Ve druhé části článku o použití assembleru v Linuxu se seznámíme s dalšími jednoduchými příklady, v nichž se budou využívat pouze služby jádra operačního systému, což znamená, že k vytvářeným programům nebude nutné připojovat (linkovat) žádné další knihovny. Všechny příklady budou připraveny jak pro GNU Assembler (GAS), tak i (až na jednu výjimku) pro Netwide Assembler (NASM).

Obsah

1. Doplnění k předchozímu článku – příklady upravené Danem Horákem pro „big iron“

2. Použití assembleru v Linuxu: volání služeb nabízených jádrem

3. Strojové instrukce, které dnes budeme používat

4. Dvě syntaxe zápisu programů podporované GNU Assemblerem

5. Služba sys_write: zápis sekvence bajtů do souboru specifikovaného deskriptorem

6. Program typu „Hello world!“ napsaný v GNU Assembleru pro i386

7. Použití „Intel“ syntaxe pro program typu „Hello world“

8. Vizuální rozdíl: AT&T syntaxe versus Intel syntaxe

9. Přepis programu typu „Hello world!“ do syntaxe Netwide Assembleru (NASM)

10. Vizuální rozdíl: Intel syntaxe v GNU Assembleru versus NASM

11. Vylepšená verze výpočtu délky řetězce

12. Přepis programu pro architekturu S/390 a S/390x

13. Repositář se zdrojovými kódy demonstračních příkladů

14. Odkazy na Internetu

1. Doplnění k předchozímu článku – příklady upravené Danem Horákem pro „big iron“

Ještě předtím, než se začneme zabývat tématem dnešního článku, se na chvíli vraťme k prvnímu dílu, v němž jsme si ukázali jednoduché „šablony“ s programy psanými v assembleru procesorů řady i386/x86-64 i 32bitových ARMů s instrukční sadou Thumb. Dan Horák, jemuž tímto posílám velké poděkování, tyto šablony upravil pro použití v Linuxu běžícího na „big ironu“, konkrétně na systémech (ať již reálných či emulovaných) S/390 (architektura s 31bitovým adresováním) a S/390x (již 64bitová architektura). Tyto příklady naleznete v GIT repositáři v adresáři 01_gas_template a 03_gas_hello_world (bude popsán níže), samozřejmě včetně skriptů pro překlad a slinkování. Pro zajímavost se na upravenou šablonu podívejme, neboť je na ní vidět rozdíl oproti ostatním dvěma architekturám:

Program, který se po svém spuštění ukončí zavoláním služby jádra sys_exit

# asmsyntax=as

# Sablona pro zdrojovy kod Linuxoveho programu naprogramovaneho
# v assembleru GNU AS.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky
#    Dan Horak# Linux kernel system call table
sys_exit=1#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start     # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    la  1,sys_exit    # cislo sycallu pro funkci "exit"
    la  2,0        # exit code = 0
    svc  0         # volani Linuxoveho kernelu

    # pro syscally < 256 funguje i nasledujici
#    la   2,0
#    svc   sys_exit

Povšimněte si především způsobu zápisu jmen (či spíše indexů) pracovních registrů. Samotná služba jádra se volá instrukcí SVC neboli „Supervisor Call“.

Překlad a slinkování pro S/390:

as -m31 s390.s -o s390.o
ld -melf_s390 -s s390.o

Překlad a slinkování pro S/390x:

as s390.s -o s390x.o
ld -s s390x.o

2. Použití assembleru v Linuxu: volání služeb nabízených jádrem

V dnešním článku se budeme primárně zabývat základními službami nabízenými jádrem Linuxu. Již z úvodní části víme, že tyto služby lze snadno volat i z assembleru. Většinou pouze postačuje naplnit pracovní registry požadovanými parametry popř. adresami složitějších datových struktur uložených v operační paměti, nastavit číslo služby a následně provést přepnutí procesoru do režimu jádra. Na architektuře i386 se přepnutí provede instrukcí INT, která způsobí přerušení, jenž je obsluhované jádrem. Při programování je dobré mít na paměti, že takto realizovaná obsluha systémových volání je relativně pomalá, takže se například při vypisování řetězců na standardní výstup či do souboru vyplatí si ukládat výstupní data do bufferu a volat jádro až ve chvíli, kdy je to skutečně nutné (nikoli tedy po jednotlivých znacích). Samozřejmě lze použít i služby knihovny libc, což se pro složitější aplikace stává praktickou nezbytností.

