V demonstračních příkladech, které jsme si ukazovali v předchozích částech tohoto seriálu, jsme si prozatím vystačili s voláním několika funkcí jádra operačního systému (jedná se o takzvané syscalls). V praxi se však dříve či později dostaneme do situace, kdy je zapotřebí používat i další knihovny, například standardní knihovnu jazyka C. Dnes si proto ukážeme, jaké konvence je zapotřebí dodržet při volání funkcí z této knihovny na 64bitové platformě x86-64.

Obsah

1. Použití assembleru v Linuxu: volání funkcí ze standardní knihovny jazyka C

2. Zjednodušení práce s assemblerem a linkerem – přímé použití gcc

3. Vstupní bod do aplikace, předání návratové hodnoty shellu (exit code)

4. První příklad – kostra aplikace s funkcí main naprogramovanou v assembleru

5. Volání knihovní funkce puts

6. Zarovnání vrcholu zásobníku na adresu dělitelnou šestnácti

7. Druhý příklad – výpis řetězce na obrazovku pomocí funkce puts

8. Kontrola zarovnání v debuggeru (GDB)

9. Volání knihovní funkce printf a význam obsahu registru AL

10. Třetí příklad – výpis řetězce na obrazovku pomocí funkce printf

11. Repositář s demonstračními příklady

12. Odkazy na Internetu

1. Použití assembleru v Linuxu: volání funkcí ze standardní knihovny jazyka C

Prakticky jakákoli rozsáhlejší aplikace využívá funkce, které jsou dostupné v (nativních) knihovnách, ať již statických či dynamických. To se samozřejmě týká i jazyka symbolických instrukcí (assembleru), protože by bylo velmi pracné neustále znovu implementovat i tak základní a často používané funkce, jako je načtení celého čísla ze standardního vstupu, výpis zformátovaného čísla s desetinnou čárkou, otevření souboru, zápis či čtení ze souboru, uzavření souboru apod. Mnohé z těchto funkcí jsou implementovány ve standardní knihovně programovacího jazyka C, která je nainstalována na každém Linuxu. Dnes již sice poněkud starší, ale stále užitečný popis funkcí ze standardní céčkové knihovny lze najít na adrese https://www-s.acm.illinois.edu/webmonkeys/book/c_guide/index.html (v tomto popisu nenalezneme některé změny implementované v rámci standardizace C99). Ve skutečnosti je možné standardní céčkovou knihovnu používat i v assembleru, a to poměrně jednoduchým způsobem, což je téma, kterému se budeme věnovat v navazujících kapitolách.

2. Zjednodušení práce s assemblerem a linkerem – přímé použití gcc

Při nutnosti použití vybraných nativních knihoven volaných z programu napsaného v assembleru je zapotřebí zaručit, aby se objektový kód vytvořený assemblerem korektně slinkoval se zvolenou statickou knihovnou či knihovnami. To je možné zajistit několika způsoby, typicky specifikací všech knihoven a objektových kódů, které mají společně vytvořit výslednou aplikaci. Tento seznam se následně předá linkeru, který je na Linuxu představován nástrojem ld (i když je nutné upozornit na to, že způsob zadávání parametrů linkeru je poněkud těžkopádný). To však není vše, protože kromě pouhého slinkování objektového souboru s knihovními funkcemi je taktéž nutné zajistit, aby výsledný spustitelný nativní soubor obsahoval správný vstupní bod (entry point) atd.

Zkušení assemblerovští mágové si vystačí s nástroji as a ld, ovšem existuje i mnohem jednodušší varianta překladu, kterou si ukážeme dneska. Tato varianta spočívá v tom, že se namísto explicitního volání assembleru (as) a linkeru (ld) jednoduše zavolá gcc, kterému se jako jediný parametr předá jméno zdrojového souboru se zdrojovým kódem napsaným v assembleru. Pokud bude jméno tohoto souboru obsahovat koncovku „.s“ (tedy například „test.s“), rozezná gcc, že se jedná o assembler a sám automaticky nejenom spustí as a ld, ale navíc i zajistí korektní slinkování se standardní céčkovou knihovnou apod. Jedinou vážnější nevýhodou tohoto postupu je větší velikost výsledného spustitelného souboru, která dosahuje přibližně šesti kilobajtů (na platformě x86-64).

