Ve třetí části článku o použití assembleru v Linuxu si ukážeme složitější program reagující na uživatelský vstup. Tento program bude napsán v několika variantách – pro architekturu i386/x86_64, dále pro architektury s/390 a s/390x a nezapomeneme ani na původní 32bitovou architekturu ARM, protože právě u této stále oblíbené architektury má význam se assemblerem podrobněji zabývat kvůli velké popularitě různých jednodeskových mikropočítačů. A právě u architektury ARM se seznámíme s problematikou práce s 32bitovými konstantami.

Obsah

1. Použití assembleru v Linuxu: problematika systémové funkce sys_read

2. Služba sys_read: přečtení sekvence bajtů ze souboru specifikovaného deskriptorem

3. Program, který přečte a vytiskne vstup od uživatele: verze pro GNU Assembler pro architekturu x86_64

4. Konverze programu pro architekturu s/390

5. Druhá konverze programu, tentokrát pro architekturu s/390x

6. Konverze programu pro architekturu ARM

7. Specifika původní instrukční sady ARM a způsob řešení adresování v assembleru

8. Výsledná podoba přeloženého binárního kódu pro ARM

9. Přepis programu pro čtení vstupu od uživatele do syntaxe NASMu

10. Otestování programu a zjištění některých problémů

11. Repositář s demonstračními příklady

12. Odkazy na Internetu

1. Použití assembleru v Linuxu: problematika systémové funkce sys_read

Ve třetí části seriálu o použití assembleru (jazyka symbolických adres) při tvorbě aplikací pro Linux navážeme na první i druhý díl, protože dokončíme problematiku volání služeb jádra (syscalls). Ukážeme si několik verzí jednoduchého programu, který budeme postupně vylepšovat a hledat v něm chyby. Tento program bude vyhotoven v několika variantách. První varianta bude připravena pro procesory s architekturou i386/x86_64, další dvě varianty pak pro architektury s/390 a s/390x a nejzajímavější bude pravděpodobně varianta určená pro 32bitové mikroprocesory s architekturou ARM. Zde si ukážeme několik zvláštností vyplývajících z RISCové instrukční sady těchto mikroprocesorů a tím i z nemožnosti zapsat do jediné instrukce plnou 32bitovou adresu.

Pro připomenutí si ještě jednou uveďme tabulku se základními funkcemi jádra Linuxu, které budeme volat z programů napsaných v assembleru. První funkce nazvaná sys_exit je nejjednodušší, protože pouze program ukončí a předá shellu návratový kód. Tuto funkci musíme zavolat na konci každého programu. Funkce pojmenovaná sys_read slouží pro čtení z otevřeného souboru (například ze standardního vstupu), zatímco funkce nazvaná sys_write naopak dokáže zapsat data do otevřeného souboru (například do standardního či chybového výstupu):

Syscall Číslo Význam
sys_exit 1 ukončení procesu
sys_read 3 čtení přes deskriptor souboru (například standardního vstupu)
sys_write 4 zápis přes deskriptor souboru (například do standardního výstupu)

03

Obrázek 1: Program „Hello world!“ naprogramovaný v GNU Assembleru pro i386.

2. Služba sys_read: přečtení sekvence bajtů ze souboru specifikovaného deskriptorem

Podívejme se nyní podrobněji na systémovou funkci nazvanou sys_read, která je sice „opakem“ funkce sys_write, ovšem při jejím programování si musíme dát větší pozor na to, aby nedošlo k přepsání jiné oblasti paměti, než jakou jsme alokovali pro vstup od uživatele. Systémová funkce sys_read vyžaduje několik parametrů, jejichž význam je vypsán v navazující tabulce:

Parametr Obsah Registr (i386) Registr (ARM 32bit) Registr (s/390)
číslo syscallu sys_read=3 eax r7 1
číslo file deskriptoru std_input=0 ebx r0 2
adresa bufferu adresa ecx r1 3
max.délka vstupu počet bajtů edx r2 4

Poznámka: buffer je typicky alokován v .data sekci a musí být dostatečně rozsáhlý, aby nedošlo k přepsání dalších dat.

Tato funkce v případě úspěchu vrátí počet přečtených bajtů v registru eax/r7/1, takže lze provést test, kolik bajtů bylo ve skutečnosti přečteno, zda byl vůbec nějaký vstup přečten či zda došlo k nějaké chybě. My dnes pro jednoduchost budeme předpokládat, že čtení ze standardního vstupu proběhne vždy bez chyby, což je možná příliš optimistické, ale prozatím nevíme, jak se v assembleru provádí testy a rozeskoky (větvení).

04

Obrázek 2: Program „Hello world!“ naprogramovaný v GNU Assembleru pro i386, tentokrát při použití Intel syntaxe.

