prázdných seznamů (k vidění je méně často):

#include <stdio.h>

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "nop  \n\t"
    : /* zadne vystupni registry */
    : /* zadne vstupni operandy */
    : /* zadne registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  return 0;
}

Nebo jednodušším a taktéž mnohem kratším způsobem, kde zcela chybí tři seznamy oddělené dvojtečkami. Celý assemblerovský blok je tedy tvořen jediným (obecně víceřádkovým) řetězcem:

#include <stdio.h>

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "nop  \n\t"
  );

  return 0;
}

5. Specifikace výstupních operandů

Nyní se podívejme na poněkud složitější příklad, v němž bude vytvořen blok v assembleru, jehož úkolem bude zapsat konstantu 42 do globální proměnné nazvané result. Postup je jednoduchý:

 1. Načteme konstantu 42 do pracovního registru RBX (připomeňme si, že se nacházíme na platformě x86-64).
 2. Uložíme obsah registru RBX do proměnné result.

Při zápisu tohoto bloku musíme vyřešit dva problémy. První problém spočívá ve specifikaci proměnné result, což lze řešit zápisem "=" (result) v seznamu výstupních operandů. Tento zápis znamená: ulož obsah automaticky vybraného pracovního registru (například RAX) do proměnné result. Interně je první výstupní operand v assembleru reprezentován znaky %0, případný druhý operand znaky %1 atd. Druhý problém spočívá v tom, že přepisujeme obsah registru RBX, což překladač céčka neví. Musíme ho o tom informovat, aby překladač věděl, že nesmí počítat s tím, že bude obsah tohoto registru nezměněn. To se provede jednoduše – v posledním (třetím) seznamu se uvede jméno tohoto registru popř. většího množství registrů:

#include <stdio.h>

unsigned long long result;

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "mov  $42, %%rbx;  \n\t"
    "mov  %%rbx, %0;  \n\t"
    : "=r" (result) /* vystupni operand */
    :        /* zadne vstupni operandy */
    : "%rbx"     /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%Ld\n", result);

  return 0;
}

Ve skutečnosti se náš assemblerovský blok transformuje do třech strojových instrukcí, protože je nutné uložit obsah automaticky vybraného pracovního registru do proměnné result. Konkrétně může vypadat výsledek transformace takto (poslední instrukce ukládá obsah registru RAX do globální proměnné):

#APP
# 7 "asm_in_c_3.c" 1
    mov  $42, %rbx;  
    mov  %rbx, %rax;  

# 0 "" 2
#NO_APP
    movq  %rax, result(%rip)

Poznámka: pokud vám nevyhovuje používání %0 pro výstupní operand, lze provést jeho pojmenování následujícím způsobem:

  __asm__ (
      "mov $42, %%rbx \n\t"
      "mov %%rbx, <strong>%[result_ident]</strong> \n\t"
      : <strong>[result_ident]</strong> "=r" (result)
      :
      : "%rbx");
  printf("%Ld\n", result);
  return 0;

6. Přesné určení registrů pro výstupní operandy

V předchozím příkladu jsme nechali na céčkovém překladači, ať si sám zvolí registr používaný pro výstupní operand. Samozřejmě je však možné registr zvolit explicitně, a to náhradou znaku "r" v řetězci "=r" za jiný znak podle následující tabulky. Povšimněte si, že (alespoň prozatím) není možné explicitně použít vyšších osm pracovních registrů, tj. registry pojmenované R8R15. V samotném assemblerovském kódu však tyto registry lze využít:

Náhrada "r" Význam
a %rax, %eax, %ax, %al
b %rbx, %ebx, %bx, %bl
c %rcx, %ecx, %cx, %cl
d %rdx, %edx, %dx, %dl
S %rsi, %esi, %si
D %rdi, %edi, %di

Podívejme se nyní na to, co se stane, když pro výstupní operand explicitně zvolíme registr RCX:

#include <stdio.h>

unsigned long long result;

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "mov  $42, %%rbx;  \n\t"
    "mov  %%rbx, %0;  \n\t"
    : "=c" (result) /* vystupni operand */
    :        /* zadne vstupni operandy */
    : "%rbx"     /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%Ld\n", result);

  return 0;
}

Tento kód se přeloží následujícím způsobem:

#APP
# 7 "test.c" 1
    mov  $42, %rbx;  
    mov  %rbx, %rcx;  
    
# 0 "" 2
#NO_APP
    movq  %rcx, %rax
    movq  %rax, result(%rip)

Nenechte se zmást použitím RAX, po optimalizaci (-O) tento mezikrok zmizí.