3. Vstupní bod do aplikace, předání návratové hodnoty shellu (exit code)

Pokud se pro překlad assemblerovského programu použije nástroj gcc, bude kostra aplikace vypadat poněkud odlišně v porovnání s programy, s nimiž jsme se až doposud setkávali. Je tomu tak z toho důvodu, že gcc implicitně vytvoří vstupní bod (entry point) do programu, který je označen návěštím _start a obsahuje nativní kód získaný z objektového souboru crt0.o. Tento kód volá funkci main, což v praxi znamená, že kostra našeho assemblerovského programu se nepatrně změní a z pohledu programátora zjednoduší. Připomeňme si, že původně vypadala kostra následovně (tučně je zvýrazněno návěští představující vstupní bod do aplikace):

# asmsyntax=as

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit=1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    <strong>.global _start</strong>        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

<strong>_start:</strong>
    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

Nyní (tedy při překladu s využitím gcc) dojde ke změně názvu programátorem vytvářené funkce, protože namísto návěští _start:

.section .text
    <strong>.global _start</strong>        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

<strong>_start:</strong>

Se použije návěští main:

.section .text
    <strong>.global main</strong>        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

<strong>main:</strong>

Navíc jsme dříve ukončovali program explicitním zavoláním syscallu a předáním návratového kódu v registru EBX, tedy následujícím způsobem:

mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
mov  ebx, 0         # exit code = 0
int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

Nová podoba kódu je pro programátora jednodušší, protože funkci main může opustit instrukcí RET (návrat ze subrutiny), přičemž návratový kód (exit code) je předán v registru EAX:

xor eax, eax       # navratova hodnota (exit status)
ret            # ukonceni aplikace

Poznámka: použití souboru crt0.o je sice možné obejít a spolehnout se na vlastní kód, ve skutečnosti je však poměrně příjemné, že za nás kód naprogramovaný v crt0.o provede jak základní inicializaci, tak i zpracování vstupních parametrů atd.

4. První příklad – kostra aplikace s funkcí main naprogramovanou v assembleru

První demonstrační příklad je velmi primitivní, protože po svém spuštění pouze nastaví hodnotu registru EAX na nulu (využití instrukce xor je často používaným trikem, v assembleru však již spíše idiomem) a vyskočí ze subrutiny instrukcí ret:

# asmsyntax=as

# Program pro otestovani volani funkci ze standardni knihovny jazyka C
# - pro zapis je pouzita "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global main        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

main:

    xor eax, eax       # navratova hodnota (exit status)
    ret            # ukonceni aplikace

Překlad a slinkování se provede tímto příkazem:

gcc main.s

Výsledkem by měl být soubor a.out o velikosti přibližně 8,5 kB, který je však možné zmenšit příkazem strip na přibližně 6,2 kB.

Disassemblerem se můžeme podívat na interní strukturu, která je již poněkud složitá, ale funkci main i sekci _start zde nalezneme:

objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h a.out
Disassembly of section .init:

00000000004003a8 <_init>:
 4003a8:    48 83 ec 08       sub  rsp,0x8
 4003ac:    48 8b 05 45 0c 20 00  mov  rax,QWORD PTR [rip+0x200c45]    # 600ff8 <_DYNAMIC+0x1d0>
 4003b3:    48 85 c0        test  rax,rax
 4003b6:    74 05          je   4003bd <_init+0x15>
 4003b8:    e8 33 00 00 00     call  4003f0 <__gmon_start__@plt>
 4003bd:    48 83 c4 08       add  rsp,0x8
 4003c1:    c3           ret  

Disassembly of section .plt:

00000000004003d0 <__libc_start_main@plt-0x10>:
 4003d0:    ff 35 32 0c 20 00    push  QWORD PTR [rip+0x200c32]    # 601008 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x8>
 4003d6:    ff 25 34 0c 20 00    jmp  QWORD PTR [rip+0x200c34]    # 601010 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x10>
 4003dc:    0f 1f 40 00       nop  DWORD PTR [rax+0x0]

