Ve čtvrté části článku o použití assembleru (nejenom) v Linuxu se budeme zabývat technikami využívanými pro tvorbu podmínek a taktéž různých typů programových smyček v assembleru, což je problematika, která na většině v současnosti používaných mikroprocesorových architektur vyžaduje práci s takzvanými příznaky (či příznakovými bity).

Obsah

1. Podmíněné a nepodmíněné skoky jako základ pro realizaci rozvětvení a programových smyček

2. Strojové instrukce určené pro provedení skoku na architekturách i386 a x86_64

3. Základní příznakové bity na architekturách i386 a x86_64

4. Vybrané instrukce pro podmíněné skoky založené na testování příznakových bitů

5. Použití instrukcí DEC a JZN pro implementaci počítané programové smyčky

6. Odlišná realizace počítané smyčky s instrukcemi DEC, JZ a JMP

7. Praktický příklad – jednoduchá počítaná programová smyčka

8. Další praktický příklad – počítaná programová smyčka s testem na začátku

9. Použití instrukce CMP v součinnosti s podmíněným skokem

10. Praktický příklad – počítaná smyčka s volitelným začátkem a koncem

11. Repositář s demonstračními příklady

12. Odkazy na Internetu

1. Podmíněné a nepodmíněné skoky jako základ pro realizaci rozvětvení a programových smyček

Velmi důležitým typem strojových instrukcí, které v různé podobě najdeme prakticky u všech modelů mikroprocesorů (resp. přesněji řečeno u mikroprocesorů všech dnes rozšířených mikroprocesorových architektur), jsou instrukce provádějící skoky na nějakou adresu v operační paměti. Implementace skoku není, alespoň na první pohled a u jednodušších architektur bez instrukční pipeline, vlastně nijak složitá, protože se v případě použití absolutní adresy dosadí hodnota z operačního kódu instrukce do registru PC a v případě použití relativní adresy se tato hodnota (nazývaná někdy poněkud nepřesně offset) přičte k aktuální hodnotě registru PC. Relativní adresa je v tomto případě v kódu instrukce uložena se znaménkem, proto se skok může provést dozadu i dopředu (ostatně právě použití relativní adresy uvidíme v dále popisovaných demonstračních příkladech).

Skoky většinou dělíme podle jednoho kritéria (formy zápisu adresy) na absolutní a relativní a podle kritéria druhého (za jakým okolností se skok provede) na skoky podmíněné a nepodmíněné. V závislosti na použité instrukční sadě jsou možné různé kombinace, typicky však u většiny mikroprocesorů nalezneme kombinace nepodmíněný absolutní skok, nepodmíněný relativní skok a podmíněný relativní skok. Skoky nepodmíněné jsou jednodušší a svou podstatou odpovídají příkazu goto známého z některých programovacích jazyků a také z mnoha článků, ve kterých autoři mnohdy bez hlubšího zamyšlení se nad původní myšlenkou opakují, že by se goto nemělo při strukturovaném programování používat :-). V assembleru se však skoky vesele používají, neboť právě pomocí nich se vytváří základní konstrukce strukturovaného programování – podmínky a programové smyčky.

2. Strojové instrukce určené pro provedení skoku na architekturách i386 a x86_64

U architektury mikroprocesorů 32bitové řady i386 a taktéž 64bitové řady x86-64 je základní strojovou instrukcí určenou pro provedení nepodmíněného skoku instrukce nazvaná jednoduše a přímočaře JMP (což je, jak jste zajisté zjistili, mnemotechnická zkratka slova jump). V assembleru většinou za mnemotechnickou zkratkou jména instrukce následuje návěští (label), z něhož assembler odvodí reálnou adresu. Ukažme si typický špagetový kód vznikající nadbytečným použitím této instrukce:

# asmsyntax=as
 
# Ukazka spagetoveho kodu s instrukci typu JMP
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky
 
.intel_syntax noprefix
 
 
 
# Linux kernel system call table
sys_exit=1
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 
_start:
    jmp  l1
l4:   
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

l2:   jmp  l3

l1:   jmp  l2

l3:   jmp  l4

Překlad vypadá takto (skoky jsou zde relativní a tudíž velmi krátké – celá instrukce má délku pouhé dva bajty):