Alternativně můžeme zcela vynechat meziuložení výsledku do registru RBX a prohlásit tento registr za registr obsahující výstupní operand:

#include <stdio.h>

unsigned long long result;

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "mov  $42, %%rbx;  \n\t"
    : "=b" (result) /* vystupni operand */
    :        /* zadne vstupni operandy */
    :        /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%Ld\n", result);

  return 0;
}

Překlad bude vypadat takto:

#APP
# 7 "test.c" 1
    mov  $42, %rbx;  
    
# 0 "" 2
#NO_APP
    movq  %rbx, %rax
    movq  %rax, result(%rip)

7. Specifikace vstupních operandů

Zkusme si nyní vytvořit složitější příklad, v němž (samozřejmě v assembleru) sečteme obsah dvou celočíselných proměnných a uložíme výsledek do proměnné třetí. Pro jednoduchost se budou vstupní proměnné jmenovat x a y, proměnná výstupní se bude jmenovat result. Blok napsaný v assembleru se vlastně nebude příliš odlišovat od předchozího příkladu, ovšem kromě výstupního operandu musíme specifikovat i operandy vstupní. Používá se podobný způsob zápisu, ovšem bez znaku "=". Vstupní operandy vytváří se vstupními operandy jednu ucelenou řadu, takže v tomto konkrétním příkladu bude mít výstupní operand označení %0, první vstupní operand označení %1 a druhý operand pochopitelně označení %2:

#include <stdio.h>

unsigned long long x = 10;
unsigned long long y = 20;
unsigned long long result;

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "mov  %1, %%rbx;  \n\t"
    "add  %2, %%rbx;  \n\t"
    "mov  %%rbx, %%rcx \n\t"
    : "=c" (result)  /* vystupni operand */
    : "r" (x), "r" (y) /* dva vstupni operandy */
    : "%rbx"      /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%Ld\n", result);

  return 0;
}

Výsledek transformace provedené překladačem céčka vypadá takto:

    movq  x(%rip), %rax
    movq  y(%rip), %rdx
#APP
# 9 "test.c" 1
    mov  %rax, %rbx;  
    add  %rdx, %rbx;  
    mov  %rbx, %rcx 
    
# 0 "" 2
#NO_APP
    movq  %rcx, %rax
    movq  %rax, result(%rip)

Na začátku vidíme automaticky vygenerované instrukce pro umístění vstupních operandů do vybraných registrů (vybral si je sám překladač), dále pak vlastní výpočet a konečně uložení výsledku do proměnné result.

8. Explicitní určení registru pro výstupní operand

Opět můžeme trošku experimentovat a explicitně určit, že výstupní operand je uložen v registru RAX. Tím si ušetříme jednu instrukci MOV:

#include <stdio.h>

unsigned long long x = 10;
unsigned long long y = 20;
unsigned long long result;

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "mov  %1, %%rax;  \n\t"
    "add  %2, %%rax;  \n\t"
    : "=a" (result)  /* vystupni operand */
    : "r" (x), "r" (y) /* dva vstupni operandy */
    :         /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%Ld\n", result);

  return 0;
}

Výsledek transformace provedené překladačem céčka (bez zapnutých optimalizací) vypadá následovně:

    movq  x(%rip), %rax
    movq  y(%rip), %rdx
#APP
# 9 "test.c" 1
    mov  %rax, %rbx;  
    add  %rdx, %rbx;  
    mov  %rbx, %rcx 
    