00000000004003e0 <__libc_start_main@plt>:
 4003e0:    ff 25 32 0c 20 00    jmp  QWORD PTR [rip+0x200c32]    # 601018 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x18>
 4003e6:    68 00 00 00 00     push  0x0
 4003eb:    e9 e0 ff ff ff     jmp  4003d0 <_init+0x28>

00000000004003f0 <__gmon_start__@plt>:
 4003f0:    ff 25 2a 0c 20 00    jmp  QWORD PTR [rip+0x200c2a]    # 601020 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x20>
 4003f6:    68 01 00 00 00     push  0x1
 4003fb:    e9 d0 ff ff ff     jmp  4003d0 <_init+0x28>

Disassembly of section .text:

0000000000400400 <_start>:
 400400:    31 ed          xor  ebp,ebp
 400402:    49 89 d1        mov  r9,rdx
 400405:    5e           pop  rsi
 400406:    48 89 e2        mov  rdx,rsp
 400409:    48 83 e4 f0       and  rsp,0xfffffffffffffff0
 40040d:    50           push  rax
 40040e:    54           push  rsp
 40040f:    49 c7 c0 60 05 40 00  mov  r8,0x400560
 400416:    48 c7 c1 f0 04 40 00  mov  rcx,0x4004f0
 40041d:    48 c7 c7 ed 04 40 00  mov  rdi,0x4004ed
 400424:    e8 b7 ff ff ff     call  4003e0 <__libc_start_main@plt>
 400429:    f4           hlt  
 40042a:    66 0f 1f 44 00 00    nop  WORD PTR [rax+rax*1+0x0]

0000000000400430 <deregister_tm_clones>:
 400430:    b8 3f 10 60 00     mov  eax,0x60103f
 400435:    55           push  rbp
 400436:    48 2d 38 10 60 00    sub  rax,0x601038
 40043c:    48 83 f8 0e       cmp  rax,0xe
 400440:    48 89 e5        mov  rbp,rsp
 400443:    77 02          ja   400447 <deregister_tm_clones+0x17>
 400445:    5d           pop  rbp
 400446:    c3           ret  
 400447:    b8 00 00 00 00     mov  eax,0x0
 40044c:    48 85 c0        test  rax,rax
 40044f:    74 f4          je   400445 <deregister_tm_clones+0x15>
 400451:    5d           pop  rbp
 400452:    bf 38 10 60 00     mov  edi,0x601038
 400457:    ff e0          jmp  rax
 400459:    0f 1f 80 00 00 00 00  nop  DWORD PTR [rax+0x0]

0000000000400460 <register_tm_clones>:
 400460:    b8 38 10 60 00     mov  eax,0x601038
 400465:    55           push  rbp
 400466:    48 2d 38 10 60 00    sub  rax,0x601038
 40046c:    48 c1 f8 03       sar  rax,0x3
 400470:    48 89 e5        mov  rbp,rsp
 400473:    48 89 c2        mov  rdx,rax
 400476:    48 c1 ea 3f       shr  rdx,0x3f
 40047a:    48 01 d0        add  rax,rdx
 40047d:    48 d1 f8        sar  rax,1
 400480:    75 02          jne  400484 <register_tm_clones+0x24>
 400482:    5d           pop  rbp
 400483:    c3           ret  
 400484:    ba 00 00 00 00     mov  edx,0x0
 400489:    48 85 d2        test  rdx,rdx
 40048c:    74 f4          je   400482 <register_tm_clones+0x22>
 40048e:    5d           pop  rbp
 40048f:    48 89 c6        mov  rsi,rax
 400492:    bf 38 10 60 00     mov  edi,0x601038
 400497:    ff e2          jmp  rdx
 400499:    0f 1f 80 00 00 00 00  nop  DWORD PTR [rax+0x0]