0000000000400078 <.text>
 400078:    eb 0e          jmp  0x400088 ; relativní skok vpřed
 40007a:    b8 01 00 00 00     mov  eax,0x1
 40007f:    bb 00 00 00 00     mov  ebx,0x0
 400084:    cd 80          int  0x80
 400086:    eb 02          jmp  0x40008a ; relativní skok o 3 adresy dál
 400088:    eb fc          jmp  0x400086 ; relativní skok zpět (druhá hodnota je se znaménkem)
 40008a:    eb ee          jmp  0x40007a ; relativní skok zpět (druhá hodnota je se znaménkem)

3. Základní příznakové bity na architekturách i386 a x86_64

Alternativně je možné použít i další způsoby adresování, čímž se například implementuje tabulka skoků (jedna z možných realizací stavového automatu) atd., ovšem tyto techniky pro účely dnešního článku prozatím nepotřebujeme znát. Mnohem zajímavější jsou podmíněné skoky, které se při programování v assembleru či ve strojovém kódu používají pro implementaci programových smyček while, do-while, for a taktéž konstrukcí typu if-then-else atd. Podmíněný skok je proveden či naopak neproveden na základě nějaké podmínky. Vzhledem k tomu, že pracujeme na té nejnižší programové úrovni, tj. na úrovni strojových instrukcí, není samozřejmě možné podmínku definovat nějakým složitým a sofistikovaným způsobem – musí se jednat o operaci, kterou mikroprocesor dokáže jednoduše a především dostatečně rychle zpracovat (i přesto představují skoky úzké místo v programech).

Z tohoto prostého důvodu – podmínky musí být realizovány dostatečně jednoduchým způsobem pro snadnou implementaci na čipu – jsou na mikroprocesorových architekturách i386 a x86-64 podmínky založeny na testování jednoho z takzvaných příznakových bitů, negací těchto bitů či dokonce jejich kombinací. Pokud z důvodu zjednodušení výkladu celé relativně rozsáhlé problematiky budeme ignorovat některé speciálnější příznaky a především pak rozdíly mezi hodnotami bez znaménka (unsigned) a se znaménkem (signed), můžeme zpočátku použít především příznaky nazvané Carry flag, Sign flag a Zero flag, tj. příznak přenosu, příznak záporného výsledku a příznak nulovosti. Význam těchto příznakových bitů se shrnut v následující tabulce:

Příznak Význam zkratky Poznámka
ZF zero flag výsledek předchozí operace je nulový
CF carry flag přenos (bezznaménková aritmetika)
SF sign flag výsledek je záporný (nastaven nejvyšší bit bajtu či slova)

V případě, že alespoň prozatím nebudeme brát v úvahu další příznakové bity, existuje šest základních variant podmíněného skoku, které jsou vypsány v tabulce v navazující kapitole. Ve chvíli, kdy podmínka není splněna (tj. testovaný příznakový bit má opačnou hodnotu než očekávanou), není skok proveden, tj. mikroprocesor instrukci skoku v podstatě ignoruje a pokračuje v načtení instrukce uvedené ihned za skokem (to, že mikroprocesor instrukci skoku ignoruje samozřejmě platí jen z pohledu logiky vytvářeného programu; samotné provedení instrukce muselo proběhnout a tudíž se program o několik strojových taktů pozdržel – i neprovedení podmíněného kroku si tedy vyžádalo svou cenu).

4. Vybrané instrukce pro podmíněné skoky založené na testování příznakových bitů

Strojové instrukce určené pro provedení podmíněných skoků jsou ve své základní variantě (existují pro ně totiž i jmenné aliasy) pojmenovány jednoduše a přímočaře – začínají písmenem J (jump), za nímž následuje volitelné písmeno N (negace) a jednoznaková zkratka příznaku. Instrukce JNC tedy znamená „proveď skok, pokud příznak Carry není nastaven“, zatímco instrukce JZ znamená „proveď skok pouze při nastavení příznaku Zero“:

Mnemotechnická zkratka instrukce Význam instrukce podmíněného skoku
JC podmíněný skok za předpokladu, že je nastaven příznak přenosu (Carry flag)
JNC podmíněný skok za předpokladu, že je vynulován příznak přenosu (Carry flag)
JZ podmíněný skok za předpokladu, že je nastaven příznak nulovosti (Zero flag)
JNZ podmíněný skok za předpokladu, že je vynulován příznak nulovosti (Zero flag)
JS podmíněný skok za předpokladu, že je nastaven příznak záporného výsledku (Sign flag)
JNS podmíněný skok za předpokladu, že je vynulován příznak záporného výsledku (Sign flag)

Jmenné aliasy:

Instrukce Alias
JZ JE
JNZ JNE
JC JB, JNAE
JNC JNB, JAE
JS nemá alias
JNS nemá alias

5. Použití instrukcí DEC a JZN pro implementaci počítané programové smyčky

V předchozí kapitole jsme si řekli, že podmíněné relativní skoky jsou použity pro implementaci programových smyček a podmínek. K tomuto účelu se podmíněné skoky prakticky vždy vhodně kombinují s některou instrukcí, která modifikuje jeden příznakový bit či dokonce větší množství příznakových bitů. Například jednoduchou počítanou programovou smyčku by bylo možné implementovat s využitím kombinace strojových instrukcí DEC a JNZ. Instrukce nazvaná DEC snižuje obsah specifikovaného pracovního registru o jedničku a současně nastavuje příznak nuly, tj. Zero flag (ZF), samozřejmě ovšem pouze za předpokladu, že ten pracovní registr, jehož hodnota se snižuje, skutečně dosáhl nulové hodnoty. Instrukce JNZ znamená podmíněný skok, který je proveden pouze tehdy, pokud příznak nuly není nastaven („jump if not zero“, viz též předchozí kapitolu).

Před samotným začátkem programové smyčky je samozřejmě nutné do pracovního registru nastavit potřebný počet opakování, který by měl být ideálně odlišný od nuly. Ostatně zkuste si sami odpovědět na otázku, co by se stalo v případě, kdy by pracovní registr použitý jako počitadlo, byl před vstupem do smyčky vynulovaný. Podívejme se nyní na způsob použití 32bitového registru EAX ve funkci počitadla. Vzhledem k tomu, že se testuje pouze nulovost registru po snížení jeho hodnoty o jedničku, může tato smyčka být provedena 0× až 232-1× (ignoruje se znaménko):

    MOV EAX, počet_opakování ; počet opakování smyčky
SMYCKA: příkaz 1         ; libovolné instrukce, jejichž celková
    příkaz 2         ; celková délka bloku musí být menší než cca 120 bytů
    ...           ; (kvůli omezení relativního skoku, pokud se délka překročí, použije se delší instrukce)
    ...
    ...
    příkaz X
    DEC EAX         ; snížení čítače smyčky o jedničku
    JNZ SMYCKA        ; přeloží se jako relativní skok

6. Odlišná realizace počítané smyčky s instrukcemi DEC, JZ a JMP

Podmínku ovšem můžeme naopak přesunout i na samotný začátek smyčky. Nyní se ovšem namísto instrukce pro podmíněný skok JNZ použije instrukce JZ v kombinaci s instrukcí nepodmíněného skoku JMP:

    MOV EAX, počet_opakování ; počet opakování smyčky
SMYCKA: DEC EAX         ; snížení čítače smyčky o jedničku
    JZ KONEC        ; přeloží se jako relativní skok
    příkaz 1         ; libovolné instrukce, jejichž celková
    příkaz 2         ; celková délka bloku musí být menší než cca 120 bytů
    ...           ; (kvůli omezení relativního skoku, pokud se délka překročí, použije se delší instrukce)
    ...
    ...
    příkaz X
    JMP SMYCKA        ; nepodmíněný skok na začátek smyčky