3. Program, který přečte a vytiskne vstup od uživatele: verze pro GNU Assembler pro architekturu x86_64

Program, který si dnes ukážeme, se skládá z několika částí:

 1. Vytištění první zprávy uživateli: „Enter your name: “ (i s mezerou na konci, ovšem bez odřádkování)
 2. Přečtení sekvence bajtů (jména) ze standardního vstupu
 3. Vytištění druhé zprávy uživateli: „Hello “ (i s mezerou na konci, ovšem bez odřádkování)
 4. Vytištění jména získaného od uživatele
 5. Ukončení aplikace

Pro krok číslo 1, 3 a 4 se používá funkce sys_write, pro krok číslo 2 funkce sys_read a konečně pro krok číslo 5 funkce sys_exit.

V programu se objevuje novinka, se kterou jsme se doposud ještě nesetkali – je to deklarace bufferu umístěného v sekci .bss. Tato sekce byla v předchozích programech prázdná, protože jsme používali jen sekci .data pro inicializovaná data (například řetězce) a sekci .text pro vlastní strojový kód. Sekce .bss je zvláštní tím, že její obsah nemusí být ukládán do výsledného binárního souboru, takže se vlastně jedná o obdobu haldy. My zde vytvoříme místo pro buffer s maximálně padesáti bajty deklarací .lcomm input, 50:

# asmsyntax=as

# Aplikace pro precteni dat ze standardniho vstupu
# naprogramovana v assembleru GNU as - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit = 1
sys_read = 3
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data

message1:
    .ascii "Enter your name: "     # string, ktery NENI ukoncen nulou
    message1len = $ - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .ascii "Hello "          # string, ktery NENI ukoncen nulou
    message2len = $ - message2     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss
    .lcomm input, 50         # rezervace 50 bajtu pro vstup#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start           # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    # tisk prvni zpravy (vyzvy)
    mov  eax, sys_write        # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output       # standardni vystup
    mov  ecx, offset message1     # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, message1len       # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  0x80             # volani Linuxoveho kernelu

    # precteni vstupu od uzivatele
    mov  eax, sys_read        # cislo syscallu pro funkci "read"
    mov  ebx, std_input        # standardni vstup
    mov  ecx, offset input      # adresa bufferu
    mov  edx, 50           # maximalni delka zpravy
    int  0x80             # volani Linuxoveho kernelu

    # tisk druhe zpravy (zacatek odpovedi)
    mov  eax, sys_write        # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output       # standardni vystup
    mov  ecx, offset message2     # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, message2len       # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  0x80             # volani Linuxoveho kernelu

    # tisk vstupu od uzivatele
    mov  eax, sys_write        # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output       # standardni vystup
    mov  ecx, offset input      # adresa bufferu
    mov  edx, 50           # delka (max delka)
    int  0x80             # volani Linuxoveho kernelu

    mov  eax, sys_exit        # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0            # exit code = 0
    int  0x80             # volani Linuxoveho kernelu

Překlad proběhne stejným způsobem, jaký již známe z předchozích dílů:

as read_input.s -o read_input.o
ld -s read_input.o

Pokud vás zajímá obsah vytvořeného souboru (měl by), je to velmi snadné (povšimněte si přepínače -M intel-mnemonic:

objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h a.out
a.out:   file format elf64-x86-64
architecture: i386:x86-64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0

Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000064 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .data     00000017 0000000000600114 0000000000600114 00000114 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 2 .bss     00000038 0000000000600130 0000000000600130 0000012b 2**3
         ALLOC
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

00000000004000b0 <.text>:
 4000b0:    b8 04 00 00 00     mov  eax,0x4
 4000b5:    bb 01 00 00 00     mov  ebx,0x1
 4000ba:    b9 14 01 60 00     mov  ecx,0x600114
 4000bf:    ba 11 00 00 00     mov  edx,0x11
 4000c4:    cd 80          int  0x80
 4000c6:    b8 03 00 00 00     mov  eax,0x3
 4000cb:    bb 00 00 00 00     mov  ebx,0x0
 4000d0:    b9 30 01 60 00     mov  ecx,0x600130
 4000d5:    ba 32 00 00 00     mov  edx,0x32
 4000da:    cd 80          int  0x80
 4000dc:    b8 04 00 00 00     mov  eax,0x4
 4000e1:    bb 01 00 00 00     mov  ebx,0x1
 4000e6:    b9 25 01 60 00     mov  ecx,0x600125
 4000eb:    ba 06 00 00 00     mov  edx,0x6
 4000f0:    cd 80          int  0x80
 4000f2:    b8 04 00 00 00     mov  eax,0x4
 4000f7:    bb 01 00 00 00     mov  ebx,0x1
 4000fc:    b9 30 01 60 00     mov  ecx,0x600130
 400101:    ba 32 00 00 00     mov  edx,0x32
 400106:    cd 80          int  0x80
 400108:    b8 01 00 00 00     mov  eax,0x1
 40010d:    bb 00 00 00 00     mov  ebx,0x0
 400112:    cd 80          int  0x80