00000000004004a0 <__do_global_dtors_aux>:
 4004a0:    80 3d 91 0b 20 00 00  cmp  BYTE PTR [rip+0x200b91],0x0    # 601038 <__TMC_END__>
 4004a7:    75 11          jne  4004ba <__do_global_dtors_aux+0x1a>
 4004a9:    55           push  rbp
 4004aa:    48 89 e5        mov  rbp,rsp
 4004ad:    e8 7e ff ff ff     call  400430 <deregister_tm_clones>
 4004b2:    5d           pop  rbp
 4004b3:    c6 05 7e 0b 20 00 01  mov  BYTE PTR [rip+0x200b7e],0x1    # 601038 <__TMC_END__>
 4004ba:    f3 c3          repz ret 
 4004bc:    0f 1f 40 00       nop  DWORD PTR [rax+0x0]

00000000004004c0 <frame_dummy>:
 4004c0:    48 83 3d 58 09 20 00  cmp  QWORD PTR [rip+0x200958],0x0    # 600e20 <__JCR_END__>
 4004c7:    00 
 4004c8:    74 1e          je   4004e8 <frame_dummy+0x28>
 4004ca:    b8 00 00 00 00     mov  eax,0x0
 4004cf:    48 85 c0        test  rax,rax
 4004d2:    74 14          je   4004e8 <frame_dummy+0x28>
 4004d4:    55           push  rbp
 4004d5:    bf 20 0e 60 00     mov  edi,0x600e20
 4004da:    48 89 e5        mov  rbp,rsp
 4004dd:    ff d0          call  rax
 4004df:    5d           pop  rbp
 4004e0:    e9 7b ff ff ff     jmp  400460 <register_tm_clones>
 4004e5:    0f 1f 00        nop  DWORD PTR [rax]
 4004e8:    e9 73 ff ff ff     jmp  400460 <register_tm_clones>

00000000004004ed <main>:
 4004ed:    31 c0          xor  eax,eax
 4004ef:    c3           ret  

00000000004004f0 <__libc_csu_init>:
 4004f0:    41 57          push  r15
 4004f2:    41 89 ff        mov  r15d,edi
 4004f5:    41 56          push  r14
 4004f7:    49 89 f6        mov  r14,rsi
 4004fa:    41 55          push  r13
 4004fc:    49 89 d5        mov  r13,rdx
 4004ff:    41 54          push  r12
 400501:    4c 8d 25 08 09 20 00  lea  r12,[rip+0x200908]    # 600e10 <__frame_dummy_init_array_entry>
 400508:    55           push  rbp
 400509:    48 8d 2d 08 09 20 00  lea  rbp,[rip+0x200908]    # 600e18 <__init_array_end>
 400510:    53           push  rbx
 400511:    4c 29 e5        sub  rbp,r12
 400514:    31 db          xor  ebx,ebx
 400516:    48 c1 fd 03       sar  rbp,0x3
 40051a:    48 83 ec 08       sub  rsp,0x8
 40051e:    e8 85 fe ff ff     call  4003a8 <_init>
 400523:    48 85 ed        test  rbp,rbp
 400526:    74 1e          je   400546 <__libc_csu_init+0x56>
 400528:    0f 1f 84 00 00 00 00  nop  DWORD PTR [rax+rax*1+0x0]
 40052f:    00 
 400530:    4c 89 ea        mov  rdx,r13
 400533:    4c 89 f6        mov  rsi,r14
 400536:    44 89 ff        mov  edi,r15d
 400539:    41 ff 14 dc       call  QWORD PTR [r12+rbx*8]
 40053d:    48 83 c3 01       add  rbx,0x1
 400541:    48 39 eb        cmp  rbx,rbp
 400544:    75 ea          jne  400530 <__libc_csu_init+0x40>
 400546:    48 83 c4 08       add  rsp,0x8
 40054a:    5b           pop  rbx
 40054b:    5d           pop  rbp
 40054c:    41 5c          pop  r12
 40054e:    41 5d          pop  r13
 400550:    41 5e          pop  r14
 400552:    41 5f          pop  r15
 400554:    c3           ret  
 400555:    66 66 2e 0f 1f 84 00  data32 nop WORD PTR cs:[rax+rax*1+0x0]
 40055c:    00 00 00 00 

0000000000400560 <__libc_csu_fini>:
 400560:    f3 c3          repz ret 

Disassembly of section .fini:

0000000000400564 <_fini>:
 400564:    48 83 ec 08       sub  rsp,0x8
 400568:    48 83 c4 08       add  rsp,0x8
 40056c:    c3           ret  

5. Volání knihovní funkce puts

Způsob překladu i slinkování aplikace již známe, dokonce i víme, jak má vypadat kostra assemblerovské aplikace překládané s využitím nástroje gcc. Podívejme se tedy, jakým způsobem lze volat nějakou knihovní funkci ze standardní céčkovské knihovny. Na první pohled to není nic těžkého, protože se funkce zavolá instrukcí CALL, které se předá návěští, jehož jméno odpovídá jménu funkce. To znamená, že například standardní funkci puts() (výpis řetězce na standardní výstup) můžeme zavolat instrukcí CALL puts. Druhý problém, který je nutné vyřešit, spočívá v tom, jak funkcím předávat parametry. Na platformě x86-64 se pro předání prvních šesti celočíselných parametrů nebo adres používají registry, a to v tomto pořadí: RDI, RSI, RDX, RCX, R8 a R9. Pokud je zapotřebí předat hodnotu s plovoucí řádovou čárkou, použijí se registry XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6 a XMM7.

Funkci puts() se předává jediný parametr, kterým je počáteční adresa řetězce, který se má vytisknout. Tuto adresu nejprve načteme do registru RDI (první parametr). Povšimněte si, že řetězec je alokován pomocí deklarace .asciiz zajišťující mj. i uložení nuly za konec řetězce. To je céčkovskou funkcí puts() vyžadováno. První verze programu typu „Hello world!“ by mohla vypadat následovně:

#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
hello_world_message:
    .asciz "Hello world!\n"  # zprava, ktera se ma vytisknout na standardni vystup#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global main        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

main:
                  # jedinym parametrem je adresa zpravy
    mov rdi, offset hello_world_message
    call puts         # volani funkce 'puts' ze standardni knihovny

6. Zarovnání vrcholu zásobníku na adresu dělitelnou šestnácti

Volání funkce puts() sice bude fungovat, ale není zcela korektní, což by se mohlo projevit při volání složitějších funkcí s více parametry. Je tomu tak z toho důvodu, že na platformě x86-64 je nutné, aby byl při volání funkcí vrchol zásobníku zarovnán na celočíselný násobek šestnácti. A právě zde leží jádro problému – již při volání subrutiny main je registr RSP ukazující na vrchol zásobníku posunut o osm bajtů, protože na zásobník bylo nutné uložit návratovou adresu volajícího kódu. Proto musíme ještě před voláním funkce puts() na zásobník uložit dalších osm bajtů a po návratu z této funkce obnovit původní hodnotu registru RSP. Řešení je jednoduché – RSP se nejprve zmenší o hodnotu osm (zásobník totiž roste směrem k nižším adresám) a po návratu z této funkce se hodnota naopak o osmičku zvětší. Korektní kód tedy bude vypadat následovně:

#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
hello_world_message:
    .asciz "Hello world!\n"  # zprava, ktera se ma vytisknout na standardni vystup#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global main        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

main:
    sub rsp, 8        # zajistit zarovnani RSP na adresu delitelnou 16

                  # jedinym parametrem je adresa zpravy
    mov rdi, offset hello_world_message
    call puts         # volani funkce 'puts' ze standardni knihovny

    add rsp, 8        # obnoveni puvodni hodnoty RSP

7. Druhý příklad – výpis řetězce na obrazovku pomocí funkce puts

Korektní varianta programu typu „Hello world!“ vypadá následovně. Pro překlad tohoto programu opět použijte nástroj gcc a nikoli as:

# asmsyntax=as

# Program pro otestovani volani funkci ze standardni knihovny jazyka C
# - volani funkce 'puts'
# - pro zapis je pouzita "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
hello_world_message:
    .asciz "Hello world!\n"  # zprava, ktera se ma vytisknout na standardni vystup#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global main        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

main:
    sub rsp, 8        # zajistit zarovnani RSP na adresu delitelnou 16

                  # jedinym parametrem je adresa zpravy
    mov rdi, offset hello_world_message
    call puts         # volani funkce 'puts' ze standardni knihovny

    add rsp, 8        # obnoveni puvodni hodnoty RSP

    xor eax, eax       # navratova hodnota (exit status)
    ret            # ukonceni aplikace