# 0 "" 2
#NO_APP
    movq  %rax, result(%rip)
    movq  result(%rip), %rax

9. Explicitní určení registrů pro vstupní operandy i výstupní operand

Pokračujme v našich úpravách dále. Nyní budeme požadovat, aby výstupní operand (součet) byl umístěn v registru RAX, první vstupní operand v registru RBX a druhý vstupní operand v registru RCX. Zápis bude vypadat následovně (připomeňme si tabulku ze šesté kapitoly):

#include <stdio.h>

unsigned long long x = 10;
unsigned long long y = 20;
unsigned long long result;

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "mov  %%rbx, %%rax;  \n\t"
    "add  %%rcx, %%rax;  \n\t"
    : "=a" (result)  /* vystupni operand */
    : "b" (x), "c" (y) /* dva vstupni operandy v registrech rbx a rcx */
    :         /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%Ld\n", result);

  return 0;
}

Výsledek transformace provedené překladačem céčka (bez zapnutých optimalizací) vypadá následovně:

    movq  x(%rip), %rax
    movq  y(%rip), %rdx
    movq  %rax, %rbx
    movq  %rdx, %rcx
#APP
# 9 "test.c" 1
    mov  %rbx, %rbx;  
    add  %rcx, %rbx;  
    mov  %rbx, %rcx 
    
# 0 "" 2
#NO_APP
    movq  %rax, result(%rip)
    movq  result(%rip), %rax

10. Stejný registr použitý pro vstupní i výstupní operand

Samozřejmě je možné – a často se s tím setkáme – použít jediný registr jak pro vstupní, tak i pro výstupní operand. Celý blok psaný v assembleru se nám v takovém případě zjednoduší na jedinou instrukci a navíc nebudeme muset specifikovat žádný pracovní registr:

#include <stdio.h>

unsigned long long x = 10;
unsigned long long y = 20;
unsigned long long result;

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "add  %%rbx, %%rax;  \n\t"
    : "=a" (result)  /* vystupni operand */
    : "a" (x), "b" (y) /* dva vstupni operandy v registrech rbx a rcx */
    :         /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%Ld\n", result);

  return 0;
}

11. Vliv optimalizací na generovaný kód

Velký vliv na výslednou podobu kódu mají optimalizace prováděné céčkovým překladačem. Ten sice nezasahuje do našeho kódu psaného v assembleru (což je samozřejmě dobře), ovšem přípravu operandů a uložení výsledků již může být optimalizováno. Předchozí příklad přeložený bez optimalizací vypadá takto:

    movq  x(%rip), %rax
    movq  y(%rip), %rdx
    movq  %rdx, %rbx
#APP
# 9 "asm_in_c_9.c" 1
    add  %rbx, %rax;  

# 0 "" 2
#NO_APP
    movq  %rax, result(%rip)
    movq  result(%rip), %rax

Výsledek překladu s volbou -O:

    movq  x(%rip), %rax
    movq  y(%rip), %rbx
#APP
# 9 "asm_in_c_9.c" 1
    add  %rbx, %rax;  

# 0 "" 2
#NO_APP
    movq  %rax, result(%rip)

Tento kód je již přímočarý a přesně odpovídá tomu, co jsme požadovali: vstupní operandy ulož do registrů RAX a RBX, proveď součet těchto registrů a následně ulož RAX do proměnné result.

12. Použití syntaxe používané firmou Intel

Poslední zajímavostí, o které se dnes zmíníme, je použití syntaxe firmy Intel. Tato syntaxe je podle mého názoru čitelnější, protože zmizí nepěkná procenta atd., navíc se prohodí operandy všech instrukcí. Tuto syntaxi můžeme použít:

#include <stdio.h>

unsigned long long x = 10;
unsigned long long y = 20;
unsigned long long result;

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "add  rax, rbx;  \n\t"
    : "=a" (result)  /* vystupni operand */
    : "a" (x), "b" (y) /* dva vstupni operandy v registrech rbx a rcx */
    :         /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%Ld\n", result);

  return 0;
}

Nesmíme však zapomenout při překladu použít volbu -masm=intel. Podoba výsledného transformovaného kódu se v tomto případě radikálně pozmění:

    mov   rax, QWORD PTR x[rip]
    mov   rdx, QWORD PTR y[rip]
    mov   rbx, rdx
#APP
# 9 "test.c" 1
    add  rax, rbx;  
    