Povšimněte si dvou maličkostí:

 1. Obě zprávy vypisované uživateli jsou uloženy na adresách 0x600114 a 0x600125 ležících v sekci .data (viz části „sections“)
 2. Naproti tomu buffer začíná na adrese 0x600130, která již náleží do sekce .bss

4. Konverze programu pro architekturu s/390

Podobně jako v minulé části, i v části dnešní si uvedeme přepis výše uvedeného programu na architekturu s/390. Tuto konverzi opět provedl Dan Horák, kterému tímto děkuji, a kromě odlišného instrukčního souboru, pojmenování registrů a adresování bufferu i zpráv je vlastně zbytek celé aplikace stejný, což je o to překvapivější, že architektura s/390 je od dnes pravděpodobně nejběžnější architektury i386/x86_64 velmi odlišná (ovšem podobnost programů je mj. způsobena i tím, že stále pouze voláme funkce jádra systému a neprovádíme žádné složitější operace):

# asmsyntax=as

# Aplikace pro precteni dat ze standardniho vstupu
# naprogramovana v assembleru GNU as.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky
#    Dan Horák


# Linux kernel system call table
sys_exit = 1
sys_read = 3
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data

message1:
    .ascii "Enter your name: "     # string, ktery NENI ukoncen nulou
    message1len = . - message1     # delka prvni zpravy

message2:
    .ascii "Hello "          # string, ktery NENI ukoncen nulou
    message2len = . - message2     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss
    .lcomm input, 50         # rezervace 50 bajtu pro vstup#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start           # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    basr 13,0             # nastaveni literal poolu
.L0:  ahi  13,.LT0-.L0

    # tisk prvni zpravy (vyzvy)
    la  1,sys_write         # cislo syscallu pro funkci "write"
    la  2,std_output         # standardni vystup
    l   3,.LC1-.LT0(13)       # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    la  4,message1len        # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

    # precteni vstupu od uzivatele
    la  1,sys_read          # cislo syscallu pro funkci "read"
    la  2,std_input         # standardni vstup
    l   3,.LC3-.LT0(13)       # adresa bufferu
    la  4,50             # maximalni delka zpravy
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

    # tisk druhe zpravy (zacatek odpovedi)
    la  1,sys_write         # cislo syscallu pro funkci "write"
    la  2,std_output         # standardni vystup
    l   3,.LC2-.LT0(13)       # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    la  4,message2len        # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

    # tisk vstupu od uzivatele
    la  1,sys_write         # cislo syscallu pro funkci "write"
    la  2,std_output         # standardni vystup
    l   3,.LC3-.LT0(13)       # adresa bufferu
    la  4,50             # delka (max delka)
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

    la  1,sys_exit          # cislo sycallu pro funkci "exit"
    la  2,0             # exit code = 0
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

# literal pool
.LT0:
.LC1:  .long  message1
.LC2:  .long  message2
.LC3:  .long  input

Překlad proběhne stejným způsobem, jaký již známe z předchozích dílů:

as -m31 read_input-s390.s -o read_input-s390.o
ld -melf_s390 -s read_input-s390.o

(povšimněte si nutnosti použití přepínače -m31, určující mj. i použití 31bitových adres)

5. Druhá konverze programu, tentokrát pro architekturu s/390x

Verze pro 64bitovou architekturu s/390x, kterou taktéž naprogramoval Dan Horák, se již prakticky nijak neliší od „intelácké“ varianty, samozřejmě pokud vezmeme v úvahu rozdílnou instrukční sadu a jinak pojmenované registry (viz též vizuální porovnání na konci této kapitoly):

# asmsyntax=as

# Aplikace pro precteni dat ze standardniho vstupu
# naprogramovana v assembleru GNU as.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky
#    Dan Horák


# Linux kernel system call table
sys_exit = 1
sys_read = 3
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data

message1:
    .ascii "Enter your name: "     # string, ktery NENI ukoncen nulou
    message1len = . - message1     # delka prvni zpravy

    .align 2              # musime zajistit zarovnani pro instrukci larl
message2:
    .ascii "Hello "          # string, ktery NENI ukoncen nulou
    message2len = . - message2     # delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss
    .lcomm input, 50         # rezervace 50 bajtu pro vstup#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start           # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    # tisk prvni zpravy (vyzvy)
    la  1,sys_write         # cislo syscallu pro funkci "write"
    la  2,std_output         # standardni vystup
    larl 3,message1          # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    la  4,message1len        # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