8. Kontrola zarovnání v debuggeru (GDB)

Pojďme si nyní zkontrolovat, zda instrukce pro zarovnání vrcholu zásobníku na adresu dělitelnou šestnácti skutečně fungují. Nejdříve si upravený program přeložíme, a to s použitím volby -g, aby se do výsledného kódu vložily i ladicí informace:

<strong>gcc -g main_64bit.s</strong>

Po úspěšném překladu můžeme spustit interaktivní debugger, což zajišťuje následující příkaz:

<strong>gdb a.out</strong>
...
...
...
Reading symbols from a.out...done.
(gdb)

Pokud se namísto posledního řádku vypíše toto chybové hlášení:

Reading symbols from a.out...(no debugging symbols found)...done.

znamená to, že při překladu nebyl použit přepínač -g.

Dále již můžeme pokračovat v ladění. Nastavíme breakpoint na první instrukci v subrutině main:

(gdb) <strong>break main</strong>
Breakpoint 1 at 0x40052d: file main_64bit.s, line 25.

Laděnou aplikaci spustíme, po spuštění se aplikace zastaví na nastaveném breakpointu:

(gdb) <strong>run</strong>
Starting program: /home/tester/44_stdc_puts/a.out 

Breakpoint 1, main () at main_64bit.s:25
25       sub rsp, 8        # zajistit zarovnani RSP na adresu delitelnou 16

Vypíšeme si informace o všech registrech. Zajímat nás samozřejmě bude především obsah registru RSP:

(gdb) <strong>info registers</strong>
rax      0x40052d 4195629
rbx      0x0   0
rcx      0x0   0
rdx      0x7fffffffe118  140737488347416
rsi      0x7fffffffe108  140737488347400
rdi      0x1   1
rbp      0x0   0x0
rsp      <strong>0x7fffffffe028  0x7fffffffe028</strong>
r8       0x7ffff7dd4e80  140737351863936
r9       0x7ffff7dea530  140737351951664
r10      0x7fffffffdeb0  140737488346800
r11      0x7ffff7a36e50  140737348070992
r12      0x400440 4195392
r13      0x7fffffffe100  140737488347392
r14      0x0   0
r15      0x0   0
rip      0x40052d 0x40052d <main>
eflags     0x246  [ PF ZF IF ]
cs       0x33   51
ss       0x2b   43
ds       0x0   0
es       0x0   0
fs       0x0   0
gs       0x0   0

Vidíme, že registr RSP skutečně neobsahuje hodnotu dělitelnou šestnácti, ovšem po provedení další instrukce příkazem step se situace změní:

(gdb) <strong>step</strong>
main () at main_64bit.s:28
28       mov rdi, offset hello_world_message

Opět si vypíšeme obsah všech registrů:

<strong>(gdb) info registers</strong>
rax      0x40052d 4195629
rbx      0x0   0
rcx      0x0   0
rdx      0x7fffffffe118  140737488347416
rsi      0x7fffffffe108  140737488347400
rdi      0x1   1
rbp      0x0   0x0
rsp      <strong>0x7fffffffe020  0x7fffffffe020</strong>
r8       0x7ffff7dd4e80  140737351863936
r9       0x7ffff7dea530  140737351951664
r10      0x7fffffffdeb0  140737488346800
r11      0x7ffff7a36e50  140737348070992
r12      0x400440 4195392
r13      0x7fffffffe100  140737488347392
r14      0x0   0
r15      0x0   0
rip      0x400531 0x400531 <main+4>
eflags     0x202  [ IF ]
cs       0x33   51
ss       0x2b   43
ds       0x0   0
es       0x0   0
fs       0x0   0
gs       0x0   0

Nyní již RSP obsahuje adresu dělitelnou šestnácti, což se v hexadecimálním výpisu snadno pozná podle nuly v nejnižší cifře.