7. Praktický příklad – jednoduchá počítaná programová smyčka

Podívejme se nyní na způsob realizace velmi jednoduché počítané programové smyčky naprogramované v assembleru mikroprocesorů s architekturou i386 a x86_64 (používají se však pouze 32bitové registry). V tomto příkladu je dynamicky vytvořen buffer pro čtyřicet ASCII znaků. Do tohoto bufferu se v programové smyčce následně vypíše čtyřicet hvězdiček. Počitadlo smyčky je uloženo v 32bitovém pracovním registru EBX, adresa začátku bufferu v registru ECX a zapisovaný znak v osmibitovém pracovním registru AL (součást registru EAX). Řetězec čtyřiceti znaků je následně vypsán na standardní výstup nám již důvěrně známou funkcí sys_write:

# asmsyntax=as
 
# Testovaci program naprogramovany v assembleru GNU as
# - pocitana programova smycka
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky
 
.intel_syntax noprefix
 
 
# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4
 
# pocet opakovani znaku
rep_count=40
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss
    .lcomm buffer, rep_count   # rezervace bufferu pro vystup
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 
_start:
    mov  ecx, offset buffer   # zapis se bude provadet do tohoto bufferu
    mov  ebx, rep_count     # pocet opakovani znaku
    mov  al, '*'        # zapisovany znak
loop:
    mov  [ecx], al       # zapis znaku do bufferu
    inc  ecx          # uprava ukazatele do bufferu
    dec  ebx          # zmenseni pocitadla
    jnz  loop          # pokud jsme se nedostali k nule, skok na zacatek smycky
 
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, 1         # standardni vystup
    mov  ecx, offset buffer   # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, rep_count     # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

Překlad se provede takto:

as loop1.s -o loop1.o
ld -s loop1.o

Zajímavé bude se podívat na způsob překladu aplikace a na realizaci podmíněného skoku:

objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h a.out
a.out:   file format elf64-x86-64
architecture: i386:x86-64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0

Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000037 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .bss     00000030 00000000006000e8 00000000006000e8 000000e8 2**3
         ALLOC
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

00000000004000b0 <.text>:
 4000b0:    b9 e8 00 60 00     mov  ecx,0x6000e8
 4000b5:    bb 28 00 00 00     mov  ebx,0x28
 4000ba:    b0 2a          mov  al,0x2a
 4000bc:    67 88 01        mov  BYTE PTR [ecx],al
 4000bf:    ff c1          inc  ecx
 4000c1:    ff cb          dec  ebx
 4000c3:    75 f7          jne  0x4000bc
 4000c5:    b8 04 00 00 00     mov  eax,0x4
 4000ca:    bb 01 00 00 00     mov  ebx,0x1
 4000cf:    b9 e8 00 60 00     mov  ecx,0x6000e8
 4000d4:    ba 28 00 00 00     mov  edx,0x28
 4000d9:    cd 80          int  0x80
 4000db:    b8 01 00 00 00     mov  eax,0x1
 4000e0:    bb 00 00 00 00     mov  ebx,0x0
 4000e5:    cd 80          int  0x80

Poznámky:

 1. Podmíněný skok ve zdrojovém kódu realizujeme instrukcí JNZ, která se ve výpisu zobrazuje jako JNE, což je ovšem jen jmenný alias.
 2. Strojová instrukce pro podmíněný skok má délku pouhé dva bajty: 75 f7. První bajt je operační kód, druhý bajt pak číslo se znaménkem, které je větší než 0x7f, což naznačuje skok zpět.
 3. Pokud by tělo smyčky překročilo přibližně 120 bajtů, byla by instrukce pro skok delší (některé assemblery ovšem vypíšou varování či dokonce chybu a vyžadují explicitní použití „dlouhého“ skoku).