    # precteni vstupu od uzivatele
    la  1,sys_read          # cislo syscallu pro funkci "read"
    la  2,std_input         # standardni vstup
    larl 3,input           # adresa bufferu
    la  4,50             # maximalni delka zpravy
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

    # tisk druhe zpravy (zacatek odpovedi)
    la  1,sys_write         # cislo syscallu pro funkci "write"
    la  2,std_output         # standardni vystup
    larl 3,message2          # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    la  4,message2len        # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

    # tisk vstupu od uzivatele
    la  1,sys_write         # cislo syscallu pro funkci "write"
    la  2,std_output         # standardni vystup
    larl 3,input           # adresa bufferu
    la  4,50             # delka (max delka)
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

    la  1,sys_exit          # cislo sycallu pro funkci "exit"
    la  2,0             # exit code = 0
    svc  0              # volani Linuxoveho kernelu

Překlad pro architekturu s/390x zařídí tyto dva příkazy:

as read_input-s390x.s -o read_input-s390x.o
ld -s read_input-s390x.o

Pro ilustraci se podívejme na rozdíl mezi variantou pro procesory Intel a s/390x:

03

Obrázek 3: Rozdíl mezi variantou programu pro architekturu i386/x86-64 a s/390x (deklarace).

04

Obrázek 4: Rozdíl mezi variantou programu pro architekturu i386/x86-64 a s/390x (vlastní instrukce).

6. Konverze programu pro architekturu ARM

Další konverze zdrojového kódu určeného původně pro architekturu i386 bude provedena pro stále velmi populární 32bitovou architekturu ARM, tj. například pro oblíbené jednodeskové mikropočítače Raspberry Pi. Ve zdrojovém kódu si povšimněte několika změn, především použití znaku . (tečka) namísto $ (dolar) pro vyjádření aktuální adresy. Dále se odlišně zapisují komentáře, a to s využitím zavináče. Pro načtení adresy řetězce či bufferu se využívá instrukce ldr a namísto klíčového slova offset si v GNU Assembleru pro procesory ARM vystačíme se znakem = (rovná se), jehož přesný význam je vysvětlen v navazujícím textu. Podobně, jako je tomu u architektury s/390, i zde se pro zavolání služby jádra používá instrukce pojmenovaná svc (service). Výsledná podoba upraveného programu vypadá následovně:

# asmsyntax=as

# Aplikace pro precteni dat ze standardniho vstupu
# naprogramovana v assembleru GNU as - priklad pro ARM Thumb
#
# Autor: Pavel Tisnovsky# Linux kernel system call table
sys_exit = 1
sys_read = 3
sys_write = 4

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data

message1:
    .ascii "Enter your name: "     @ string, ktery NENI ukoncen nulou
    message1len = . - message1     @ delka prvni zpravy

message2:
    .ascii "Hello "          @ string, ktery NENI ukoncen nulou
    message2len = . - message2     @ delka druhe zpravy#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss
    .lcomm input, 50         @ rezervace 50 bajtu pro vstup#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start           @ tento symbol ma byt dostupny i z linkeru

_start:
    @ tisk prvni zpravy (vyzvy)
    mov  r7, $sys_write        @ cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  r0, $std_output       @ standardni vystup
    ldr  r1, =message1        @ adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  r2, $message1len       @ pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0              @ volani Linuxoveho kernelu

    @ precteni vstupu od uzivatele
    mov  r7, $sys_read        @ cislo syscallu pro funkci "read"
    mov  r0, $std_input        @ standardni vstup
    ldr  r1, =input          @ adresa bufferu
    mov  r2, $50           @ maximalni delka zpravy
    svc  0              @ volani Linuxoveho kernelu

    @ tisk druhe zpravy (zacatek odpovedi)
    mov  r7, $sys_write        @ cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  r0, $std_output       @ standardni vystup
    ldr  r1, =message2        @ adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  r2, $message2len       @ pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0              @ volani Linuxoveho kernelu

    @ tisk vstupu od uzivatele
    mov  r7, $sys_write        @ cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  r0, $std_output       @ standardni vystup
    ldr  r1, =input          @ adresa bufferu
    mov  r2, $50           @ delka (max delka)
    svc  0              @ volani Linuxoveho kernelu

    mov  r7, $sys_exit        @ cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  r0, #0            @ exit code = 0
    svc  0              @ volani Linuxoveho kernelu

Překlad pro 32bitovou architekturu ARM zařídí tyto dva příkazy (spuštěné například na Raspberry Pi atd.):

as read_input-arm.s -o read_input-arm.o
ld -s read_input-arm.o

Pro ilustraci se podívejme na rozdíl mezi variantou pro procesory Intel a 32bitové procesory ARM:

05

Obrázek 5: Rozdíl mezi variantou programu pro architekturu i386/x86-64 a ARM (deklarace).