9. Volání knihovní funkce printf a význam obsahu registru AL

Způsobem, který jsme si popsali v předchozích kapitolách, je možné volat většinu funkcí ze standardní céčkové knihovny. Stačí si zapamatovat pořadí registrů pro předávání parametrů:

 1. Celočíselné parametry a adresy: RDI, RSI, RDX, RCX, R8 a R9
 2. Hodnoty single(float) a double: XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6 a XMM7

Výjimkou jsou funkce s proměnným počtem parametrů. U těch je totiž ještě nutné v registru RAX (ve skutečnosti však jen v AL, tj. spodních osmi bitech) předat počet předávaných hodnot typu float či double. Pokud na nastavení tohoto registru zapomenete, skončí většinou pokus o zavolání funkcí s proměnným počtem parametrů (typickým příkladem je printf()) pádem aplikace!

10. Třetí příklad – výpis řetězce na obrazovku pomocí funkce printf

Se znalostí nutnosti nastavení registru AL (či celého registru EAX) na hodnotu odpovídající počtu parametrů typu float/double předávaných variadické funkci můžeme vytvořit demonstrační příklad, v němž se volá variadická funkce printf(). Této funkci se předá jediný parametr představující řetězec, který se má vytisknout. V řetězci nejsou uvedeny žádné speciální formátovací znaky, takže se funkci printf() nemusí předávat žádné další parametry. Zdrojový kód vypadá následovně:

# asmsyntax=as

# Program pro otestovani volani funkci ze standardni knihovny jazyka C
# - volani funkce 'printf'
# - pro zapis je pouzita "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data
hello_world_message:
    .asciz "Hello world!\n"  # zprava, ktera se ma vytisknout na standardni vystup#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global main        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

main:
    sub rsp, 8        # zajistit zarovnani RSP na adresu delitelnou 16

                  # jedinym parametrem je adresa zpravy
    mov rdi, offset hello_world_message
    xor al, al        # pocet parametru predanych ve vektorovych registrech
    call printf        # volani funkce 'printf' ze standardni knihovny

    add rsp, 8        # obnoveni puvodni hodnoty RSP

    xor eax, eax       # navratova hodnota (exit status)

    ret            # ukonceni aplikace

Podívejme se na to, jak se funkce (či subrutina) main přeloží do strojového kódu:

000000000040052d <main>:
 40052d:    48 83 ec 08       sub  rsp,0x8
 400531:    48 c7 c7 40 10 60 00  mov  rdi,0x601040
 400538:    30 c0          xor  al,al
 40053a:    e8 d1 fe ff ff     call  400410 <printf@plt>
 40053f:    48 83 c4 08       add  rsp,0x8
 400543:    31 c0          xor  eax,eax
 400545:    c3           ret  
 400546:    66 2e 0f 1f 84 00 00  nop  WORD PTR cs:[rax+rax*1+0x0]
 40054d:    00 00 00 

Poznámka: poslední dva řádky jsou ve skutečnosti pouze „smetí“ vzniklé zarovnáním kódu a nikoli reálné instrukce, které by se skutečně spouštěly (ostatně instrukce NOP s prapodivným adresováním je skutečně nesmyslná).

11. Repositář s demonstračními příklady

Všechny tři dnes popisované demonstrační příklady byly, podobně jako ve všech předchozích částech tohoto seriálu, společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad či naopak pro disassembling, uloženy do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/presentations/. Všechny příklady jsou určeny pro GNU Assembler a používají Intel syntaxi, která je pro mnoho programátorů čitelnější, než původní AT&T syntaxe. Následují tabulky obsahující odkazy na zdrojové kódy příkladů i na již zmíněné podpůrné skripty:

První demonstrační příklad: šablona pro překlad nástrojem gcc

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 main.s hlavní program pro procesory x86-64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/43_stdc_stub/main.s
2 assemble skript pro překlad s využitím gcc https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/43_stdc_stub/assemble
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/43_stdc_stub/disassemble

Druhý demonstrační příklad: volání knihovní funkce puts()