Programy, které si ukážeme a odladíme dnes i v příští (třetí) části, budou používat následující tři systémová volání (syscally):

Syscall Číslo Význam
sys_exit 1 ukončení procesu
sys_read 3 čtení přes deskriptor souboru (například standardního vstupu)
sys_write 4 zápis přes deskriptor souboru (například do standardního výstupu)

3. Strojové instrukce, které dnes budeme používat

Pro jednoduchost se prozatím budeme soustředit především na procesory s architekturou i386 a x86-64 (jedinou výjimkou bude dvanáctá kapitola a programy vytvořené Danem Horákem pro S/390 a S/390x). Zajímavé je, že si prozatím vystačíme s pouhými několika strojovými instrukcemi resp. jejich variantami, které se od sebe odlišují použitými operandy. V následující tabulce je použita Intel syntaxe, která je podle mého názoru mnohem čitelnější, než syntaxe AT&T:

# Instrukce Stručný popis
1 mov eax, 1 uložení konstanty do registru eax
2 mov ecx, offset návěští uložení adresy do registru ecx
3 mov [entered], eax uložení registru na adresu zadanou návěštím
4 mod edx, [entered] načtení 32bitového slova z adresy zadané návěštím
5 int 80h volání jádra funkce (syscall)

V režimu i386 lze používat 32bitové pracovní registry nazvané:

Registr Poznámka
EAX univerzální registr
EBX univerzální registr
ECX univerzální registr
EDX univerzální registr
ESI index registr
EDI index registr
EBP index registr, někdy použit pro uložení báze zásobníkového rámce
ESP použit pro adresování v rámci zásobníkového rámce

V režimu x86-64 se bitová šířka pracovních registrů (používaných kromě běžných aritmetických a logických operací mj. i pro adresování) zvyšuje na plných šedesát čtyři bitů a navíc se namísto původní osmice pracovních 32bitových registrů EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESP, ESI, EDI (viz předchozí tabulka) používá dvojnásobný počet pracovních registrů RAX, RBX, RCX, RDX, RBP, RSP, RSI, RDI, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15.

4. Dvě syntaxe zápisu programů podporované GNU Assemblerem

Při použití GNU Assembleru na mikroprocesorech s architekturou i386 či x86-64 je možné použít dvě různé syntaxe zápisu programů. Proč vlastně k tomuto stavu došlo? Původní verze GNU Assembleru z historických důvodů používala zápis používaný v AT&T (resp. přesněji řečeno v Bell Labs při vývoji Unixu). Tento zápis je sice (samozřejmě jen do určité míry) konzistentní mezi různými platformami, ovšem pro mnoho programátorů pracujících na platformách s procesory s architekturou i386 je AT&T syntaxe velmi nezvyklá a taktéž nekompatibilní s dalšími typy assemblerů (Turbo Assembler – TASM, Microsoft Macro Assembler – MASM atd.). Proto mj. vznikl i projekt Netwide Assembler (NASM), který i na Linux (resp. přesněji řečeno do jeho toolchainu) přidal podporu pro zápis programů v assembleru podle zvyklostí z jiných systémů. Změny později nastaly i v GNU Assembleru, což mj. znamená, že od verze 2.10 je možné se jedinou direktivou přepnout do režimu částečně kompatibilního s TASM/MASM. Rozdíly mezi oběma způsoby zápisu si ukážeme na praktických příkladech v dalších kapitolách.