06

Obrázek 6: Rozdíl mezi variantou programu pro architekturu i386/x86-64 a ARM (vlastní instrukce).

7. Specifika původní instrukční sady ARM a způsob řešení adresování v assembleru

Podívejme se nyní na zpětný překlad (disassembling) strojového kódu pro 32bitové procesory ARM. Použijeme tento příkaz:

objdump -f -d -t -h a.out
a.out:   file format elf32-littlearm
architecture: armv4, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00008074

Sections:
Idx Name     Size   VMA    LMA    File off Algn
 0 .text     00000068 00008074 00008074 00000074 2**2
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .data     00000017 000100dc 000100dc 000000dc 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 2 .bss     00000038 000100f8 000100f8 000000f3 2**3
         ALLOC
 3 .ARM.attributes 00000014 00000000 00000000 000000f3 2**0
         CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

00008074 <.text>:
  8074:    e3a07004    mov   r7, #4
  8078:    e3a00001    mov   r0, #1
  807c:    e59f104c    ldr   r1, [pc, #76]  ; 0x80d0
  8080:    e3a02011    mov   r2, #17
  8084:    ef000000    svc   0x00000000
  8088:    e3a07003    mov   r7, #3
  808c:    e3a00000    mov   r0, #0
  8090:    e59f103c    ldr   r1, [pc, #60]  ; 0x80d4
  8094:    e3a02032    mov   r2, #50 ; 0x32
  8098:    ef000000    svc   0x00000000
  809c:    e3a07004    mov   r7, #4
  80a0:    e3a00001    mov   r0, #1
  80a4:    e59f102c    ldr   r1, [pc, #44]  ; 0x80d8
  80a8:    e3a02006    mov   r2, #6
  80ac:    ef000000    svc   0x00000000
  80b0:    e3a07004    mov   r7, #4
  80b4:    e3a00001    mov   r0, #1
  80b8:    e59f1014    ldr   r1, [pc, #20]  ; 0x80d4
  80bc:    e3a02032    mov   r2, #50 ; 0x32
  80c0:    ef000000    svc   0x00000000
  80c4:    e3a07001    mov   r7, #1
  80c8:    e3a00000    mov   r0, #0
  80cc:    ef000000    svc   0x00000000
  80d0:    000100dc    ldrdeq r0, [r1], -ip
  80d4:    000100f8    strdeq r0, [r1], -r8
  80d8:    000100ed    andeq  r0, r1, sp, ror #1

Na výpisu si povšimněte dvou faktů:

 1. Všechny instrukce mají konstantní šířku čtyř bajtů (32 bitů), bez ohledu na typ instrukce (typická RISCová architektura).
 2. Na samotném konci programu se zdánlivě nachází tři nové „instrukce“, které v původním kódu nejsou obsaženy.

Oba dva fakty spolu souvisí:

Kvůli konstantní šířce všech instrukcí může být problematické uložení konstanty či adresy do některého pracovního registru. Problém je to logický a vlastně shodný pro všechny „klasické“ RISCové mikroprocesory: šířka pracovních registrů je 32 bitů a současně je šířka instrukcí taktéž 32 bitů, tudíž není možné, aby se v instrukci vedle operačního kódu nacházela i 32 bitová konstanta. Tvůrci dalších RISCových mikroprocesorů se s touto problematikou snažili vypořádat různým způsobem, například zavedli speciální instrukci pro naplnění horních šestnácti bitů registru, zatímco pro naplnění spodních šestnácti bitů bylo možné použít například instrukci ADD s konstantou a nulovým registrem R0 (zhruba takovýmto způsobem je tato problematika řešena na mikroprocesorech MIPS). U mikroprocesorů ARM se zdá, že jeho konstruktéři nechtěli „obětovat“ další tranzistory na podobné typy instrukcí, takže se pro načtení konstanty používá dvojice instrukcí se stejným formátem, jako mají ostatní aritmetické a logické instrukce:

# Instrukce Význam
1 MOV načtení osmibitové konstanty 0..255
2 MVN načtení osmibitové konstanty s negací -1..-256

To je samozřejmě pro mnoho účelů zcela nedostatečné, ovšem ve skutečnosti je možné tuto konstantu pomocí barrel shifteru posunout o sudý počet míst 0, 2, 4, .. 30, takže se ve skutečnosti celkový počet konstant zvyšuje na hodnotu 8192 z celkového množství kombinací 232. Aby programátoři mohli relativně snadno načíst libovolnou konstantu do zvoleného registru, nabízí většina assemblerů pro mikroprocesory ARM pseudoinstrukci LDR ve tvaru:

LDR Rx, =konstanta

Podle hodnoty použité konstanty se tato instrukce buď převede na instrukci MOV, alternativně MVN, nebo na instrukci LDR načítající konstantu uloženou někde v programovém kódu (například za tělem subrutiny, kde lze vyhradit prostor pomocí direktivy LTORG). Tato konstanta je potom adresována relativně k hodnotě registru PC, pouze je nutné dát pozor na to, že offset pro relativní adresování má pouze dvanáct bitů, takže tato konstanta nemůže být uložena příliš „daleko“ (na to ostatně upozorní assembler).

8. Výsledná podoba přeloženého binárního kódu pro ARM

Zkusme si nyní provést zpětný překlad (disassembling), ovšem s kódem, v němž zůstaly uloženy ladicí informace (při překladu i linkování se použit přepínač -g). Výsledek vypadá následovně:

a.out:   file format elf32-littlearm
architecture: armv4, flags 0x00000112:
EXEC_P, HAS_SYMS, D_PAGED
start address 0x00008074

Sections:
Idx Name     Size   VMA    LMA    File off Algn
 0 .text     00000068 00008074 00008074 00000074 2**2
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .data     00000017 000100dc 000100dc 000000dc 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
 2 .bss     00000038 000100f8 000100f8 000000f3 2**3
         ALLOC
 3 .ARM.attributes 00000014 00000000 00000000 000000f3 2**0
         CONTENTS, READONLY
 4 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 00000108 2**3
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 5 .debug_info  00000072 00000000 00000000 00000128 2**0
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 6 .debug_abbrev 00000014 00000000 00000000 0000019a 2**0
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 7 .debug_line  0000005b 00000000 00000000 000001ae 2**0
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
SYMBOL TABLE:
00008074 l  d .text 00000000 .text
000100dc l  d .data 00000000 .data
000100f8 l  d .bss  00000000 .bss
00000000 l  d .ARM.attributes    00000000 .ARM.attributes
00000000 l  d .debug_aranges 00000000 .debug_aranges
00000000 l  d .debug_info  00000000 .debug_info
00000000 l  d .debug_abbrev 00000000 .debug_abbrev
00000000 l  d .debug_line  00000000 .debug_line
00000000 l  df *ABS* 00000000 read_input-arm.o
00000001 l    *ABS* 00000000 sys_exit
00000003 l    *ABS* 00000000 sys_read
00000004 l    *ABS* 00000000 sys_write
00000000 l    *ABS* 00000000 std_input
00000001 l    *ABS* 00000000 std_output
000100dc l    .data 00000000 message1
00000011 l    *ABS* 00000000 message1len
000100ed l    .data 00000000 message2
00000006 l    *ABS* 00000000 message2len
000100f8 l   O .bss  00000032 input
00010130 g    .bss  00000000 _bss_end__
000100f3 g    .bss  00000000 __bss_start__
00010130 g    .bss  00000000 __bss_end__
00008074 g    .text 00000000 _start
000100f3 g    .bss  00000000 __bss_start
00010130 g    .bss  00000000 __end__
000100f3 g    .data 00000000 _edata
00010130 g    .bss  00000000 _endDisassembly of section .text:

00008074 <_start>:
  8074:    e3a07004    mov   r7, #4
  8078:    e3a00001    mov   r0, #1
  807c:    e59f104c    ldr   r1, [pc, #76]  ; 80d0 <_start+0x5c>
  8080:    e3a02011    mov   r2, #17
  8084:    ef000000    svc   0x00000000
  8088:    e3a07003    mov   r7, #3
  808c:    e3a00000    mov   r0, #0
  8090:    e59f103c    ldr   r1, [pc, #60]  ; 80d4 <_start+0x60>
  8094:    e3a02032    mov   r2, #50 ; 0x32
  8098:    ef000000    svc   0x00000000
  809c:    e3a07004    mov   r7, #4
  80a0:    e3a00001    mov   r0, #1
  80a4:    e59f102c    ldr   r1, [pc, #44]  ; 80d8 <_start+0x64>
  80a8:    e3a02006    mov   r2, #6
  80ac:    ef000000    svc   0x00000000
  80b0:    e3a07004    mov   r7, #4
  80b4:    e3a00001    mov   r0, #1
  80b8:    e59f1014    ldr   r1, [pc, #20]  ; 80d4 <_start+0x60>
  80bc:    e3a02032    mov   r2, #50 ; 0x32
  80c0:    ef000000    svc   0x00000000
  80c4:    e3a07001    mov   r7, #1
  80c8:    e3a00000    mov   r0, #0
  80cc:    ef000000    svc   0x00000000
  80d0:    000100dc    .word  0x000100dc
  80d4:    000100f8    .word  0x000100f8
  80d8:    000100ed    .word  0x000100ed