8. Další praktický příklad – počítaná programová smyčka s testem na začátku

V dalším demonstračním příkladu je ukázána počítaná programová smyčka, v níž se test na ukončení provádí na jejím začátku po odečtení jedničky od počitadla. Tento příklad je vlastně v mnoha ohledech totožný s příkladem předchozím, ovšem vzhledem k tomu, že změna stavu počitadla (snížení jeho hodnoty o jedničku) a následný test je proveden na začátku smyčky, je nutné při inicializaci počitadla do něj vložit hodnotu 41 a nikoli 40, jinak by se vytisklo pouze 39 hvězdiček následovaných ASCII znakem s kódem nula:

# asmsyntax=as
 
# Testovaci program naprogramovany v assembleru GNU as
# - pocitana programova smycka s testem na zacatku
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky
 
.intel_syntax noprefix
 
 
# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4
 
# pocet opakovani znaku
rep_count=40
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss
    .lcomm buffer, rep_count   # rezervace bufferu pro vystup
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 
_start:
    mov  ecx, offset buffer   # zapis se bude provadet do tohoto bufferu
    mov  ebx, rep_count+1    # pocet opakovani znaku+1 (protoze se dec+test provadi na zacatku)
    mov  al, '*'        # zapisovany znak
loop:
    dec  ebx          # zmenseni pocitadla
    jz  konec         # pokud jsme se dostali k nule, konec smycky
    mov  [ecx], al       # zapis znaku do bufferu
    inc  ecx          # uprava ukazatele do bufferu
    jmp  loop          # nepodmineny skok na zacatek smycky
konec:

    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, 1         # standardni vystup
    mov  ecx, offset buffer   # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, rep_count     # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

Překlad se provede takto:

as loop2.s -o loop2.o
ld -s loop2.o

Opět se podívejme na zpětný překlad (disassembling), aby bylo patrné, jakým způsobem se přeloží podmíněný i nepodmíněný skok:

objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h a.out
a.out:   file format elf64-x86-64
architecture: i386:x86-64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0

Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000039 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .bss     00000030 00000000006000f0 00000000006000f0 000000f0 2**3
         ALLOC
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

00000000004000b0 <.text>:
 4000b0:    b9 f0 00 60 00     mov  ecx,0x6000f0
 4000b5:    bb 29 00 00 00     mov  ebx,0x29
 4000ba:    b0 2a          mov  al,0x2a
 4000bc:    ff cb          dec  ebx
 4000be:    74 07          je   0x4000c7
 4000c0:    67 88 01        mov  BYTE PTR [ecx],al
 4000c3:    ff c1          inc  ecx
 4000c5:    eb f5          jmp  0x4000bc
 4000c7:    b8 04 00 00 00     mov  eax,0x4
 4000cc:    bb 01 00 00 00     mov  ebx,0x1
 4000d1:    b9 f0 00 60 00     mov  ecx,0x6000f0
 4000d6:    ba 28 00 00 00     mov  edx,0x28
 4000db:    cd 80          int  0x80
 4000dd:    b8 01 00 00 00     mov  eax,0x1
 4000e2:    bb 00 00 00 00     mov  ebx,0x0
 4000e7:    cd 80          int  0x80

Poznámky:

 1. Podmíněný skok ve zdrojovém kódu realizujeme instrukcí JZ, která se ve výpisu zobrazuje jako JE, což je opět pouze jmenný alias.
 2. Strojová instrukce pro podmíněný skok má znovu délku pouhé dva bajty a z druhého bajtu (0x07) vidíme, že je proveden skok vpřed (o osm bajtů počítáno od začátku skoku).
 3. Pokud by tělo smyčky překročilo přibližně 120 bajtů, byla by instrukce pro skok delší (některé assemblery ovšem vypíšou varování či dokonce chybu a vyžadují explicitní použití „dlouhého“ skoku).
 4. Nepodmíněný skok je taktéž realizován s použitím relativní adresy, takže délka této instrukce je pouhé dva bajty. Druhý bajt instrukce je větší než 0x7f, takže se jedná o skok zpět.

9. Použití instrukce CMP v součinnosti s podmíněným skokem

Společně s podmíněnými skoky se velmi často používá doposud nepopsaná instrukce nazvaná CMP (mnemotechnická zkratka od slova compare). V podstatě se jedná o běžné celočíselné odečítání, tj. o instrukci nazvanou SUB, ovšem s tím důležitým rozdílem, že výsledek, tj. samotný rozdíl, není nikam zapsán, což znamená, že se obsah běžných pracovních registrů provedením této instrukce nezmění. Na první pohled může vypadat tato instrukce nesmyslně – proč se vůbec mají odečítat dvě hodnoty, když se výsledek hned zapomene? Ovšem samotný výsledek není ve skutečnosti vše, protože při odečítání si mikroprocesor v příznakových registrech zapamatuje i to, zda byla odečítaná čísla shodná (tehdy se nastaví Zero flag na jedničku) či zda byla druhá hodnota větší než hodnota první (příznak Carry flag bude v tomto případě roven jedné).