5. Služba sys_write: zápis sekvence bajtů do souboru specifikovaného deskriptorem

Prvním programem, s nímž se dnes seznámíme, je program typu „Hello world!“. Ten je možné v assembleru procesorů řady i386/x86-64 realizovat poměrně snadno, a to z toho důvodu, že samotné jádro operačního systému obsahuje systémové volání (syscall) pro zápis sekvence bajtů do souboru specifikovaného svým deskriptorem. My sice prozatím neumíme pracovat se soubory, to však vůbec nevadí, protože pro každý nový proces jsou automaticky vytvořeny tři deskriptory: standardní vstup, standardní výstup a chybový výstup. A právě standardní výstup použijeme pro výpis řetězce „Hello world!“. Na 32bitovém systému vypadá příslušný syscall takto:

Registr Význam Obsah
eax číslo syscallu sys_write=4
ebx číslo deskriptoru stdout=1
ecx adresa řetězce/bajtů nastaví se do .data segmentu
edx počet bajtů pro zápis strlen("Hello world!\n")=13

6. Program typu „Hello world!“ napsaný v GNU Assembleru pro i386

Podívejme se, jak bude vypadat zápis programu typu „Hello world!“ napsaný v GNU Assembleru pro i386. Celý program vlastně volá jen dvě služby jádra: sys_write a sys_exit. U sys_write se nastaví registry způsobem popsaným ve výše uvedené tabulce. Zajímavý je obsah registru ecx, protože ten musí obsahovat adresu řetězce (resp. bloku bajtů). V AT&T syntaxi to vypadá následovně:

mov  $hello_lbl,%ecx

Přičemž hello_lbl je návěští (label) neboli pojmenovaná adresa. Samotný řetězec leží v sekci .data, která je automaticky vkládána do výsledného binárního souboru. Povšimněte si, že řetězec není ukončen znakem s ASCII kódem 0. To není nutné, protože systémová služba přesně zná délku řetězce (bloku bajtů):

# asmsyntax=as

# Jednoducha aplikace typu "Hello world!" naprogramovana
# v assembleru GNU as.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data

hello_lbl:
    .string "Hello World!\n"

#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start     # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    mov  $sys_write, %eax # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  $1,%ebx      # standardni vystup
    mov  $hello_lbl,%ecx  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  $13,%edx     # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  $0x80       # volani Linuxoveho kernelu

    movl $sys_exit,%eax  # cislo sycallu pro funkci "exit"
    movl $0,%ebx      # exit code = 0
    int  $0x80       # volani Linuxoveho kernelu

Program přeložíme a slinkujeme následujícím způsobem:

as hello_world.s -o hello_world.o
ld -s hello_world.o

Pokud vás zajímá, jak vypadá interní struktura vytvořeného spustitelného souboru a jaké (ladicí i jiné) symboly tento soubor obsahuje, můžete použít následující příkaz, který všechny potřebné informace dokáže získat a zobrazit v čitelné podobě. Nejzajímavější je v tomto okamžiku struktura nazvaná SYMBOL TABLE i zpětný překlad (disassembly):

objdump -f -d -t -h a.out
a.out:   file format elf64-x86-64
architecture: i386:x86-64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0

Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000022 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .data     0000000e 00000000006000d2 00000000006000d2 000000d2 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

00000000004000b0 <.text>:
 4000b0:    b8 04 00 00 00     mov  $0x4,%eax
 4000b5:    bb 01 00 00 00     mov  $0x1,%ebx
 4000ba:    b9 d2 00 60 00     mov  $0x6000d2,%ecx
 4000bf:    ba 0d 00 00 00     mov  $0xd,%edx
 4000c4:    cd 80          int  $0x80
 4000c6:    b8 01 00 00 00     mov  $0x1,%eax
 4000cb:    bb 00 00 00 00     mov  $0x0,%ebx
 4000d0:    cd 80          int  $0x80