Povšimněte si, že nyní jsou poslední tři 32bitová slova korektně rozpoznána jako 32bitové konstanty (adresy řetězců a bufferu) a taktéž toho, že u instrukcí ldr je nyní přímo uvedeno, že se (relativně) adresují právě tyto konstanty. Načtení je tedy nepřímé – z adresy řekněme PC+0x60 (absolutně 0x80d4) je načtena 32bitová konstanta chápaná jako adresa řetězce či bufferu.

9. Přepis programu pro čtení vstupu od uživatele do syntaxe NASMu

Před dalšími úpravami a otestováním programu na platformě Intel (architektury i386 a x86_64) provedeme přepis celého programu do syntaxe kompatibilní s Netwide Assemblerem (NASM). Již z předchozího dílu víme, že samotný zápis je sice v mnoha ohledech odlišný (jiný formát komentářů či zápisů konstant, zjednodušení při práci s adresami), ovšem základní koncepty zůstávají (a musí zůstat) zachovány. Odlišnosti najdeme například v pojmenování konstant (equ), v adresování (není nutné používat slovo offset), v alokaci bufferu v sekci .bss pomocí pseudooperace resb (reserve bytes) a v jiném znaku určeném pro zápis jednořádkových komentářů:

; asmsyntax=nasm

; Aplikace pro precteni dat ze standardniho vstupu.
;
; Autor: Pavel Tisnovsky; Linux kernel system call table
sys_exit equ 1
sys_read equ 3
sys_write equ 4

; Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input equ 0
std_output equ 1;-----------------------------------------------------------------------------
section .data
    message1:  db 'Enter your name: '
    message1len equ $-message1    ; delka prvni zpravy

    message2:  db 'Hello '
    message2len equ $-message2    ; delka druhe zpravy;-----------------------------------------------------------------------------
section .bss
    input resb 50          ; rezervace 50 bajtu pro vstup;-----------------------------------------------------------------------------
section .text
    global _start           ; tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    ; tisk prvni zpravy (vyzvy uzivateli)
    mov  eax, sys_write       ; cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output       ; standardni vystup
    mov  ecx, message1        ; adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, message1len      ; pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  80h             ; volani Linuxoveho kernelu

    ; precteni vstupu od uzivatele
    mov  eax, sys_read        ; cislo syscallu pro funkci "read"
    mov  ebx, std_input       ; standardni vstup
    mov  ecx, input         ; adresa bufferu
    mov  edx, 50           ; maximalni delka zpravy
    int  80h             ; volani Linuxoveho kernelu

    ; tisk druhe zpravy (zacatek odpovedi)
    mov  eax, sys_write       ; cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output       ; standardni vystup
    mov  ecx, message2        ; adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, message2len      ; pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  80h             ; volani Linuxoveho kernelu

    ; tisk vstupu od uzivatele
    mov  eax, sys_write       ; cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, std_output       ; standardni vystup
    mov  ecx, input         ; adresa bufferu
    mov  edx, 50           ; delka (max delka)
    int  80h             ; volani Linuxoveho kernelu

    mov  eax, sys_exit        ; cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0           ; exit code = 0
    int  80h             ; volani Linuxoveho kernelu

Překlad a slinkování do 32bitového kódu určeného pro procesory řady i386:

nasm -felf32 read_input_1.asm
ld -s read_input_1.o

Překlad a slinkování do 64bitového kódu:

nasm -felf64 read_input_1.asm
ld -s read_input_1.o

07

Obrázek 7: Rozdíl mezi variantou programu vytvořenou v GNU Assembleru s variantou určenou pro Netwide Assembler (deklarace).

08

Obrázek 8: Rozdíl mezi variantou programu vytvořenou v GNU Assembleru s variantou určenou pro Netwide Assembler (vlastní instrukce).