Instrukce CMP akceptuje různé typy operandů; může se jednat o běžné pracovní registry, ovšem použít lze i konstanty či obsah získaný ze zvolené adresy operační paměti. V následující tabulce si ukážeme, jaké příznaky se nastaví při provedení různých variant funkce CMP:

První operand Druhý operand Zero flag Carry flag Význam
00 00 1 0 obě hodnoty jsou shodné
42 42 1 0 obě hodnoty jsou shodné
20 10 0 0 první hodnota je větší (nedošlo k přenosu)
10 20 0 1 druhá hodnota je větší (došlo k přenosu)

Poznámka: ve skutečnosti by v tomto případě (odečítání a porovnávání) bylo korektnější mluvit o takzvané výpůjčce (borrow) a nikoli o přenosu (carry).

Z těchto příkladů současně nepřímo vyplývá i to, jak můžeme příznakové bity použít. Jestliže je zapotřebí testovat dvě hodnoty na rovnost, postačí zjistit, zda je Zero flag nastavený na jedničku (ostatně i z tohoto důvodu má podmíněný skok JZ alias JE – jump if equal). Pokud potřebujeme otestovat, jestli je první hodnota menší než druhá, lze zjistit hodnotu příznaku Carry flag atd. Test na nulovou hodnotu lze provést odečtením nuly – výsledek bude uložen v Zero flagu (ve skutečnosti se ovšem tento test většinou neprovádí, protože i některé další instrukce dokážou nastavit tento příznak automaticky a vlastně „mimochodem“). Podobně je tomu u testování, zda je hodnota kladná či záporná. Podívejme se na několik možností použití:

; test na rovnost dvou hodnot
MOV EAX, hodnota 1
MOV EBX, hodnota 2
CMP EAX, EBX
JZ JE_ROVNO  ; skok na kód provedený v případě rovnosti
JNZ NENI_ROVNO ; skok na kód provedený v případě nerovnosti
; zjištění relace dvou čísel
MOV EAX, hodnota 1
MOV EBX, hodnota 2
CMP EAX, EBX
JNC EAX_JE_VETSI_NEBO_ROVNO_EBX
JC EAX_JE_MENSI_NEZ_EBX
; test na nulovost
MOV EAX, hodnota
SUB EBX,EBX    ; vynulování registru EBX (lze i XOR EBX,EBX)
CMP EAX,EBX
JZ EAX_JE_NULOVE
; test na nulovost
MOV EAX, hodnota
CMP EAX,0
JZ EAX_JE_NULOVE
; test na kladnou či zápornou hodnou
MOV EAX, hodnota
CMP EAX,0
JS EAX_JE_ZAPORNE

10. Praktický příklad – počítaná smyčka s volitelným začátkem a koncem

Dnešní poslední demonstrační příklad opět ukazuje realizaci počítané programové smyčky, tentokrát se ovšem ve smyčce vytváří řetězec obsahující znaky od 'a' do 'z'. Pro test na ukončení smyčky se používá kombinace instrukcí CMP+JNZ pro porovnání, zda aktuálně zapisovaný znak nepřekročil hodnotu 'z' (v předchozích příkladech se prováděl test na nulu). Povšimněte si, že se ve zdrojovém kódu mohou zapisovat i složitější konstantní výrazy typu 'z'+1 či dokonce 'z'-'a'+1:

# asmsyntax=as
 
# Testovaci program naprogramovany v assembleru GNU as
# - smycka vyuzivajici instrukci CMP
# - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky
 
.intel_syntax noprefix
 
 
# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4
 
# pocet opakovani znaku
rep_count='z'-'a'+1
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss
    .lcomm buffer, rep_count   # rezervace bufferu pro vystup
 
 
 