# 0 "" 2
#NO_APP
    mov   QWORD PTR result[rip], rax

13. Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady byly, podobně jako v předchozích částech tohoto seriálu, společně s podpůrným skriptem připraveným pro jejich překlad, uloženy do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/presentations/. Všechny zmíněné příklady jsou určeny pro překladač GNU C:

# Soubor Odkaz do repositáře
1 asm_in_c_0.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_0.c
2 asm_in_c_1.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_1.c
3 asm_in_c_2.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_2.c
4 asm_in_c_3.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_3.c
5 asm_in_c_4.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_4.c
6 asm_in_c_5.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_5.c
7 asm_in_c_6.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_6.c
8 asm_in_c_7.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_7.c
9 asm_in_c_8.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_8.c
10 asm_in_c_9.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_9.c
11 asm_in_c_10.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/asm_in_c_10.c
12 Makefile https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c/Makefile

14. Odkazy na Internetu

 1. How to Use Inline Assembly Language in C Code
  https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Using-Assembly-Language-with-C.html#Using-Assembly-Language-with-C
 2. GCC-Inline-Assembly-HOWTO
  http://ibiblio.org/gferg/ldp/GCC-Inline-Assembly-HOWTO.html
 3. A Brief Tutorial on GCC inline asm (x86 biased)
  http://www.osdever.net/tutorials/view/a-brief-tutorial-on-gcc-inline-asm
 4. GCC Inline ASM
  http://locklessinc.com/articles/gcc_asm/
 5. Cortex-A35
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a35-processor.php
 6. Cortex-A53
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a53-processor.php
 7. Cortex-A57
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a57-processor.php
 8. Cortex-A72
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a72-processor.php
 9. Cortex-A73
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a73-processor.php
 10. System cally pro AArch64 na Linuxu
  https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/asm-generic/unistd.h
 11. Architectures/AArch64 (FedoraProject.org)
  https://fedoraproject.org/wiki/Architectures/AArch64
 12. SIG pro AArch64 (CentOS)
  https://wiki.centos.org/SpecialInterestGroup/AltArch/AArch64
 13. The ARMv8 instruction sets
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
 14. A64 Instruction Set
  https://developer.arm.com/products/architecture/instruction-sets/a64-instruction-set
 15. Switching between the instruction sets
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
 16. The A64 instruction set
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
 17. Introduction to ARMv8 64-bit Architecture
  https://quequero.org/2014/04/introduction-to-arm-architecture/
 18. MCU market turns to 32-bits and ARM
  http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1280803
 19. Cortex-M0 Processor (ARM Holdings)
  http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m0.php
 20. Cortex-M0+ Processor (ARM Holdings)
  http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m0plus.php
 21. ARM Processors in a Mixed Signal World
  http://www.eeweb.com/blog/arm/arm-processors-in-a-mixed-signal-world
 22. ARM Architecture (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture
 23. ARM Documentation: B, BL, BX, BLX, and BXJ
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0204j/Cihfddaf.html
 24. Branch and Call Sequences Explained
  https://community.arm.com/groups/processors/blog/2013/09/25/branch-and-call-sequences-explained
 25. Improving ARM Code Density and Performance
  New Thumb Extensions to the ARM Architecture Richard Phelan
 26. Aarch64 Register and Instruction Quick Start
  https://wiki.cdot.senecacollege.ca/wiki/Aarch64_Register_and_Instruction_Quick_Start
 27. Exploring AArch64 assembler – Chapter 1
  http://thinkingeek.com/2016/10/08/exploring-aarch64-assembler-chapter1/
 28. Exploring AArch64 assembler – Chapter 2
  http://thinkingeek.com/2016/10/08/exploring-aarch64-assembler-chapter-2/
 29. The ARM Processor Architecture
  http://www.arm.com/products/processors/technologies/instruction-set-architectures.php
 30. Thumb-2 instruction set
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0344c/Beiiegaf.html
 31. Introduction to ARM thumb
  http://www.eetimes.com/discussion/other/4024632/Introduction-to-ARM-thumb
 32. ARM, Thumb, and ThumbEE instruction sets
  http://www.keil.com/support/man/docs/armasm/armasm_CEGBEIJB.htm
 33. An Introduction to ARM Assembly Language
  http://dev.emcelettronica.com/introduction-to-arm-assembly-language
 34. Processors - ARM
  http://www.arm.com/products/processors/index.php
 35. The ARM Instruction Set
  http://simplemachines.it/doc/arm_inst.pdf
 36. ARM Architecture (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture
 37. C Functions Without Arguments