10. Otestování programu a zjištění některých problémů

Pokud si jakýkoli z výše uvedených programů otestujeme, zjistíme, že nepracují zcela korektně. Zkusme otestování provést takto:

echo "test1" | ./a.out > check.txt
echo "test2" | ./a.out >> check.txt
echo "zprava, ktera musi byt delsi nez padesat znaku, predana programu" | ./a.out >> check.txt
echo "zaverecny test" | ./a.out >> check.txt

Výsledný soubor si prohlédneme včetně všech skrytých znaků:

xxd -g1 check.txt
0000000: 45 6e 74 65 72 20 79 6f 75 72 20 6e 61 6d 65 3a Enter your name:
0000010: 20 48 65 6c 6c 6f 20 74 65 73 74 31 0a 00 00 00  Hello test1....
0000020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 6e 74 65 72 20 79 .........Enter y
0000050: 6f 75 72 20 6e 61 6d 65 3a 20 48 65 6c 6c 6f 20 our name: Hello 
0000060: 74 65 73 74 32 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 test2...........
0000070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000090: 00 00 45 6e 74 65 72 20 79 6f 75 72 20 6e 61 6d ..Enter your nam
00000a0: 65 3a 20 48 65 6c 6c 6f 20 7a 70 72 61 76 61 2c e: Hello zprava,
00000b0: 20 6b 74 65 72 61 20 6d 75 73 69 20 62 79 74 20  ktera musi byt 
00000c0: 64 65 6c 73 69 20 6e 65 7a 20 70 61 64 65 73 61 delsi nez padesa
00000d0: 74 20 7a 6e 61 6b 75 2c 20 70 72 45 6e 74 65 72 t znaku, prEnter
00000e0: 20 79 6f 75 72 20 6e 61 6d 65 3a 20 48 65 6c 6c  your name: Hell
00000f0: 6f 20 7a 61 76 65 72 65 63 6e 79 20 74 65 73 74 o zaverecny test
0000100: 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000120: 00 00 00 00                   ....

Problém samozřejmě spočívá v tom, že si nikam nezapisujeme počet skutečně přečtených bajtů, takže se vytiskne vždy celý buffer, který obsahuje výplňové nuly. Způsob řešení tohoto problému si vysvětlíme příště.

11. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popisované demonstrační příklady byly společně s podpůrnými skripty uloženy do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/presentations/. Následuje tabulka s odkazy na zdrojové kódy příkladů i na již zmíněné podpůrné skripty:

Čtení vstupu od uživatel: verze pro i386, x86-64, s/390, s/390x a ARM s Thumb

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 read_input.s program pro i386/x86-64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/read_input.s
2 read_input-arm.s program pro ARM (32bit) https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/read_input-arm.s
3 read_input-s390.s program pro s/390 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/read_input-s390.s
4 read_input-s390x.s program pro s/390x https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/read_input-s390x.s
5 assemble skript pro překlad na i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/assemble
6 as_arm skript pro překlad na ARMu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/as_arm
7 as_ibm_s390 skript pro překlad na s/390 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/as_ibm_s390
8 as_ibm_s390x skript pro překlad na s/390x https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/as_ibm_s390x
9 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/disassemble
10 disassemble-arm skript pro disassembling (ARM) https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/07_gas_read_input/disassemble-arm

Čtení vstupu od uživatele: první verze přepsaná do syntaxe NASMu

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 read_input_1.asm program pro NASM https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/08_nasm_read_input/read_input_1.asm
2 assemble_i386 skript pro překlad na i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/08_nasm_read_input/assemble_i386
3 assemble_x86_64 skript pro překlad na x86/64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/08_nasm_read_input/assemble_x86_64
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/08_nasm_read_input/disassemble

Čtení vstupu od uživatele: druhá verze pro lepší otestování chování programu

(podrobněji bude popsána příště)

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 read_input_2.asm program pro NASM https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/09_nasm_check_read_input/read_input_2.asm
2 assemble_i386 skript pro překlad na i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/09_nasm_check_read_input/assemble_i386
3 assemble_x86_64 skript pro překlad na x86/64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/09_nasm_check_read_input/assemble_x86_64
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/09_nasm_check_read_input/disassemble
5 check skript pro test funkčnosti https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/09_nasm_check_read_input/check
6 check.txt výsledek testu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/09_nasm_check_read_input/check.txt

Čtení vstupu od uživatele: třetí verze se zapamatováním délky vstupního řetězce

(podrobněji bude popsána příště)

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 read_input_3.asm program pro NASM https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/10_nasm_better_read_input/read_input_3.asm
2 assemble_i386 skript pro překlad na i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/10_nasm_better_read_input/assemble_i386
3 assemble_x86_64 skript pro překlad na x86/64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/10_nasm_better_read_input/assemble_x86_64
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/10_nasm_better_read_input/disassemble
5 check skript pro test funkčnosti https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/10_nasm_better_read_input/check
6 check.txt výsledek testu https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/10_nasm_better_read_input/check.txt

12. Odkazy na Internetu

 1. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 2. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 3. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 4. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 5. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 6. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 7. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 8. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 9. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 10. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 11. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 12. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 13. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 14. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 15. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 16. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 17. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 18. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 19. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 20. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 21. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 22. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 23. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 24. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 25. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 26. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 27. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 28. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 29. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 30. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 31. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 32. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 33. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 34. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016