#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 
_start:
    mov  ecx, offset buffer   # zapis se bude provadet do tohoto bufferu
    mov  al, 'a'        # kod prvniho zapisovaneho znaku
loop:
    mov  [ecx], al       # zapis znaku do bufferu
    inc  al           # ASCII kod dalsiho znaku
    inc  ecx          # uprava ukazatele do bufferu
    cmp  al, 'z'+1       # ma se smycka ukoncit?
    jnz  loop          # pokud jsme neprekrocili kod 'z', opakovat smycku
 
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, 1         # standardni vystup
    mov  ecx, offset buffer   # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, rep_count     # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu
 
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

Překlad se provede následovně:

as loop3.s -o loop3.o
ld -s loop3.o

Zpětný překlad (disassembling) prozradí způsob překladu:

objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h a.out
a.out:   file format elf64-x86-64
architecture: i386:x86-64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0

Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000034 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .bss     00000020 00000000006000e8 00000000006000e8 000000e8 2**3
         ALLOC
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

00000000004000b0 <.text>:
 4000b0:    b9 e8 00 60 00     mov  ecx,0x6000e8
 4000b5:    b0 61          mov  al,0x61
 4000b7:    67 88 01        mov  BYTE PTR [ecx],al
 4000ba:    fe c0          inc  al
 4000bc:    ff c1          inc  ecx
 4000be:    3c 7b          cmp  al,0x7b
 4000c0:    75 f5          jne  0x4000b7
 4000c2:    b8 04 00 00 00     mov  eax,0x4
 4000c7:    bb 01 00 00 00     mov  ebx,0x1
 4000cc:    b9 e8 00 60 00     mov  ecx,0x6000e8
 4000d1:    ba 1a 00 00 00     mov  edx,0x1a
 4000d6:    cd 80          int  0x80
 4000d8:    b8 01 00 00 00     mov  eax,0x1
 4000dd:    bb 00 00 00 00     mov  ebx,0x0
 4000e2:    cd 80          int  0x80

Díky tomu, že zapisovaný znak je uložený v osmibitovém registru AL, je zvýšení tohoto registru o jedničku a test na mezní hodnotu realizován velmi krátkými strojovými instrukcemi inc al a cmp al, 0x7b.

11. Repositář s demonstračními příklady

Všechny čtyři dnes popisované demonstrační příklady byly společně s podpůrnými skripty určenými pro překlad či naopak pro disassembling uloženy do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/presentations/. Všechny dnešní příklady jsou, na rozdíl od některých příkladů vysvětlených minule a předminule, určené pro GNU Assembler a používají „Intel“ syntaxi. Následuje tabulka s odkazy na zdrojové kódy příkladů i na již zmíněné podpůrné skripty:

Špagetový kód realizovaný instrukcí nepodmíněného skoku JMP

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 jumps.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/14_spaghetti_code/jumps.s
2 assemble skript pro překlad na i386/x86_64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/14_spaghetti_code/assemble
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/14_spaghetti_code/disassemble

Počítaná programová smyčka s testem prováděným na začátku

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 loop1.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/11_gas_loop/loop1.s
2 assemble skript pro překlad na i386/x86_64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/11_gas_loop/assemble
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/11_gas_loop/disassemble

Počítaná programová smyčka s testem prováděným na konci

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 loop2.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/12_gas_loop/loop2.s
2 assemble skript pro překlad na i386/x86_64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/12_gas_loop/assemble
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/12_gas_loop/disassemble

Počítaná smyčka s volitelným začátkem a koncem

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 loop3.s program pro GNU Assembler https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/13_gas_loop/loop3.s
2 assemble skript pro překlad na i386/x86_64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/13_gas_loop/assemble
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/13_gas_loop/disassemble

12. Odkazy na Internetu

 1. Intel x86 JUMP quick reference
  http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html
 2. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 3. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 4. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 5. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 6. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 7. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 8. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 9. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 10. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 11. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 12. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 13. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 14. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 15. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 16. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 17. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 18. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 19. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 20. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 21. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 22. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 23. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 24. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 25. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 26. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 27. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 28. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 29. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 30. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 31. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 32. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 33. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 34. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 35. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016