O tom, že se ve spustitelném souboru vyskytuje i řetězec „Hello world!“ se přesvědčíme příkazem strings:

$ strings a.out
 
Hello World!
.shstrtab
.text
.data

7. Použití „Intel“ syntaxe pro program typu „Hello world“

Podívejme se nyní, jak lze zapsat tu stejnou aplikaci, ovšem s použitím Intel syntaxe. První změnou je použití přepínače:

.intel_syntax noprefix

Dále se prohodily operandy všech instrukcí, takže u instrukce mov je na prvním místě cílový registr (či adresa) a na místě druhém zdrojový registr, adresa či konstanta. U jmen registrů se nemusí uvádět znak dolaru a poslední významnou změnou je odlišný zápis při načítání adresy do registru:

mov  $hello_lbl,%ecx    # adresa retezce, ktery se ma vytisknout

versus

mov  ecx, offset hello_lbl # adresa retezce, ktery se ma vytisknout

Úplný program vypadá následovně:

# asmsyntax=as

# Jednoducha aplikace typu "Hello world!" naprogramovana
# v assembleru GNU as - pouzita je "Intel" syntaxe.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky

.intel_syntax noprefix


# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data

hello_lbl:
    .string "Hello World!\n"   # string, ktery JE ukoncen nulou

#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    mov  eax, sys_write     # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx, 1         # standardni vystup
    mov  ecx, offset hello_lbl # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx, 13        # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

    mov  eax, sys_exit     # cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx, 0         # exit code = 0
    int  0x80          # volani Linuxoveho kernelu

Program přeložíme a slinkujeme stejným způsobem, jako předchozí verzi:

as hello_world.s -o hello_world.o
ld -s hello_world.o

Při zkoumání výsledného spustitelného binárního souboru máme dvě možnosti. Buď použít nám již známé volání, které používá disassembler kompatibilní se syntaxí AT&T:

objdump -f -d -t -h a.out

Alternativně je však možné se přepnout i na syntaxi kompatibilní s překladači typu NASM či TASM:

objdump -M intel-mnemonic -f -d -t -h a.out

Ve druhém případě bude výsledek do značné míry podobný původnímu zdrojovému kódu:

a.out:   file format elf64-x86-64
architecture: i386:x86-64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0

Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000022 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .data     0000000e 00000000006000d2 00000000006000d2 000000d2 2**0
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

00000000004000b0 <.text>:
 4000b0:    b8 04 00 00 00     mov  eax,0x4
 4000b5:    bb 01 00 00 00     mov  ebx,0x1
 4000ba:    b9 d2 00 60 00     mov  ecx,0x6000d2
 4000bf:    ba 0d 00 00 00     mov  edx,0xd
 4000c4:    cd 80          int  0x80
 4000c6:    b8 01 00 00 00     mov  eax,0x1
 4000cb:    bb 00 00 00 00     mov  ebx,0x0
 4000d0:    cd 80          int  0x80

8. Vizuální rozdíl: AT&T syntaxe versus Intel syntaxe

Rozdíly mezi oběma způsoby zápisu jsou dobře patrné ve chvíli, kdy si oba zdrojové soubory zobrazíme vedle sebe, což je provedeno na následujícím screenshotu:

01_att_vs_intel

Obrázek ve vyšším rozlišení naleznete na adrese https://raw.githubusercontent.com/tisnik/presentations/master/assembler/att_vs_intel.png.

Poznámka: oba výsledné soubory jsou po překladu do nativního kódu samozřejmě zcela identické!