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 main_64bit.s hlavní program pro procesory x86-64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/44_stdc_puts/main_64bit.s
2 assemble_64bit skript pro překlad s využitím gcc https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/44_stdc_puts/assemble_64bit
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/44_stdc_puts/disassemble

Druhý demonstrační příklad: volání knihovní funkce printf()

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 main.s hlavní program pro procesory x86-64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/45_stdc_printf/main_64bit.s
2 assemble skript pro překlad s využitím gcc https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/45_stdc_printf/assemble_64bit
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/45_stdc_printf/disassemble

12. Odkazy na Internetu

 1. C Functions Without Arguments
  https://eklitzke.org/c-functions-without-arguments
 2. GNU Assembler Examples
  http://cs.lmu.edu/~ray/notes/gasexamples/
 3. Simply FPU
  http://www.website.masmforum.com/tutorials/fptute/
 4. Art of Assembly language programming: The 80x87 Floating Point Coprocessors
  https://courses.engr.illinois.edu/ece390/books/artofasm/CH14/CH14-3.html
 5. Art of Assembly language programming: The FPU Instruction Set
  https://courses.engr.illinois.edu/ece390/books/artofasm/CH14/CH14-4.html
 6. INTEL 80387 PROGRAMMER'S REFERENCE MANUAL
  http://www.ragestorm.net/downloads/387intel.txt
 7. x86 Instruction Set Reference: FLD
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_100.html
 8. x86 Instruction Set Reference: FLD1/FLDL2T/FLDL2E/FLDPI/FLDLG2/FLDLN2/FLDZ
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_101.html
 9. x86 Instruction Set Reference: FLD
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_100.html
 10. x86 Instruction Set Reference: FST/FSTP
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_117.html
 11. x86 Instruction Set Reference: FADD/FADDP/FIADD
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_81.html
 12. x86 Instruction Set Reference: FSUB/FSUBP/FISUB
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_121.html
 13. x86 Instruction Set Reference: FDIV/FDIVP/FIDIV
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_91.html
 14. x86 Instruction Set Reference: BT
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_22.html
 15. x86 Instruction Set Reference: BTC
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_23.html
 16. x86 Instruction Set Reference: BTR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_24.html
 17. x86 Instruction Set Reference: BTS
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_25.html
 18. x86 Instruction Set Reference: BSF
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_19.html
 19. x86 Instruction Set Reference: BSR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_20.html
 20. x86 Instruction Set Reference: BSWAP
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_21.html
 21. x86 Instruction Set Reference: XCHG
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_328.html
 22. x86 Instruction Set Reference: SETcc
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_288.html
 23. X86 Assembly/Arithmetic
  https://en.wikibooks.org/wiki/X86_Assembly/Arithmetic
 24. Art of Assembly - Arithmetic Instructions
  http://oopweb.com/Assembly/Documents/ArtOfAssembly/Volume/Chapter_6/CH06-2.html
 25. The GNU Assembler Tutorial
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html
 26. The GNU Assembler - macros
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html#SEC109
 27. ARM subroutines & program stack
  http://www.toves.org/books/armsub/
 28. Generating Mixed Source and Assembly List using GCC
  http://www.systutorials.com/240/generate-a-mixed-source-and-assembly-listing-using-gcc/
 29. Calling subroutines
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.kui0100a/armasm_cihcfigg.htm
 30. ARM Assembly Language Programming
  http://peter-cockerell.net/aalp/html/frames.html
 31. ASM Flags
  http://www.cavestory.org/guides/csasm/guide/asm_flags.html
 32. Status Register
  https://en.wikipedia.org/wiki/Status_register
 33. Intel x86 JUMP quick reference
  http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html
 34. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 35. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 36. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 37. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 38. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 39. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 40. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 41. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 42. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 43. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 44. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 45. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 46. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 47. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 48. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 49. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 50. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 51. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 52. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 53. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 54. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 55. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 56. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 57. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 58. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 59. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 60. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 61. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 62. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 63. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 64. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 65. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 66. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 67. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016
 68. The 6502 overflow flag explained mathematically
  http://www.righto.com/2012/12/the-6502-overflow-flag-explained.html
 69. X86 Opcode and Instruction Reference
  http://ref.x86asm.net/coder32.html