  https://eklitzke.org/c-functions-without-arguments
 38. GNU Assembler Examples
  http://cs.lmu.edu/~ray/notes/gasexamples/
 39. Simply FPU
  http://www.website.masmforum.com/tutorials/fptute/
 40. Art of Assembly language programming: The 80x87 Floating Point Coprocessors
  https://courses.engr.illinois.edu/ece390/books/artofasm/CH14/CH14-3.html
 41. Art of Assembly language programming: The FPU Instruction Set
  https://courses.engr.illinois.edu/ece390/books/artofasm/CH14/CH14-4.html
 42. INTEL 80387 PROGRAMMER'S REFERENCE MANUAL
  http://www.ragestorm.net/downloads/387intel.txt
 43. x86 Instruction Set Reference: FLD
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_100.html
 44. x86 Instruction Set Reference: FLD1/FLDL2T/FLDL2E/FLDPI/FLDLG2/FLDLN2/FLDZ
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_101.html
 45. x86 Instruction Set Reference: FLD
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_100.html
 46. x86 Instruction Set Reference: FST/FSTP
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_117.html
 47. x86 Instruction Set Reference: BTC
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_23.html
 48. x86 Instruction Set Reference: BTR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_24.html
 49. x86 Instruction Set Reference: BTS
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_25.html
 50. x86 Instruction Set Reference: BSF
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_19.html
 51. x86 Instruction Set Reference: BSR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_20.html
 52. x86 Instruction Set Reference: BSWAP
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_21.html
 53. x86 Instruction Set Reference: XCHG
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_328.html
 54. x86 Instruction Set Reference: SETcc
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_288.html
 55. X86 Assembly/Arithmetic
  https://en.wikibooks.org/wiki/X86_Assembly/Arithmetic
 56. Art of Assembly - Arithmetic Instructions
  http://oopweb.com/Assembly/Documents/ArtOfAssembly/Volume/Chapter_6/CH06-2.html
 57. The GNU Assembler Tutorial
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html
 58. The GNU Assembler - macros
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html#SEC109
 59. ARM subroutines & program stack
  http://www.toves.org/books/armsub/
 60. Generating Mixed Source and Assembly List using GCC
  http://www.systutorials.com/240/generate-a-mixed-source-and-assembly-listing-using-gcc/
 61. Calling subroutines
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.kui0100a/armasm_cihcfigg.htm
 62. ARM Assembly Language Programming
  http://peter-cockerell.net/aalp/html/frames.html
 63. ASM Flags
  http://www.cavestory.org/guides/csasm/guide/asm_flags.html
 64. Status Register
  https://en.wikipedia.org/wiki/Status_register
 65. Intel x86 JUMP quick reference
  http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html
 66. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 67. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 68. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 69. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 70. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 71. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 72. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 73. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 74. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 75. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 76. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 77. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 78. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 79. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 80. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 81. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 82. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 83. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 84. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 85. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 86. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 87. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 88. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 89. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 90. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 91. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 92. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 93. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 94. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 95. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 96. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 97. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 98. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 99. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016
 100. The 6502 overflow flag explained mathematically
  http://www.righto.com/2012/12/the-6502-overflow-flag-explained.html
 101. X86 Opcode and Instruction Reference
  http://ref.x86asm.net/coder32.html