9. Přepis programu typu „Hello world!“ do syntaxe Netwide Assembleru (NASM)

Pokusme se nyní přepsat program z GNU Assembleru do Netwide Assembleru (NASM). Uvidíme, že samotný zápis je sice v mnoha ohledech odlišný (jiný formát komentářů či zápisů konstant, zjednodušení při práci s adresami), ovšem základní koncepty zůstávají zachovány. Nejdříve se podívejme na zdrojový kód programu. Samotný popis rozdílů bude uveden posléze:

; asmsyntax=nasm

; Jednoducha aplikace typu "Hello world!" naprogramovana
; v assembleru NASM.
;
; Autor: Pavel Tisnovsky; Linux kernel system call table
sys_exit equ 1
sys_write equ 4;-----------------------------------------------------------------------------
section .data
    hello:    db 'Hello world!',10;-----------------------------------------------------------------------------
section .bss;-----------------------------------------------------------------------------
section .text
    global _start      ; tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    mov  eax,sys_write   ; cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx,1       ; standardni vystup
    mov  ecx,hello     ; adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx,13      ; pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  80h        ; volani Linuxoveho kernelu

    mov  eax,sys_exit   ; cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx,0       ; exit code = 0
    int  80h        ; volani Linuxoveho kernelu

Vidíme, že se liší zápis komentářů, které zde začínají znakem středníku. U GNU Assembleru je práce s komentáři poněkud problematická, protože na různých architekturách se používají odlišné znaky (zavináč atd.). Středníky mají výhodu ve snadném zápisu (bez shiftu) i v dlouhé tradici použití tohoto znaku i v jiných assemblerech (opět viz TASM a MASM). Odlišný je taktéž způsob deklarace konstant, protože pro celočíselné konstanty je nutné použít zápis jméno equ hodnota (opět se jedná o určitou tradici, i když s poněkud horší čitelností oproti zápisu jméno=hodnota). Rozdíl je i v deklaraci řetězce, kdy se používá zápis:

hello:    db 'Hello world!',10

U tohoto zápisu je zajímavé, že se skutečně předepisuje vytvoření bloku bajtů zakončeného hodnotou 10 (konec řádku), zatímco v případě GNU Assembleru se navíc za řetězec vložila nula, která je zde zhola zbytečná (nejedná se o céčkový řetězec ani s ním tak nepracujeme). Mimochodem, db znamená „define byte“, samozřejmě se tedy můžeme setkat i s deklaracemi dw („define word“), dd („define double word“) či dq („define quad word“). Poslední viditelnou změnou je určité zjednodušení načtení adresy, kdy se (v některých případech) nemusí používat pomocné slovo offset ani byte ptr apod. Pokud by se namísto adresy mělo pracovat přímo s hodnotou uloženou na této adrese, je nutné použít složené závory (což si ukážeme příště).

Překlad na 32bitové architektuře zajistí příkazy:

nasm -felf32 hello_world.asm
ld -s hello_world.o

Na 64bitové architektuře použijeme mírně odlišný zápis:

nasm -felf64 hello_world.asm
ld -s hello_world.o

Jen pro zajímavost se můžeme přesvědčit, že se překlad provedl (až na chybějící nulu na konci řetězce) stejně, jako v předchozím příkladu (liší se délka sekce .data o jedničku):

$ ./disassemble

a.out:   file format elf64-x86-64
architecture: i386:x86-64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0

Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000022 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**4
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .data     0000000d 00000000006000d4 00000000006000d4 000000d4 2**2
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
SYMBOL TABLE:
no symbolsDisassembly of section .text:

00000000004000b0 <.text>:
 4000b0:    b8 04 00 00 00     mov  $0x4,%eax
 4000b5:    bb 01 00 00 00     mov  $0x1,%ebx
 4000ba:    b9 d4 00 60 00     mov  $0x6000d4,%ecx
 4000bf:    ba 0d 00 00 00     mov  $0xd,%edx
 4000c4:    cd 80          int  $0x80
 4000c6:    b8 01 00 00 00     mov  $0x1,%eax
 4000cb:    bb 00 00 00 00     mov  $0x0,%ebx
 4000d0:    cd 80          int  $0x80

10. Vizuální rozdíl: Intel syntaxe v GNU Assembleru versus NASM

Opět se podívejme na rozdíly mezi oběma způsoby zápisu. Budeme porovnávat zápis programu v GNU Assembleru při použití syntaxe Intel a zápis programu v Netwide Assembleru (porovnání syntaxe AT&T s NASM by totiž nebylo příliš přínosné, rozdílů je zde příliš mnoho):

02_gas_vs_nasm

Obrázek ve vyšším rozlišení naleznete na adrese https://raw.githubusercontent.com/tisnik/presentations/master/assembler/gas_vs_nasm.png.

11. Vylepšená verze výpočtu délky řetězce

Programy, které jsme si až doposud ukazovali, měly jednu nepříjemnou vlastnost – při volání systémové funkce sys_write jsme museli zadávat délku řetězce formou konstanty (13), kterou jsme vypočetli ručně. Pokud by se řetězec změnil, bylo by nutné tuto konstantu ve zdrojovém kódu najít a opravit. Ve skutečnosti však můžeme program vylepšit, a to relativně jednoduchým trikem. Nejdříve se podívejme, jak se tento trik zapisuje:

hello:    db 'Hello world!',10
; $ obsahuje aktualni adresu v dobe prekladu
helloLength  equ $-hello

Nejdříve je deklarován blok bajtů obsahující řetězec ukončený znakem pro odřádkování, což pro nás není nic nového. Následně je ovšem použit zápis $-hello. Znak $ má v Netwide assembleru (ale nejenom zde) speciální význam, protože je nahrazen za aktuální adresu spočtenou v době překladu pro daný programový řádek (resp. pro jeho začátek). Tato adresa odpovídá adrese návěští hello zvýšené přesně o délku řetězce, což znamená, že výpočet probíhá při překladu takto $-hello=(hello+délka_řetězce)-hello=délka_řetězce. A tato hodnota přesně odpovídá hodnotě, kterou musíme předat systémovému volání:

; asmsyntax=nasm

; Jednoducha aplikace typu "Hello world!" naprogramovana
; v assembleru NASM.
;
; Autor: Pavel Tisnovsky; Linux kernel system call table
sys_exit equ 1
sys_write equ 4;-----------------------------------------------------------------------------
section .data
    hello:    db 'Hello world!',10
    ; $ obsahuje aktualni adresu v dobe prekladu
    helloLength  equ $-hello;-----------------------------------------------------------------------------
section .bss;-----------------------------------------------------------------------------
section .text
    global _start      ; tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    mov  eax,sys_write   ; cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  ebx,1       ; standardni vystup
    mov  ecx,hello     ; adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  edx,helloLength  ; helloLength je konstanta, nikoli adresa!
    int  80h        ; volani Linuxoveho kernelu

    mov  eax,sys_exit   ; cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  ebx,0       ; exit code = 0
    int  80h        ; volani Linuxoveho kernelu

Překlad a slinkování se provede naprosto stejným způsobem, jako tomu bylo v předchozím příkladu.

12. Přepis programu pro architekturu S/390 a S/390x

Pro zajímavost se podívejme, jak se „Hello world!“ napíše pro mainframy S/390 a S/390x. Tuto úpravu provedl Dan Horák, kterému opět děkuji:

Program „Hello world“ pro S/390

# asmsyntax=as

# Jednoducha aplikace typu "Hello world!" naprogramovana
# v assembleru GNU as.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky
#    Dan Horak# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data

hello_lbl:
    .string "Hello World!\n"

#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start     # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    basr 13,0       # nastaveni literal poolu
.L0:  ahi  13,.LT0-.L0
    la  1,sys_write    # cislo syscallu pro funkci "write"
    la  2,1        # standardni vystup
    l   3,.LC1-.LT0(13)  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    la  4,13       # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0         # volani Linuxoveho kernelu

    la  1,sys_exit    # cislo sycallu pro funkci "exit"
    la  2,0        # exit code = 0
    svc  0         # volani Linuxoveho kernelu

# literal pool
.LT0:
.LC1:  .long  hello_lbl

Program „Hello world“ pro S/390x

Verze pro 64bitovou architekturu je jednodušší a do značné míry odpovídá variantě aplikace určené pro procesory s architekturou i386. Odlišují se jen jména registrů (zde pouze indexy) a mnemotechnické zkratky instrukcí (SVC=Supervisor Call atd.):

# asmsyntax=as

# Jednoducha aplikace typu "Hello world!" naprogramovana
# v assembleru GNU as.
#
# Autor: Pavel Tisnovsky
#    Dan Horak# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data

hello_lbl:
    .string "Hello World!\n"

#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start     # tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    la  1,sys_write    # cislo syscallu pro funkci "write"
    la  2,1        # standardni vystup
    larl 3,hello_lbl    # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    la  4,13       # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0         # volani Linuxoveho kernelu

    la  1,sys_exit    # cislo sycallu pro funkci "exit"
    la  2,0        # exit code = 0
    svc  0         # volani Linuxoveho kernelu

Poznámka: trik s výpočtem délky řetězce s využitím $ je samozřejmě možné provést i v tomto příkladu.

13. Repositář se zdrojovými kódy demonstračních příkladů

Všechny dnes popisované demonstrační příklady byly společně s podpůrnými skripty uloženy do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/presentations/. Následuje tabulka s odkazy na zdrojové kódy příkladů i na již zmíněné podpůrné skripty:

Hello world v GNU Assembleru

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 hello_world.s program pro i386/x86-64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/03_gas_hello_world/hello_world.s
2 hello_world-s390.s program pro s/390 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/03_gas_hello_world/hello_world-s390.s
3 hello_world-s390x.s program pro s/390x https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/03_gas_hello_world/hello_world-s390x.s
4 as_ibm_s390 skript pro překlad na s/390 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/03_gas_hello_world/as_ibm_s390
5 as_ibm_s390x skript pro překlad na s/390x https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/03_gas_hello_world/as_ibm_s390x
6 assemble skript pro překlad na i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/03_gas_hello_world/assemble
7 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/03_gas_hello_world/disassemble

03

Hello world v GNU Assembleru, Intel syntaxe

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 hello_world.s program pro i386/x86-64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/06_gas_intel_hello_world/hello_world.s
2 assemble skript pro překlad na i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/06_gas_intel_hello_world/assemble
3 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/06_gas_intel_hello_world/disassemble

04

Hello world v Netwide Assembleru

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 hello_world.asm program pro NASM https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/04_nasm_hello_world_A/hello_world.asm
2 assemble_i386 skript pro překlad na i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/04_nasm_hello_world_A/assemble_i386
3 assemble_x86_64 skript pro překlad na x86/64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/04_nasm_hello_world_A/assemble_x86_64
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/04_nasm_hello_world_A/disassemble

05

Hello world v Netwide Assembleru, vylepšený výpočet délky řetězce

# Soubor Popis Odkaz do repositáře
1 hello_world.asm program pro NASM https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/05_nasm_hello_world_B/hello_world.asm
2 assemble_i386 skript pro překlad na i386 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/05_nasm_hello_world_B/assemble_i386
3 assemble_x86_64 skript pro překlad na x86/64 https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/05_nasm_hello_world_B/assemble_x86_64
4 disassemble skript pro disassembling https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/05_nasm_hello_world_B/disassemble

06

14. Odkazy na Internetu

 1. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 2. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 3. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 4. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 5. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 6. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 7. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 8. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 9. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 10. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 11. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 12. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 13. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 14. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 15. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 16. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 17. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 18. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 19. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 20. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 21. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 22. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 23. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 24. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 25. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 26. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 27. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 28. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 29. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 30. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 31. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 32. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 33. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 34. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016